PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 6(7) Jakość, Bezpieczeństwo, Środowisko | 117--128
Tytuł artykułu

Koncepcja badań nad relacjami wiążącymi jakość funkcjonowania sieciowych instalacji dystrybucyjnych w miastach z jakością życia mieszkańców na przykładzie systemu wodociągowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concept of Research on Relationships Linking the Quality of Distribution Networks in Cities with the Quality of Life of Inhabitants on the Example of the Water Supply System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wstępną koncepcję badań nad systemem wspomagania zarządzania siecią wodociągową (dostarczaniem wody mieszkańcom terenów miejskich), zorientowanym na końcowego odbiorcę dostarczanego przez system medium. W części wprowadzającej pokazano uwarunkowania podjęcia zamierzonych badań, odniesione m.in. do wyników wcześniejszych projektów badawczych i wdrożeniowych zorientowanych zwłaszcza na dostarczanie użytkownikom końcowym wody pitnej na terenach zurbanizowanych. W kolejnym, drugim rozdziale artykułu przedstawiono podstawowe uwarunkowania funkcjonowania systemu wspomagania oraz ogólne zamierzenie, zorientowane na stworzenie platformy komunikowania końcowego użytkownika z dostawcą wybranego medium jako aplikacyjnej formy systemu wspomagania. Rozdział trzeci przedstawia ideę "śladu wodnego" jako możliwej do wykorzystania podstawy metodologicznej, umożliwiającej budowę zbioru sposobów i środków utworzenia, bieżącej obsługi oraz doskonalenia ww. platformy. Zestawienie takie, traktowane jako podstawa realizacji pokazanego wcześniej zamierzenia, jest z kolei punktem wyjścia dla wniosków, podsumowujących treści przedstawione w artykule. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an initial concept of research on the water supply network management system (water supply to urban dwellers), oriented towards the end user delivered by the medium system. In the introductory part, the conditions for undertaking the study are shown, referred to the results of earlier research and implementation projects oriented in particular to supply end-users with drinking water in urban areas. The next chapter of the paper presents the basic conditions for the functioning of the support system and the general purpose oriented towards the creation of the end-user communication platform with the supplier of the selected medium as the application form of the support system. The third chapter presents the idea of a "water footprint" as a viable methodological basis, allowing for the construction of a set of means and means for creating, maintaining and improving the above mentioned. platform. Such a statement, considered as the basis for the implementation of the aforementioned intention, is in turn the starting point for final conclusions of the paper. (original abstract)
Rocznik
Strony
117--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • J. A. Allan. "Virtual water: An Essential Element in Stabilizing the Political Economies of the Middle East". Yale University Forestry & Environmental Studies Bulletin. No. 103, 1998, s. 141-149.
 • D. Batorski, J. M. Zając. "Raport otwarcia koalicji Dojrzałość w sieci. Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu". [online]. Pobrano z: http://doj-rzaloscwsieci.pl/tl_files/pliki/Raport_Otwarcia.pdf [Dostęp: 15.02.2015].
 • Dyrektywa 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. L 330 z 5.12.1998 r. z późniejszymi zm.).
 • A. Y. Hoekstra, A. K. Chapagai, M. M. Aldaya, M. M. Mekonnen. "Water Footprint Manual Stare of Art. Setting the Global Standard". Water Footprint Network, London -Washington - DC, 2011, s. 228.
 • J. Karwot, J. Kaźmierczak, R. Wyczółkowski, W. Paszkowski, P. Przystałka. "Smart Water in Smart City: A Case Study", Proceedings of SGEM 16th International Scientific Conference on EARTH&GEOSCIENCES, book 3, vol. I, p. 851-858, Albena/Bulgaria, July 2016, ISBN 978-619-7105-61-2, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2016B31.
 • J. Kaźmierczak, I. Abashidze, J. Karwot. "Remarks on Using Internet for the Needs of Education and Training in the area of Marketing Municipal Services", Proceedings of SGEM 16th International Scientific Conference on EARTH&GEOSCIENCES, book 5, vol. III, p. 977-984, Albena/Bulgaria, July 2016, ISBN 978-619-7105-67-4, ISSN 1314--2704, DOI: 10.5593/sgem2016B53.
 • K. Kędziora-Kornatowska, A. Grzanka-Tykwińska. "Osoby starsze w społeczeństwie informacyjnym". Gerontologia Polska, t. 19, nr 2, 2011, s. 107-111.
 • L. Kłos. "Ślad ekologiczny jako nieekonomiczny miernik jakości życia społeczeństwa". Studia Ekonomiczne, nr 166, 2014, s. 67-77.
 • I. Kopaniszyn I. "Rola Internetu w rozpowszechnianiu informacji zdrowotnych wśród starszych osób". Gerontologia Polska, t.15, nr 1 - 2, 2007, s. 14-20.
 • A. Loska, W. Moczulski, R. Wyczółkowski, A. Dąbrowski. "Integrated system of control and management of exploitation of water supply system". Diagnostyka. 17(1), 2016, s. 65-74.
 • A. Marcinkiewicz, K. Mazur. "Seniorzy w społeczeństwie wiedzy w świetle badań własnych". Ł. Tomczyk, A. Wąsiński (red.) Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Biblioteka Gerontologii Społecznej 1-2, 2013, s. 82-97.
 • J. Morbitzer. "Seniorzy w społeczeństwie informacyjnym". Ł. Tomczyk, A. Wąsiński (red.). Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Biblioteka Gerontologii Społecznej 1-2, 2013, s. 15-34.
 • J. W. Owsiński, T. Tarchalski. "Pomiar jakości życia. Uwagi na marginesie pewnego rankingu." Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania "Współczesne Problemy Zarządzania" Nr 1, 2008.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466).
 • H. Schubert. "The Virtual Water and the Water Footprint Concepts". Acatech Materialien, No. 14, München, 2011, s. 40.
 • M. Szpunar. "Seniorzy w środowisku nowych mediów". Ł. Tomczyk, A. Wąsiński. (red.). Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Biblioteka Gerontologii Społecznej 1-2, 2013, s. 35-51.
 • A. Sztajerowska. "Szlakiem wody - projekt edukacyjny". [online]. Pobrano z: http://-www.profesor.pl/publikacja,10929,Scenariusze,Szlakiem-wody-projekt-edukacyjny [Dostęp: 28.06.2017].
 • W. Tomaszewski, B. Wichrowska, B. Mulik, A. Stankiewicz. "Woda a zdrowie" [online]. Pobrano z: http://docplayer.pl/6047383-Witold-tomaszewski-bogna-wichrowska-barbara-mulik-agnieszka-stankiewicz.html [Dostęp: 28.06.2017].
 • UNESCO: "Water security: responses to local, regional, and global challenges. Strategy plan." Paris 2012, UNESCO IHP.
 • UNESCO: "Water in the post-2015 development agenda and sustainable development goals." Paris 2014, UNESCO IHP.
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017, Nr 0, poz. 328).
 • Water statistics. Eurostat Statistic Explained [online]. Pobrano z: http://ec.europa-.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Water_statistics] [Dostęp: 20.06.2017].
 • M. Zalewski. "Woda jako podstawa jakości życia w miastach przyszłości", Zrównoważony rozwój - zastosowania nr 5, 2015, s. 9-15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.