PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 36(3) | 315--321
Tytuł artykułu

Wdrażanie postępu biologicznego w rolnictwie jako innowacja

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Implementing Biological Advancements in Agriculture as an Innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia postępu biologicznego w produkcji roślinnej jako innowacji charakterystycznej dla rolnictwa. Główną metodą zastosowaną w pracy było studium literaturowe prac polskich oraz zagranicznych autorów zajmujących się problematyką innowacji, postępu w rolnictwie oraz jego wymiaru, jakim jest postęp biologiczny. Wskazano na jego specyfikę, przejawiającą się w egzogennym - z punktu widzenia gospodarstw rolnych - charakterze. Zwrócono też uwagę na współcześnie dominujące znaczenie tworzenia i stosowania nowych odmian jako czynnika odpowiedzialnego za wzrost plonów w rolnictwie. Uwzględniwszy wzajemne powiązania różnych wymiarów postępu w rolnictwie (w tym szczególnie postępu w stosowaniu chemizacji), zaakcentowano proekologiczny charakter postępu biologicznego, przejawiający się możliwością zwiększenia plonów oraz ich jakości bez potrzeby stosowania większej ilości środków chemicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper was to present biological advancements as an example of innovation which is specific to agriculture. The authors primarily relied on a review of Polish and international literature addressing innovation and agricultural advance, including the specific aspect of biological advancements. Special attention was paid to its environmentally friendly nature, reflected by the ability to increase yield and improve crop quality without increasing the use of chemicals. Also, this paper presents the places where this type of innovation is developed, i.e. scientific centers and specialized seed companies(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
315--321
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamowicz, M. (2005). Zrównoważony i wielofunkcyjny ro-wój rolnictwa a agronomia. Ann. UMCS Sec. E, 60, 71-91. Aerni, P. (2008). Innowacje technologiczne i ich wkład w zrównoważony rozwój rolnictwa. W: M. Adamowicz (red), Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu (s. 11-26). Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Arseniuk, E., Oleksiak, T. (2013). Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego aefekty produkcji zbóż. Agro Serwis, 6, 2. Begg, D., Fisher, S., Rudiger, D. (2007). Makroekonomia (s. 333-337) Warszawa: PWE.
 • Bielski, I. (2007). Innowacje w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
 • Bogdanienko, J. (1998). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Wyd. SGH.
 • Brzeziński, M. (red.). (2001). Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi (s. 17-24). Warszawa: Difin.
 • COBORU (2017). Badania odrębności, wyrównania i trwałości. Pobrano 4 maja 2017 z: http://www.coboru.pl/Polska/ Badania_OWT/badania_owt.aspx
 • Chechelski, P., Figiel, S., Grochowska, R., Kuberska, D., Kufel, J., Oliński, M., Wasilewski, A., (2015). Wybrane aspekty innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Dietl, J. (2006). Przedsiębiorczość. Nowy Sącz: Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu - National- Louis University.
 • Domagalska-Grędys, M. (2008). Uwarunkowania i czynniki kształtowania innowacyjności w organizacji na przykładzie spółdzielni. W: M. Adamowicz (red.), Innowacyjność w sektorze agrobiznesu. Tom II. Rodzaje innowacji. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Drucker, P. F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 • Dworczyk, M., Szlasa, R. (2015). Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Poli-techniki Warszawskiej.
 • Falkowski, J. (2001). Rolnictwo Polskie w Unii Europejskiej (2005-2020) - scenariusz pesymistyczny - optymistyczny - realistyczny. W: J. Bański (red.), Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej (t. 1, s. 53-70). Warszawa: Wyd. PAN.
 • Fiedor, B. (1979). Teoria innowacji. Warszawa: PWN.
 • Francik, A., Pocztowski, A., (1991). Procesy innowacyjne. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Griffin, R. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Griffin, R. (2006). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Grzelak, A. (2008). Implementacja postępu w rolnictwie - wybrane zagadnienia. W: M. Adamowicz (red.), Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu (s. 55-64). Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Gruszecki, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Klembowska, D., Nieć, M. (2011). Innowacyjność przedsiębiorstw branży spożywczej na tle ogólnych tendencji w latach 2002-2008. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 90, 89-98.
 • Krzymuski, J., Krzeczkowska, A. (1988). Postęp odmianowy w plonach zbóż w latach 1994-1996. Biul. Inst. Hod. Aklim. Rośl., 207, 3-13.
 • Klerks, L., Leeuwis, C. (2008). Matching demand and supply in the agricultural knowledge infrastructure - Experiences with innovation intermediaries. Food Policy, 33, 260-276.
 • Łącka, I. (2010). Polska polityka innowacyjna w świetle zasad good governance. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 83, 17-29.
 • Malaga, K. (2009). O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii. Warszawa: PTE.
 • Marciniak, K. (2008). Stan polskiej hodowli roślin w roku 2008. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 95(1), 166-173.
 • Meyer, A., Brooks, G., Goes, J. (1990). Environmental jolts and industry revolutions: Organizational responses to discontinuous change. Strat. Manag. J., 11, 93-110.
 • Michałek, R. (2005). Konsekwencje postępu naukowego w rolnictwie. Inż. Roln., 3(63), 7-14.
 • Michałek, R., Grotkiewicz, K. (2009). Postęp naukowo-techniczny a wydajność ziemi i pracy w wybranych regionach Polski. Probl. Inż. Roln., 2, 25-32.
 • Michałek, R., Grotkiewicz, K., Peszek, A. (2009). Wydajność ziemi i pracy w wybranych krajach UE. Inż. Roln., 1(110), 207-212.
 • Michałek, R., Kowalski, J. (1992). Metodyczne aspekty określania postępu technicznego w rolnictwie. Część I i II. Rocz. Nauk Roln., 70-C-4, 112-120.
 • Michałek, R., Kuboń, M. (2009). Postęp naukowo-techniczny i jego skutki społeczno-ekologiczne. Inż. Roln., 1(110), 207-212.
 • Michałek, R., Peszek, A. (2004). Poziom wykształcenia producentów rolnych a efektywność postępu naukowo-technicznego. Inż. Roln., 4(59), 111-119.
 • Michałek, R., Peszek, A., Grotkiewicz, K. (2008). Wydajność pracy i ziemi w wybranych gminach województwa mało-polskiego. Inż. Roln., 10(108), 185-191.
 • Michałek, R., Peszek, A., Tabor, S. (2007). Porównanie wskaź-ników postępu technicznego i efektywności gospodarowania w gospodarstwach rolniczych pomiędzy różnymi typami gmin. Inż. Roln., 9(97), 165-171.
 • Niedzielski, P., Rychlik, K. (2006). Innowacje i kreatywność, Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Podręcznik Oslo (2005). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD (48-51). Eurostat.
 • Oleksiak, T. (2002). Efekty hodowli pszenicy ozimej. Z. 1. Zmiany potencjału plonowania odmian. Biul. Inst. Hod. Rośl. Aklim., 223/224, 67-75.
 • Oleksiak, T. (2003). Efekty hodowli pszenicy ozimej. Z. 2. Odmiana jako czynnik plonotwórczy. Biul. Inst. Hod. Rośl. Aklim., 228, 11-19.
 • Oleksiak, T., Mańkowski D., Laudański, Z. (2004). Metoda oceny postępu hodowlanego w warunkach produkcyjnych. Coll. Biometr., 34a, 109-121.
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (2015). Ocena polowa materiału siewnego. Pobrano 15 listopada 2016 z: http://piorin.gov.pl/nasiennictwo/ocena-materia- lu-siewnego/
 • Peters, T. W., Waterman, R. H. (1982). In Search of Excellence. Lessons from America's Best Run Companies. New York: HarperBusiness.
 • Piwowar, A. (2014). Przemysł nasienny w Polsce i jego rynek. J. Agribus. Rural. Dev, 3(33), 205-215.
 • Rogoda, B. (2006). Innowacyjność MŚP województwa mało-polskiego na tle regionu i kraju. Zesz. Nauk. AE Krakow., 730, 45-62.
 • Roman, M. (2016). Znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej gospodarstw agroturystycznych. J. Agribus. Rural. Dev., 1(39), 183-189.
 • Rozporządzenie (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin Dz.U. L 227 z późn. zm.
 • Rudnicki, H. (2008). Kształtowanie przestrzeni produkcyjnej a innowacyjność w rolnictwie. W: M. Adamowicz (red), Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu (s. 147-170). Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Runowski, H., Wicki, L. (2017). Postęp biologiczny w rolnictwie i jego wpływ na konkurencyjność producentów rolnych. W: I. Szczepaniak (red.), Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (s. 152-197). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Rychtowski, S. (2004). Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności a sytuacja przedsiębiorstw w Polsce. Pr. Nauk. AE Wroc., 1045, 589-591.
 • Sadowski, A. (2012). Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wpływu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Schumpeter, J. A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego (s. 89-150). Warszawa: PWN.
 • Szopik-Depczyńska, K. (2009). Klasyfikacja czynników aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Nier. Społ. Wzrost Gosp., 15, 94-104.
 • Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Targalski, J. (2005). Innowacyjność - przyczyna i skutek przedsiębiorczości. W: K. Kaszuba, J. Targalski (red.), Innowacyjność sektora MŚP. Małopolska i Podkarpacie. Kraków - Rzeszów: Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania.
 • Uciechowski, P. (2017). Obtaining income from plant breeding in poland. J. Agribus. Rural. Dev., 43(1), 209-215.
 • Wicki, L. (2008). Oddziaływanie List Zalecanych Odmian na popyt rynkowy na kwalifikowany materiał siewny zbóż. W: M. Adamowicz (red.), Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu (s. 127-135). Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Wicki, L. (2010). Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Wicki, L. (2018). Znaczenie postępu biologicznego we wzroście plonowania zbóż jarych w doświadczeniach odmianowych w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, 20(2), 162-168.
 • Woźniak, A. (2008). Wiedza i innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej. W: M. Adamowicz (red.), Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu (s. 43-54). Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Wysocki, F., Ryś-Jurek, R. (2008). Upowszechnienie doradztwa rolniczego i postępu biologicznego w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W: M. Adamowicz (red.), Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu (s. 147158). Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Zuzek, D. (2008). Szanse i bariery procesów innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. W: M. Adamowicz (red.), Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu (s. 195-204). Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Zuzek, D (2013). Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej. Zarz. Fin., 1(3), 517-528.
 • Zuzek, D., Mickiewicz, B. (2014). Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego. J. Agribus. Rural Dev., 4(34), 245-254.
 • Żak, D. (2013). Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2(28), 299-307.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538745

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.