PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/1 | 210--221
Tytuł artykułu

Wyrażenie zgody przez pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej a jawność rozprawy głównej na gruncie kodeksu postępowania karnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consent of the Patient for Disclosure of Professional Secrecy and the Principle of Public while the Main Trial in Criminal Proceeding Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł jest poświęcony występującej w procedurze karnej zależności związanej ze stosowaniem zasady jawności, a kwestią zwolnienia z tajemnicy lekarskiej przez pacjenta, bądź osobę bliską zmarłemu pacjentowi. W początkowej części pracy nakreślone zostały ramy znaczeniowe terminów tajemnica zawodowa oraz zakresu funkcjonowania jawności podczas procesu karnego. W ramach przedmiotowego zagadnienia, dokonano analizy przepisów kodeksowych zawierających uregulowania w odniesieniu do wyłączenia jawności rozprawy oraz możliwości zachowań sądu podczas przesłuchiwania lekarza zwolnionego przez pacjenta z obowiązku zachowania w tajemnicy okoliczności, o których dowiedział się podczas udzielania mu pomocy medycznej. Nadto, autor wskazał hipotetyczne aspekty oddziaływania jawnego przesłuchania lekarza w razie zwolnienia go przez uprawnione podmioty z tajemnicy lekarskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article analyses to relationship between the principle of public while criminal proceeding and the opportunity of discloure from proffesional secrecy by the doctor who has the consent from the patient or by the person who is close to the deceased patient. In the first part of this paper it has been outlined the meaning terms frameworks professional secrecy and the scope of the principle of public while criminal proceeding. As part of this article, it was made an analysis the code's regulations in connection with not using the principle of public. What is more, the author made deliberations about possibilities to hearing the doctor by the court while having by him a consent to disclosure from the proffesional secrecy which was provided by the patient (about informations of the circumstances which he owns because of giving the medical aid. Furthermore the author showed hypothetical aspects of interacting of the principle of public and hearing the doctor who had permission from the patient to disclosure medical secrecy.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
210--221
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Bibliografia
 • Bernatek-Zaguła I., Prawo pacjenta w Polsce do informacji medycznej, Toruń 2008.
 • Czarnecki P., Przedstawiciel społeczny w transparentnym procesie karnym, "Studia Iuridica" (2017), nr 69.
 • Góralczyk K., Prawo innych osób do informacji o stanie zdrowia oraz decydowania o badaniu pacjenta w ustawodawstwie polskim, (w:) Prawa Pacjenta, red. Drozdowska U., Wnukiewicz-Kozłowska A., Warszawa 2016.
 • Grzegorczyk T., Jawność wewnętrzna postępowania sądowego, (w:) Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, Jasiński W., Nowicki K., Warszawa 2013.
 • Jabłońska N., Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego pacjenta, a możliwość jego ograniczenia w świetle artykułu 5 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, "Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM" (2014), nr 4.
 • Jarnutowska K., Ochrona prywatności osób zarażonych wirusem HIV a prawo innych osób do ochrony zdrowia, (w:) Prawa pacjenta, red. Drozdowska U., Wnukiewicz-Kozłowska A., Warszawa 2016.
 • Jaskuła A., Płończyk K., Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej w postępowaniu przygotowawczym, "Prokuratura i Prawo" (2017), nr 3.
 • Kardas P., Jawność wewnętrzna i zewnętrzna postępowania przygotowawczego, (w:) Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, Jasiński W., Nowicki K., Warszawa 2013.
 • Kardas P., Konstytucyjne i ustawowe aspekty ochrony tajemnicy zawodowej powierzanej przedstawicielom zawodów zaufania publicznego, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" (2014), T. 18, nr 4.
 • Karlik P., Tajemnica zawodowa lekarza w procesie karnym w świetle ostatnich zmian, "Medyczna Wokanda" (2016), nr 8.
 • Kołodziejski P., Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego w postępowaniu karnym, "Prokuratura i Prawo" (2013), nr 1.
 • Koper R., Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym, Warszawa 2010.
 • Kostro M., Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości jako realizacja zasady publiczności, "Białostockie Studia Prawnicze" (2016), z. 21.
 • Michałowska K., Prawo do życia rodzinnego na tle ogólnie pojmowanej prywatności jednostki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" (2013), nr 911.
 • Mnichowska M., Współczesne tendencje i zmiany w relacji lekarz-pacjent. "Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM" (2011), nr 1.
 • Nowicki K., Jawność zewnętrzna postępowania sądowego, (w:) Jawność procesu karnego, red. Skorupka J., Warszawa 2012.
 • Nowicki K., Postępowanie przed sądem pierwszej instancji, (w:) Proces karny, red. Skorupka J., Warszawa 2017.
 • Pieron B., Tajemnica zawodowa (duszpasterska) duchownego, "Annales Canonici" (2016), nr 12. Red. Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z., Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968.
 • Rogalski M., Zasada jawności, (w:) Proces karny. Część ogólna, red. Artymiak G., Rogalski M., Warszawa 2012.
 • Rusinek M., Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Kraków 2007.
 • Rydlichowska D., Tajemnica lekarska w postępowaniu karnym, "Prokuratura i Prawo" (2015), nr 9.
 • Skorupka J., O sprawiedliwości procesu karnego, Warszawa 2013.
 • Teluk R., Opiniowanie przez biegłego z zakresu slangu narkotykowego i przestępczości narkotykowej na podstawie materiałów niejawnych uzyskanych w wyniku podsłuchu telefonicznego, "Zeszyty prawnicze" (2013), Vol. 13, nr 2.
 • Tomkiewicz M., Tajemnica adwokacka adwokata kościelnego w prawie polskim. Zakres ochrony i skutki jej naruszenia, "Studia z Prawa Wyznaniowego" (2016), T. 19.
 • Wójcicka B., Podstawy wyłączenia jawności rozprawy, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica" (1998), nr 35.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 kwietnia 2016 r., druk nr 451.
 • http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/DBD9E9635C718980C1257FA2002E7085/%24File/451.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540103

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.