PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 129 | 5--19
Tytuł artykułu

Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje i wzrost polskiej gospodarki

Warianty tytułu
The Impact of the European Union Structural Funds on Investments and Growth of the Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie jest przyczynkiem do oceny wpływu absorpcji środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dynamikę inwestycji sektora publicznego oraz indukowanych przez nie inwestycji w sektorze przedsiębiorstw. Na podstawie danych bilansu płatniczego i sprawozdawczości z wykonania budżetu państwa przeprowadzono analizę napływu środków unijnych do Polski w latach 2004-2016, ich udziału w wydatkach majątkowych budżetu państwa oraz w nakładach inwestycyjnych brutto na środki trwałe. Następnie, na podstawie porównania wyników rzeczywistego scenariusza ze scenariuszem kontrfaktycznym (zakładającym brak transferów), oszacowano wpływ środków unijnych na dynamikę polskiego PKB, inwestycji i zatrudnienia w okresie poakcesyjnym.(abstrakt oryginalny)
EN
This study presents an evaluation of the impact of the European Union structural funds on the dynamics of investments in the public sector and enhancement of investments in the private enterprise sector in Poland. Based on the state's balance of payments data and the reports on the state's budget execution, we analyze the inflow of the European structural funds into Poland in 2004-2016 and estimate their contribution to investments into the tangible assets. Next, based on simulations using the NECMOD model, we make the econometric evaluation of the impact of the cohesion policy funds on the development of the Polish economy after accession to the European Union. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej
Bibliografia
 • Biuletyn Statystyczny (2017). Główny Urząd Statystyczny. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-statystyczny-m-42017,4,63 .html (24.05.2017).
 • Budżety jednostek samorządu terytorialnego. Sprawozdania budżetowe (2017). Ministerstwo Finansów. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl (24.05.2017).
 • Decyzja Rady (UE) 201511848 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich na rok 2015 (2015). Dz.U. L 268, s. 28-32. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL!TXT /?uri=uriserv:em0028 (15 .05.2017).
 • Decyzja Rady 20141335/UE z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014). Dz.U. L 168 z 7.06.2014, s. 105.
 • Decyzja Rady 881376/EWG w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (2009).
 • Euratom, Dz.U. 143.
 • Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). Komisja Europejska (COM: COM_2010_092; COMNAT:
 • COM_2010_2020_FIN; CELEX: 52010DC2020).
 • Hardt, Ł. (2009). Czy Fundusze Europejskie mogą stać się czynnikiem przeciwdzialającym spowolnieniu gospodarczemu? [W:] K. Bartosik (red.), Gospodarka Polski. Prognozy i opinie. Warszawa: PAN.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Działanie na rzecz stabilności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (COM (2012) 299).
 • Konkluzje Rady Europejskiej w Brnkseli z marca 2010 r.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Podsumowanie realizacji strategii "Europa 2020" na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (COM (2014) 130 final z 5.03.2014).
 • Makroekonomiczne uwarunkowania polityki pieniężnej (2017). Warszawa: Narodowy Bank Polski. Marzinotto, B. (2016). Income Inequality and Macroeconomic Imbalances under EMU. LEQS - LSE 'Europe in Question' Discussion Paper Series, li O.
 • Mulitannual financial framework 2014-2020. Comparison with previous financial frameworks (2014). Pobrane z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEM0-13-1004_pl.htm (15.05.2017).
 • Podsumowanie realizacji strategii "Europa 2020" na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospo-darczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (COM(2014) 130 final z 5.03.2014).
 • Przegląd wydatków publicznych na programy drogowe finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Raport z przeglądu, Ministerstwo Finansów. Pobrane z: http://www. mf.gov.pl(24.05.2017).
 • Roczne wskaźniki makroekonomiczne (2017). Główny Urząd Statystyczny. Pobrane z: http://stat. gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne (10.05.2017).
 • Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 131112013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (2014). Dz.U. UE, L 347/884.
 • Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 60812014 z dnia 26 maja 2014 r. określające środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014). Dz.U. L 168, s. 29.
 • Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 60912014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (2014). Dz.U. L 168.
 • Rutkiewicz, K. (2011). Znaczenie Funduszy Europejskich dla rozwoju gospodarczego Polski.
 • Pobrane z: http://bibliotekacyfrowa.pl/Content/37116/08 _Krzysztof_ Rutkiewicz.pdf (15.05. 2017).
 • Sprawozdania operatywne z wykonania budżetu państwa za lata 2004-2015. Ministerstwo Finansów. Tabela wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013Rl3 ll&from=EN (15.05.2017).
 • The implementation of the provisions in relation to the ex-ante conditionalities during the programming phase of the European Structural and Investment (ES!) Funds. Final report (2016). metis GmbH, Directorate-General Regional and Urban Policy, European Commission, July.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
 • TXT/PDF/?uri=CELEX:l2012E/TXT&from=PL (15.05.2017).
 • Ustawy budżetowe na lata 2016 i 2017. Ministerstwo Finansów.
 • Wpływ funduszy UE na rozwój gospodarczy Polski (2016). Warszawa: Narodowy Bank Polski. Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez Polskę w 2016 r. (2017). Narodowy Bank Polski. Zalecenie Rady (UE) 201511184 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii Europejskiej (2015). Dz.U. L 192, s. 27-31.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538565

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.