PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (4) | 277--291
Tytuł artykułu

Erasmus Programme - Functional Analysis and Evolution of the Programme from 1987 till 2016

Autorzy
Warianty tytułu
Program Erasmus - analiza funkcjonowania i ewolucja program od 1987 roku do 2016 roku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł przedstawia rys historyczny i tło powstania programu Unii Europejskiej dla szkolnictwa wyższego, funkcjonującego w Europie od 1987 r., pierwotnie jako samodzielny Program Działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz Wymiany Studentów (1987-1994), nazwanego "Erasmus", (pierwszy etap programu). Następnie zapoznamy się z jego ewaluację w kolejnych latach, kiedy to stał się jednym z ośmiu głównych komponentów programu Socrates (1995-2006), w tym jako - "Socrates I (1995-1999) i Socrates II (2000-2006)" - (Socrates/Erasmus), a następnie wszedł w skład jako jeden z jego programów sektorowych w zakres jeszcze szerszego programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme/Erasmus) w latach 2007-2013, by w czwartej fazie w latach 2014-2020 przyjąć nazwę Erasmus+. Ponadto Artykuł ma na celu przybliżyć główne idee, założenia i cele programu, zasady wyjazdów studentów (na studia, staże i praktyki) i wyjazdy pracowników (dydaktyczne i szkoleniowe). Dodatkowo artykuł wspomina o sylwetce patrona programu, przedstawia jego opinie, idee, krótką biografię i oraz dlaczego programowi nadano jego imię. Przedstawia rolę agencji narodowej oraz zadania koordynatorów uczelnianych i wydziałowych. Podejmuje próbę oceny programu nie tylko dla europejskiego szkolnictwa wyższego, ale również dla beneficjentów programu: studentów i pracowników. Przedstawia zakres działań w programie i jego rozwój w kolejnych latach, a także znaczenie opracowania Dokumentu Polityki Europejskiej, określającej strategię współpracy europejskiej w ramach programu. Deklaracja ta jest obowiązkowym elementem wniosku o przyznanie Karty Uczelni Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE). Ocenę wpływu na zwiększenie mobilności dzięki wprowadzeniu Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów. Przedstawia także ogólną ocenę programu oraz opinie jego uczestników, wskazując na korzyści beneficjentów programu oraz jego wpływu na integrację europejską. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an outline of the historical background of the establishment of the European Union Programme for higher education functioning in Europe from 1987 originally as an independent programme of EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Student (1987-1994) "called Erasmus" (the first part of programme). Then we will become familiar with its evaluation in the following years when it became one of the eight components of the "Socrates", including two parts: "Socrates I" (1995-1999) and "Socrates II" (2000-2006) and then composition as one of its sectoral programme the scope of an even broader programme of Lifelong Learning in year 2007-2013 and in the fourth phase in 2014-2020 adopt the name Erasmus. Also the article aims to outline the main ideas of the assumptions and objectives of the programme principles of students trips to study, internships and trips of didactic and training employees. In addition the article mentions the figure of the patron of programme - Erazm from Rotterdam, presents his opinions, ideas, short biography, achievements and why the programme was given his name. Presents the role of National Agency and tasks of university and faculty coordinators. Attempts to evaluate the programme not only for higher Education but also for the beneficiaries: students and employees. Presents the scope of activities in the programme and its development in the following years, as well as the importance of developing a Erasmus Policy Statement (EPS); defining strategies for European cooperation within programme. This EPS is a mandatory element of the application for the university in order to receive Erasmus Charter for Higher Education - ECHE for High Education. To estimate influence implementation the European Credit Transfer and Accumulation System for increase number of mobility. Consider assessment of the impact on increasing mobility thanks to the introduction European Credit Transfer and Accumulation System. Presents also the overall evaluation of the programme and the opinions of its participants, indicating the benefits of the beneficiaries of the programme and its impact for the integration of Europe. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
277--291
Opis fizyczny
Twórcy
 • Rzeszow University of Technology, Poland
Bibliografia
 • 1. Majorek M., Wojniak J., Dwadzieścia lat "Erasmusa" - doświadczenia, perspektywy, wyzwania, Oficyna Wydawnicza AFM, 2011.
 • 2. "Monitor kształcenia i szkolenia" Polska, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016.
 • 3. Andrzejewski B., Historia filozofii niemieckiej II, "Symbolae Europaeae Studia Humanistyczne Politechniki Koszalińskiej" 2008, nr 2.
 • 4. Artin A.S. (red.), Historia literatury, t. 1, Biografie sławnych ludzi, Wydawnictwo SMS, Bochnia-Kraków 2006.
 • 5. Baza wiedzy o UE, cz. I, Geneza integracji europejskiej -przyczyny i historia, broszura edukacyjna.
 • 6. Deluis Ch., Gatzemeier M., Sertan D., Wunscher K., Historia filozofii od starożytności do czasów współczesnych, Kohn 2001.
 • 7. Copleston F., Historia filozofii, t. 3, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2001.
 • 8. Domański J., Erazm i filozofia: studium o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu, Fundacja Aletheria, Warszawa 2001.
 • 9. Erasmus co to dla mnie znaczy, 20-lecie programu Erasmus w Polsce, Uczenie się przez całe życie, FRSE, Warszawa 2007.
 • 10. Fiszer J.M., Polska w Unii Europejskiej : sukcesy i porażki pierwszej dekady (2004-2014), "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2014, nr 3 (46).
 • 11. Kolanowska E. (red.), 10 lat Erasmusa w Polsce 1998-2008, FRSE, Warszawa 2008.
 • 12. Komisja Europejska - Komunikat prasowy: "Erasmus+: więcej możliwości, aby lepiej wspierać przyszłe pokolenia Europy" Bruksela, 26 stycznia 2016.
 • 13. Kraskowska E., Rzodkiewicz P. (red.), Studiuj po europejsku. Poradnik dla kandydatów na studia i studentów, FRSE, Warszawa 2011.
 • 14. Mendel M., Atłas A. (red.), Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji - od juniora do seniora, FRSE, Warszawa 2012.
 • 15. Oferta programu Erasmus+ dla studentów, 1 Dzień informacyjny Programu ERASMUS+, 8 marca 2016 r., Poznań.
 • 16. Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030, MNiSW, Warszawa 2015.
 • 17. Programy wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych, red. M. Członkowska- -Naumiuk, B. Skibińska, FRSE, Warszawa 2010.
 • 18. Romein J., Twórcy kultury holenderskiej, przekład J. Hummel, PWN, Warszawa 1973.
 • 19. Sprawozdanie nt. Programu Erasmus w roku akademickim 2011-12, nr 76/2013, Kancelaria Senatu przy UE, Bruksela, 2.09.2013 r.
 • 20. Szmydtowa Z., O Erazmie i Reju, PWN, Warszawa 1972.
 • 21. Wybór pism Erazm z Rotterdamu, przeł. M. Cytowska, E. Jędrkiewicz, M. Mejor, wybór, wstęp i komentarze M. Cytowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.
 • 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku ustanawiające "Erasmus+": unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.
 • 23. Decyzja nr 819/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 marca 1995 r. ustanawiająca wspólnotowy program "Socrates".
 • 24. Decyzja nr 253/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 stycznia 2000 roku ustanawiająca II etap Wspólnotowego Programu Socrates.
 • 25. Decyzja Rady nr 87/327/EEC z 15 czerwca 1987 roku przyjmująca Europejski Program Działań na rzecz Mobilności Studentów (ERASMUS), Dz. Urz. WE L 166 z 25 czerwca 1987 roku.
 • 26. Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie Lifelong Learning Programme - LLP).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539865

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.