PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 8--21
Tytuł artykułu

Pojęcie standardu prawnego w sieciowym systemie prawa

Autorzy
Warianty tytułu
The Concept of a Legal Standard in a Network Law System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaka koncepcja standardu prawnego stoi u podstaw sieciowego (heterarchicznego) i wieloskładnikowego systemu prawa. Zawężone ujęcie standardu, oparte na dychotomii principles-policies, jest bowiem skoncentrowane wokół hierarchicznego wymiaru życia prawnego. Rozróżnienie to jest nadal ważne, ale teza o jego kluczowym znaczeniu została sformułowana w czasach, gdy dominującą rolę odgrywał paradygmat prawa ukształtowany pod wpływem hierarchicznego (etatystycznego) modelu rządzenia. Brakuje przy tym refleksji filozoficznoprawnej nad standardami proceduralnymi w tzw. sprawach europejskich i w tzw. sprawach unijnych. Budowanie standardów praworządności ma wszakże kluczowe znaczenie w perspektywie rozwoju sieciowego systemu prawa i systemu administracji publicznej inspirowanego ideą good governance. Standardy good governance obejmują przy tym rozwiązania paraustrojowe lub quasi-prawne umiejscowione między prawem publicznym i prawem prywatnym a różnymi postaciami soft law. W pierwszej części artykułu przedstawiono tradycyjne interpretacje standardu prawnego w filozofii prawa. Natomiast w drugiej części scharakteryzowano rolę proceduralnych standardów w systemie prawa ukształtowanym na wzór sieci.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is an attempt to answer the question as to what concept of legal standard underlies a network (heterarchical) and multi-component law system. The narrow approach to the standard, based on the principles-policies dichotomy, is centred around the hierarchical dimension of legal life. This distinction is still important, but the thesis of its crucial importance has been formulated at a time when the dominant role was played by the paradigm of law shaped by the hierarchical (statist) model of government. This lacks a philosophico-legal reflection on procedural standards in the so-called European law cases and in the so-called EU law cases. After all, building standards of the rule of law is of key importance in the perspective of the development of the network law system and the public administration system, inspired by the idea of good governance. Good governance standards include para-constitutional or quasi-legal solutions located between public law and private law and various forms of soft law. The first part of the article presents traditional interpretations of the legal standard in legal philosophy. In the second part, the role of procedural standards in the network legal system is characterised. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
8--21
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Alexy R., On the Structure of Legal Principles, "Ratio Iuris" 2000/3, s. 294-304.
 • Atienza M., Manero J.R., A Theory of Legal Sentences, Dordrecht 1998.
 • Avila H., Theory of Legal Principles, Dordrecht 2007.
 • Bernatt M., Glosa do wyroku SN z dnia 14 kwietnia 2010 r., III SK 1/10, "Europejski Przegląd Sądowy" 2011/6, s. 40-45.
 • Biernat T., Między polityką i prawem. Problem "upolitycznienia" tworzenia prawa, "Przegląd Prawa i Administracji" 2017/110, s. 115-132.
 • Błaszczak Ł (red.), Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, Wrocław 2015.
 • Brzeziński P., Glosa do wyroku SN z dnia 4 stycznia 2008 r., I UK 182/07. Relacje między zasadą pierwszeństwa a zasadą efektywności, "Europejski Przegląd Sądowy" 2010/1, s. 50-54.
 • Chauvin T., Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego, Warszawa 2014.
 • Chrzanowski M., Nowak J., Orłowski W. (red.), Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego. Wybrane zagadnienia, Lublin 2015.
 • Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, tłum. T. Kowalski, Warszawa 1998.
 • Dworkin R., Imperium prawa, tłum. J. Winczorek, Warszawa 2006.
 • Frąckowiak-Adamska A., O istocie praw wynikających z obywatelstwa Unii, "Europejski Przegląd Sądowy" 2012/10, s. 21-33.
 • Fuller L.L., Moralność prawa, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 2004.
 • Galligan D., Matczak M., Strategie orzekania sądowego. O wykonywaniu władzy dyskrecjonalnej przez Sędziów Sądów Administracyjnych w sprawach gospodarczych i podatkowych, Warszawa 2005.
 • Gizbert-Studnicki T., Zasady i reguły prawne, "Państwo i Prawo" 1988/3, s. 16-26.
 • Grabowski A., Zawartość reguły uznania w koncepcji H.L.A. Harta [w:] Prawo - władza - społeczeństwo - polityka. Księga jubileuszowa profesora Krzysztofa Pałeckiego, red. M. Borucka-Arctowa, T. Biernat, J. Czapska, H. Opałek, A. Rojek, M. Stępień, Toruń 2006, s. 121-135.
 • Grzeszczak R., Implementacja dyrektywy Wypłacalność II - perspektywa prawa europejskiego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2015/1, s. 3-14.
 • Grzeszczak R., Szmigielski A., Sądowe stosowanie Karty Praw Podstawowych UE w odniesieniu do państw członkowskich - refleksje na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i praktyki sądów krajowych, "Europejski Przegląd Sądowy" 2015/10, s. 11-18.
 • Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, tłum. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005.
 • Izdebski H., Konstytucjonalizm - legicentryzm - ustawowy nihilizm prawny. O powołaniu naszych czasów do nauki konstytucji, "Państwo i Prawo" 2016/6, s. 5-24.
 • Kaleta K.J., Sądownictwo konstytucyjne w warunkach ponowoczesności [w:] Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością, red. A. Samonek, Kraków 2013, s. 21-29.
 • Kaleta K.J., Skuczyński P., Wprowadzenie: nowoczesność jako refleksyjność [w:] Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, red. K.J. Kaleta, P. Skuczyński, Warszawa 2015, s. 7-30.
 • Kłak Cz.P., "Przewlekłość postępowania sądowego" w prawie polskim a obowiązek państwa dotyczący "dobrego rządzenia" w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2011/852, s. 97-136.
 • Kłopocka-Jasińska M., Pojęcie sprawy w świetle art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2016/3, s. 299-327.
 • Kokocińska K., Decentralizacja jako ustrojowa zasada relacji pomiędzy organami władzy publicznej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2016/2, s. 27-36.
 • Koncewicz T.T., Prawo do rzetelnego postępowania w europejskiej przestrzeni prawnej. Jaka procedura? Jakie prawo?, "Palestra" 2013/11-12, s. 66-75.
 • Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012.
 • Korycka-Zirk M., Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalności, Warszawa 2012.
 • Łętowska E., Jednolitość orzecznictwa. Standard - instrumenty - praktyka. Wprowadzenie [w:] Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały naukowe. Tom I, red. M. Grochowski, M. Raczkowski, S. Żółtek, Warszawa 2015, s. 5-8.
 • Łętowska E., Kilka uwag o praktyce wykładni, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2002/1, s. 29-64.
 • Łętowska E., O nauczaniu opisowej wykładni prawa [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa, red. P. Winczorek, Warszawa 2005, s. 245-260.
 • Łętowska E., Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później. Ewa Łętowska w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem, Warszawa 2012.
 • Łętowska E., Sugestie dla mego librecisty (wykład w czasie uroczystości przyznania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, 24.06.2016 r.), "Państwo i Prawo" 2016/9, s. 114-123.
 • Maroń G., Zasady prawa: pojmowanie i typologia a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011.
 • Maśnicki J., Bezpośredni skutek dyrektyw w relacjach triangularnych, "Europejski Przegląd Sądowy" 2017/3, s. 4-12.
 • Miąsik D., Podstawowe zasady stosowania prawa UE przez sądy powszechne w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, "Europejski Przegląd Sądowy" 2014/1, s. 66-70.
 • Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 1999.
 • Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2009.
 • Ost F., Jupiter, Hercule, Hermès: trois modèles du juge [w:] La force du droit. Panorama des débats contemporains, red. P. Bouretz, Paris 1991, s. 241-272.
 • Radbruch G., Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo [w:] G. Radbruch, Filozofia prawa, tłum. E. Nowak, Warszawa 2012.
 • Rowiński W., Nakaz dokonywania wykładni prounijnej jako dyrektywa wykładni systemowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2016/1, s. 99-111.
 • Skuczyński P., Status etyki prawniczej, Warszawa 2010.
 • Stahl M., Zasady w prawie administracyjnym - zagadnienia ogólne [w:] Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, red. Z. Duniewska, M. Stahl., A. Krakała, Warszawa 2017, s. 25-31.
 • Stawecki T., Koncepcje wykładni konstytucji we współczesnych polskich naukach prawnych [w:] Wykładnia Konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty, red. T. Stawecki, J. Winczorek, Warszawa 2014, s. 159-211.
 • Stelmach J., Sarkowicz R., Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1999.
 • Streck L.L., Deconstructing the Models of Judges: Legal Hermeneutics and Beyond the Subject-Object Paradigm, "Nevada Law Journal" 2010/3, s. 683-689.
 • Suwaj P.J., Pojęcie administracji publicznej [w:] Nauka administracji, red. B. Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj, Warszawa 2009, s. 31-56.
 • Tkacz S., O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (Od dogmatyki do teorii), Toruń 2014.
 • Wichłacz M., Sieć a rozumienie przestrzeni polityki [w:] Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, Wrocław 2012, s. 101-124.
 • Zajadło J., Konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego, "Państwo i Prawo" 2011/3, s. 6-18.
 • Zajadło J., Odpowiedzialność za mur. Procesy strzelców przy murze berlińskim, Gdańsk 2003.
 • Żak M., Racjonalność komunikacyjna jako podstawa legitymizacji good governance, "Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" 2017/2, s. 98-114.
 • Żak M., Role zawodowe prawników w świetle modelu good governance, "Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" 2018/1, s. 103-120.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.