PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/1 | 40--55
Tytuł artykułu

Wymóg uregulowanej sytuacji prawnej związków wyznaniowych z art. 195 §1 Kodeku karnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Requirement if Regulated Legal Position of Religious Communities from Art. 195 Section. 1 of the Criminal Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na gruncie art. 195 § 1 Kodeksu karnego ochronie podlega wolność religijna w zakresie publicznego wykonywania aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej. W niniejszym opracowaniu omówiono znamiona strony przedmiotowej przestępstwa złośliwego przeszkadzania aktom religijnym oraz zarysowano formy regulacji sytuacji prawnej kościołów i innych związków wyznaniowych w obowiązującym porządku prawnym. Ponadto podjęto próbę odpowiedzi na pytania dotyczące potrzeby i słuszności wprowadzonego wymogu uregulowanej sytuacji prawnej związku wyznaniowego oraz jego zgodności z zasadą równouprawnienia.(abstrakt oryginalny)
EN
Freedom of religion in the scope of performing public religious act of church and other religious communities with law situation regularised is protected upon 195 art. par.1 of Penal Code. In this study, traits of questioning party, malicious offence and hampering of religious acts were discussed. The study also outlined forms regulating legal situations of church and other religious communities in the existing legal order. What is more, there was an attempt to answer questions about the need and rightness of implemented legal situation requirement of community and its compatibility with the equality of rights.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Abramowicz A.M., Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2015, t. 18.
 • Borecki P., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 września 2017 r. (III CSK 241/16) - przyjęcie w poczet członków gminy wyznaniowej żydowskiej, "Radca Prawny. Zeszyty naukowe" 2018, nr 14.
 • Borecki P., Prawo wyznaniowe w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2013.
 • Brzozowski W., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.09.2017 r., III CSK 241/16, "Przegląd Sądowy" 2018, t. 4.
 • Brzozowski W., Uzewnętrznianie przynależności religijnej. Zagadnienia systemowe, w: Prawne granice wolności sumienia i wyznania, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik, Warszawa 2012.
 • Dudek D., Równouprawnienie kościołów i związków wyznaniowych na tle konstytucyjnych zasad prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały z I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004.
 • Dziobek-Romański J., Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz, Lublin 2004.
 • Filar M., Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (art. 194-196), w: Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2006.
 • Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 1996.
 • Górniok O., Zawłocki R., Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316. Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010.
 • Hypś S., Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2014.
 • Janyga W., Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współczesnego pojmowania olności sumienia i wyznania, Warszawa 2010.
 • Kłączyńska N., Dyskryminacja religijna a prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania, Wrocław 2005.
 • Koredczuk J., Ewolucja prawnokarnej ochrony wolności sumienia i wyznania w Polsce w latach 1989-2009, w: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy-dyskusje-postulaty, red. D. Walencik, Katowice - Bielsko Biała 2009.
 • Kroczek P., Ulman P., Argument statystyczny w rejestracji Kościołów i związków wyznaniowych - przyczynek do dyskusji, "Opolskie Studia Administracyjno- Prawne" 2015, t. 13.
 • Krukowski J., Konstytucyjny system relacji między państwem a Kościołem katolickim oraz innymi związkami wyznaniowymi, w: Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, red. R. Mojak, Lublin 2000.
 • Krukowski J., Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.
 • Kulik M., Strona przedmiotowa, w: Prawo karne materialne. Część ogólna, red. M. Mozgawa, Warszawa 2009.
 • Makarska M., Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w Kodeksie karnym z 1997 roku, Lublin 2005.
 • Materniak M., Złośliwe przeszkadzanie jako znamię przestępstw z art. 195 k.k., "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2014, nr 27.
 • Mazurek F. J., Państwo laickie czy państwo konfesyjne- błędna alternatywa, w: Ecclesia et status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. J. Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004.
 • Mezglewski A., Utworzenie oraz rejestracja związku wyznaniowego jako przejawy wolności religijnej, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2016, t. 18.
 • Mezglewski A., Rejestrowanie związków wyznaniowych, w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011.
 • Misztal H., Wprowadzenie do prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003.
 • Olszówka M., Charakter prawny umowy, o której mowa w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, w: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013.
 • Petasz P., Wolność religijna w Polsce i jej karnoprawna ochrona na gruncie art. 195 Kodeksu karnego z 1997 roku, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005, t. 13.
 • Piórkowska-Flieger J., Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, w: Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2011.
 • Piszcz-Czapla M., Rejestr Kościołów i związków wyznaniowych, w: Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Gniezno 11-12 IX 2010, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Poznań 2010.
 • Sobczyk P., Negocjacje i zawarcie umowy z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, w: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013.
 • Stanisz P., Naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół, w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011.
 • Stanisz P., Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej - zarys problematyki, w: Podstawy regulacji stosunków państwo-kościół, w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej, red. P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz, Lublin 2010.
 • Stefański R., Przestępstwo złośliwego przeszkadzania wykonywaniu aktu religijnego (art. 195 §1k.k.), "Prokuratura i Prawo" 2005, nr 2.
 • Szymanek J., Konstytucyjna regulacja stosunków państwo-kościół (ujęcie komparatystyczne), "Państwo i Prawo" 2000, nr 4.
 • Świda W., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 1966.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539751

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.