PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 119--134
Tytuł artykułu

Rozmieszczenie funkcji organicznych w strukturze organizacji wielopodmiotowej : od podejścia funkcjonalnego do procesowego

Warianty tytułu
Corporate Functions Distribution in a Multi-entity Organization Structure : Functional to Process Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie lokalizacji funkcji organicznych3 w strukturze organizacji wielopodmiotowej z uwzględnieniem podejścia funkcjonalnego i procesowego. Realizacja wskazanego celu i teoretyczny charakter opracowania wyznaczył następujące jego części: wstęp, funkcje organiczne we współczesnych organizacjach, możliwe warianty lokalizacji funkcji w układzie tradycyjnym (funkcjonalnym) i ich modyfikację w kierunku centrum usług wspólnych, rozmieszczenie funkcji w ujęciu procesowym oraz podsumowanie. Głównym powodem podjęcia badań w tym zakresie jest utrzymująca się tendencja w krajowych i zagranicznych organizacjach wielopodmiotowych do wydzielania procesów oraz budowania struktur procesowych kosztem tradycyjnych układów funkcjonalnych. Stąd też podjęto próbę przedstawienia rozmieszczenia funkcji w ujęciu tradycyjnym (funkcjonalnym) i procesowym. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents corporate functions location within a multi-entity organization structure including functional and process approaches. The realization of the specified goal and the theoretical nature of the study determine the following parts: introduction, corporate functions in modern organizations, possible variants of function location in traditional model (functional) and their modification into common service centre, function distribution in terms of process and conclusions. The main reason for undertaking research in this area is the persisting tendency in domestic and foreign a multi-entity organization structure to secretion of processes and build process structures at the expense of traditional functional systems. Therefore, an attempt was made to present the location of functions in the shot traditional (functional) and process terms. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
119--134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Bergeron B. (2003), Essentials of schared services, John Wiley and Sons, New York, s. 3.
 • Bühner R. (1990), Gestaltungsmöglichkeiten und rechtliche Aspekte einer Managementholding, Zeitschrift für Organisation, Nr 5.
 • Danielak W. (2012), Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Drucker P.F. (1973), Management: Tasks, Responsibilities, Practices, Routledge, New York.
 • Falencikowski T. (2008), Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruń, s. 82.
 • Goold M., Campbell A. (2003), Structured Networks: How to create enough but not too much structurein your organization, Ashridge Strategic Management Centre.
 • Grajewski P. (2016), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa, s. 174-184.
 • Hammer M., Champy J. (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa, s.122.
 • Haus B. (1983), Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu, PWE, Warszawa, s. 117.
 • Haus B. (1975), Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw wielozakładowych, PWE, Warszawa, s. 161.
 • Keuper F., Oecking Ch. (Hrsg.) (2008), Corporate Shared Services, Bereitstellung von Dienstleistungen im Konzern, Springer Gabler.
 • Koziński J. (1996), Lokalizacja funkcji organicznych w strukturze ugrupowania gospodarczego, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 29.
 • Kreft Z. (2004), Holding. Grupa kapitałowa, PWE, Warszawa.
 • Lichtarski J. (red.) (2001), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 186.
 • Menz M. (2012), Functional Top Management Team Members: A Review, Synthesis, and Research Agenda, Journal of Management, nr 38(1).
 • Neilson G.L., Wulf J. (2012), How Many Direct Reports? Harvard Business Review, nr 4.
 • Nogalski B., Ronkowski R. (2000), Holding w gospodarce krajowej - praktyczny poradnik tworzenia, Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, s. 18.
 • Nowosielski S. (2008), Podejście procesowe a współczesne koncepcje i metody zarządzania, [w:] J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 34, s. 59.
 • Porter M.E. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.
 • Przybyła M. (red.) (2001), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 53.
 • Rühli E. (1990), Zeitgemässe Konzernführung und Gestaltung, Zeitschrift für Organisation, nr 5.
 • Schefler W. (1991), Grundzüge der Besteuerüng von inlandischen Konzernen, Die Betriebswirtschaft, nr 2, s. 701-717.
 • Skrzypek E., Hofman M. (2010), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie. Oficyna Wolters a Kluwers Business, Warszawa, s. 11-40.
 • Sobotkiewicz D. (2015), Rozmieszczenie funkcji organicznych w strukturze wieloczłonowego podmiotu gospodarczego, Difin, Warszawa, 2015, s. 64.
 • Sobotkiewicz D. (2016) Zmiany w rozmieszczeniu funkcji organicznych w strukturze organizacji wielopodmiotowych - studium przypadku, Przegląd Organizacji, nr 8, s. 12.
 • Stabryła A. (2008), Metodyka doskonalenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia procesowego, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Z. 1(11), s. 120.
 • Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 228.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.