PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 9, cz. 2 Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej - jednostka jako podmiot ochrony prawnej | 239--251
Tytuł artykułu

Rozważania w zakresie kontroli rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących cudzoziemców - stan obecny i postulowane zmiany

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Considerations in the Control of Administrative Decisions Regarding Foreigners - Current Status and Proposed Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The subject of the article is the instance and judicial control of settlements made on the basis of laws shaping the administrative status of a foreigner in Poland. The author analyzes the applicable legal regulations in the context of the good administration standards. The result of considerations is the thesis that the scope of protection and control of administrative decisions should be the same for citizens and foreigners. In addition, it is stated that the system of procedural guarantees should be similar regardless of whether they are European Union or non-EU foreigners. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamiak B., Borkowski J. (2005), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 7, C.H. Beck, Warszawa.
 • Bendix R. (1975), Max Weber. Portret uczonego, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Borkowski J. (1999), Uwagi o prawnej regulacji sytuacji cudzoziemców [w:] Z. Janku, M. Szewczyk, M. Waligórski i in., Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Zbigniewa Leońskiego, Wydawnictwo TERRA, Poznań, ss. 79-94.
 • Chlebny J. (red.) (2015), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Dąbrowski P. (2018), Instrumentalizacja prawa administracyjnego na przykładzie obecnego prawa o cudzoziemcach, [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro, Wolters Kluwer, Warszawa, ss. 100-111
 • Hauser R., Skoczylas A. (2017), Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne z kazusami, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Jagielski J. (1997), Status prawny cudzoziemca w Polsce (problematyka administracyjnoprawna), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Kondelová A. (2015), Ograniczenia władzy dyskrecjonalnej w czeskiej procedurze wizowej [w:] K. Ziemski, M. Jędrzejczak, Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 307-318.
 • Králová A. (2018), Legal Remedies in Asylum and Immigration Law: The Balance Between Effectiveness and Procedural Autonomy?, "Central European Public Administration Review", vol. 16, no. 1, ss. 67-79.
 • Kryska D. (2014), Konstytucyjny model czeskiego sądownictwa administracyjnego, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", nr1(52), ss. 175-192.
 • Kryska D. (2016), Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ve věci El Hassani, C-403/16., "Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva", nr 3-4, ss. 14-17.
 • Lipowicz I. (2016), Prawo osób starszych do dobrej administracji [w:] P. Broda-Wysocki, A. Dylus, M. Pawlus, Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie, Warszawa, ss. 187-200.
 • Narożniak A. (2014), Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu - nowa jakość w polskim prawie o cudzoziemcach? Refleksje o wdrożeniu dyrektywy powrotowej, "Studia Prawa Publicznego", nr 2(6), ss. 155-187.
 • Ochendowski E. (2006), Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK Dom organizatora, wyd. 7, Toruń.
 • Olbromski C.J. (2007), Klasyczny model biurokracji Maxa Webera, [w:] K. Zuba (red.), Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń ss. 27-41.
 • Princ M. (2018), Mozaika rozwiązań prawnych wyznaczających status cudzoziemca w Polsce, [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro, Wolters Kluwer, Warszawa, ss. 121-130.
 • Supernat J. (2005), Zarządzanie, Kolonia Ltd, Wrocław. Supernat J., Kowalczyk B. (2017), Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, Instytut wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
 • Szewczyk E. (2018), Remonstracja w prawie administracyjnym procesowym, C.H. Beck, Warszawa.
 • 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE z 15.09.2009, L 243, s. 1).
 • Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
 • Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010, s. 389).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Uchwała NSA z 20 maja 2010 r., sygn. I OPS 13/09.
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1109 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 900 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2017 r., poz. 1462 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788).
 • Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367).
 • Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302).
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r., poz. 1459 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392 ze zm.).
 • Wyrok Trybunału z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie C-403/16 Soufiane El Hassani przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.