PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (4) | 363--378
Tytuł artykułu

Institutional Modernization vs. Competitiveness of Economies

Warianty tytułu
Modernizacja instytucjonalna a konkurencyjność gospodarek
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zagadnienie modernizacji, w tym modernizacji instytucjonalnej, jest tematem skomplikowanym ze względu na jego interdyscyplinarny charakter, jak również zakres czasowy, przestrzenny, podmiotowy i przedmiotowy. Głównym celem artykułu jest prezentacja modernizacji w ujęciu ewolucyjnym w odniesieniu do modernizacji instytucjonalnej i jej wpływu na konkurencyjność gospodarek europejskich, w tym gospodarki polskiej. Cele zostały osiągnięte przy użyciu metody badawczej Desk Research. W artykule wskazano na najważniejsze wyzwania stojące przed poszczególnymi gospodarkami i regionami na początku XXI wieku oraz podkreślono znaczenie sekwencji powiązań i informacji zwrotnych między modernizacją instytucjonalną - transformacją ustrojową i instytucjonalną, jak również podkreślono międzynarodową konkurencyjność kraju i regionu. Końcowe wnioski wskazują, że konkurencyjność Polski i jej regionów (ich pozycji) wymaga pokonywania barier, w tym przede wszystkim przepisów podatkowych (złożoność systemu), nadmiernego fiskalizmu, barier w prawie pracy i niestabilności polityki gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of modernization, including institutional one, is complicated by its interdisciplinary character, time, spatial, subjective and objective scope. The main objective of the study is to present the modernization in an evolutionary approach with reference to institutional modernization and its impact on the competitiveness of European economies, including Polish economy. Implementing the adopted goals, the method of desk research analysis was applied. The most important challenges faced by individual economies and regions at the beginning of the 21st century were pointed out, and the importance of the sequence of connections and feedback between institutional modernization - systemic and institutional transformation - and the international competitiveness of the country and region, was emphasized. Final conclusions indicate, among others, that the competitiveness of Poland and its regions (positions) requires overcoming the obstacles that include tax regulations (complexity of the system), excessive fiscalism, labor law barriers and instability of economic policy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
363--378
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Rzeszów, Poland
 • University of Rzeszów, Poland
Bibliografia
 • 1. Balcerowicz L., Wolność i rozwój, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
 • 2. Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • 3. Beck U., Ponowne odkrycie polityki: przyczynek do teorii modernizacji refleksywnej [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • 4. Bieńkowski W., Rola polityki rządowej w poprawie konkurencyjności kraju w warunkach globalizacji i integracji regionalnej, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 32, Poznań 2001.
 • 5. Borowski J., Koncepcje teoretyczne konkurencyjności międzynarodowej, "OPTIMUM, Studia Ekonomiczne" nr 4 (76) 2015.
 • 6. Bossak J., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii, "Monografie i Opracowania", nr 153, SGPiS, Warszawa 1984.
 • 7. Campbell J., Pedersen O., Institutional competitive in the global economy Denmark, the United States and the Varieties capitalism, "Regulation & Governance", Vol. 1, Issue 3, 2007.
 • 8. Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.
 • 9. Danson M., Helińska-Hughes E., Whittam G., Dyskusja o instytucjonalnym otoczeniu sektora MSP w Szkocji - wnioski dla Polski, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 2-3(6).
 • 10. Dołęgowski T., Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2002.
 • 11. Giddens A., Poza lewicą i prawicą. Przyszłość polityki radykalnej, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • 12. James E., Historia myśli ekonomicznej XX wieku, PWN, Warszawa 1958.
 • 13. Kornat M., Teoria modernizacji a historiografia totalitaryzmów (kilka uwag o dylematach wielkiej wizji) [w:] Modernizacja. Centrum. Peryferie, red. W. Borodziej, S. Dębski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009.
 • 14. Lash S., Refleksyjność i jej sobowtóry: struktura, estetyka, wspólnota [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • 15. Leszczyńska M., Modernizacja i rozwój społeczny w perspektywie teorii socjologicznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 5, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012.
 • 16. Rosati D., Polska droga do rynku, PWE, Warszawa 1998.
 • 17. Siebert H., The World Economy, Routledge, London 1999.
 • 18. Ślusarczyk B., Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2011.
 • 19. Stachowiak K., Czynniki instytucjonalne w budowaniu i funkcjonowaniu gospodarki opartej na wiedzy - przykład Finlandii [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz, UAM w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 • 20. Wapiński R., O niektórych następstwach przemian cywilizacyjnych (modernizacja w sferze "rzeczy" a przemiany w świadomości społecznej) [w:] Społeczeństwo. Państwo. Modernizacja, red. W. Mędrzecki, Instytut Historii PAN, Warszawa 2002.
 • 21. Wehler H.U., Modernizacja, nacjonalizm, społeczeństwo, Eseje i artykuły, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001.
 • 22. Annoni P., Dijkstra L., Gargano N., The EU Regional Competitiveness Index 2016, WP 02/2017, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/201701_regional_ competitiveness2016.pdf.
 • 23. Boguszewski P., Mirowska-Wierzbick D., Globalny raport konkurencyjności 2017-18 Światowego Forum Gospodarczego, NBP, Warszawa 27 września 2017, https://www. nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2017/GCR2017-18.pdf.
 • 24. Chotkowski J., Instytucje rynkowe i koszty transakcyjne kluczowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej, Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, t. 97, z. 2, 2010, http://www.wne. sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2010_T97_z2_s100.pdf.
 • 25. Czerwińska E., Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 778, marzec 2001, http://biurose.sejm.gov.pl/ teksty_pdf_01/i-778.pdf.
 • 26. https://www.paih.gov.pl/polska_w_liczbach/gospodarka.
 • 27. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/rci2016_scorecards.pdf.
 • 28. Kaliński J., Fazy wzrostu gospodarki polskiej po 1918 roku, Optimum. "Studia Ekonomiczne" nr 1 (85) 2017, http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/5600.
 • 29. Malikowski M., Instytucjonalizacja, dezinstytucjonalizacja a zmiana społeczna, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LIII zeszyt 3, 1991, https://repozytorium. amu.edu.pl/bitstream/10593/16655/1/013%20MARIAN%20MALIKOWSKI.pdf.
 • 30. Maszczyk P., Wpływ zmian instytucjonalnych na rozwój polskiej gospodarki w dekadzie 2005-2015 [w:] Polska Raport o konkurencyjności 2016, znaczenie polityki gospodarczej i czynników instytucjonalnych, red. nauk. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/ struktura/IGSKGS/publikacje/Documents/Raport_POLSKA2016.pdf.
 • 31. SMART INDUSTRY POLSKA 2017, Adaptacja innowacji w działalności mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, Raport z badań, Ministerstwo Rozwoju/Siemens, Warszawa 2017, http://www.przemysl-40.pl/wp-content/uploads/2017/ 05/raport_smart_industry_polska_2017.pdf.
 • 32. Smoliński S. Boroń J., Główne kierunki industrializacji w Polsce ludowej, https:// repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18788/1/011%20STANIS%C5%81AW%20 SMOLI%C5%83SKI%20i%20J%C3%93ZEF%20BORO%C5%83.pdf.
 • 33. The World Competitiveness, Yearbook 2009, http://www.weforum.org
 • 34. Winiecki J., Przekształcenia strukturalne w procesie rozwoju gospodarczego: Modyfikacje i rozszerzenia, http://workingpapers.wsiz.pl/pliki/working-papers/Winiecki%20WP6.pdf.
 • 35. Zybała A., Wokół potrzeby modernizacji struktury instrumentów polityki publicznej, Studia z Polityki Publicznej, nr 1(1) 2017, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2017, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik_szpp/Documents/instrumenty_ polityka_publiczna_zybala.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.