PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr III/1 | 787--799
Tytuł artykułu

Uwarunkowania produkcji rolniczej w województwie kujawsko-pomorskim w świetle uregulowań prawnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions of Agricultural Production in Kujawsko-Pomorskie Voivodship in the Context of Legal Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi przegląd obowiązujących ustaw, aktów prawnych, zarządzeń i dokumentów, które regulują kwestie związane z ochroną gleb w Polsce, ponieważ należą one do najbardziej zagrożonych zasobów przyrodniczych, podlegając systematycznej degradacji oraz trwałemu przekształceniu w wyniku wyłączania ich z przyrodniczego użytkowania. Zapewnienie zrównoważonego użytkowania gleb pozwala podnieść poziom ich ochrony. Działaniem priorytetowym jest zahamowanie lub osłabienie niekorzystnych trendów oraz negatywnych zjawisk oddziałujących na środowisko glebowe. Zasoby glebowe użytków rolnych w Polsce systematycznie zmniejszają się i dotyczy to także gruntów w dobrej kulturze rolnej. Zgodnie z polityką ekologiczną prawidłowe użytkowanie zasobów glebowych i leśnych jest jednym z działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego. Polska znajdując się w strukturach Unii Europejskiej jest zobowiązana do wypracowania strategii, które uwzględniałyby działania dostosowane do aktualnego stanu środowiska glebowego oraz stopnia zagrożenia różnymi formami erozji. W artykule dokonano analizy uwarunkowań produkcji rolniczej w województwie kujawsko-pomorskim na tle kraju. Oceniono ponadto zmiany obszarowe pod wpływem działań mających na celu ochronę zasobów glebowych na podstawie danych statystycznych z ostatniego dziesięciolecia.(abstrakt oryginalny)
EN
The article introduces acts in force, legal acts, regulations and documents which regulate matters related to the protection of soils in Poland. The soils belong to one of the most endangered natural resources and they are a subject to systematic degradation and permanent transformation as a result of their exclusion from the natural use. Sustainable use of soils increases the level of their protection. The priority is to stop or weaken unfavorable trends and negative impacts on the soil environment. Soil resources of agricultural area in Poland are systematically decreasing and this also applies to lands in a good rural culture. According to an ecological policy, the proper use of soil and forest resources is one of the actions aimed at ensuring ecological security. Poland as a member of European Union is obligated to devise strategies taking into account the current condition of the soil environment and the degree of threat to various forms of erosion. The paper analyzes the determinants of agricultural production in the Kuyavia-Pomerania province against the background of the whole country. According to the statistical data from the last decade, estimated area changes were assessed under the influence of actions aimed at protecting soil resources.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
787--799
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Dokument Ministerstwa Środowiska (2002). Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Warszawa, 1-44.
 • Dokument Rady Ministrów (2000). II Polityka ekologiczna państwa, Warszawa, 1-67.
 • Dziennik Ustaw (2004). Dz. U. 2004 Nr 73 poz. 657. Dziennik Ustaw Nr 73 poz. 657 ze zm. 2004. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. - w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
 • Dziennik Ustaw (2007). Dz. U. 2007 Nr 44 poz. 287. Dziennik Ustaw Nr 44 poz. 287 ze zm. 2007. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. W załączniku tekst ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 1991 Nr 77, poz. 335 ze zm.).
 • Dziennik Ustaw (2008). Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150. Dziennik Ustaw Nr 25 poz. 150 ze zm. 2008. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska W załączniku tekst ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.).
 • Dziennik Ustaw (2009). Dz. U. 2009 Nr 151 poz. 1220. Dziennik Ustaw. Nr 151 poz. 1220 ze zm. 2009. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o ochronie przyrody. W załączniku tekst ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).
 • Dziennik Ustaw (2010). Dz. U. 2010 Nr 39 poz. 211. Dziennik Ustaw Nr 39 poz. 211 ze zm. 2010. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm.
 • Dziennik Ustaw (2010). Dz. U. 2010. Nr 193 poz. 1287. Dziennik Ustaw Nr 193 poz. 1287. 2010. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. W załączniku jednolity tekst ustawy z dnia 17 maja 1989 r., prawo geodezyjne i kartograficzne r. (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163 ze zm.).
 • Dziennik Ustaw (2011). Dz. U. 2011 Nr 12 poz. 59. Dziennik Ustaw Nr 12 poz. 59. 2011. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach. W załączniku tekst ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.).
 • Dziennik Ustaw (2012). Dz. U. 2012 poz. 1246. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Dziennik Ustaw (2014). Dz. U. 2004 Nr 121 poz. 1266. Dziennik Ustaw Nr 121 poz. 1266 ze zm. 2004. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W załączniku tekst ustawy z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zm.).
 • Dziennik Ustaw (2015). Dz. U. 2015 Nr 25 poz. 349. Dziennik Ustaw Nr 25 poz. 349. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Dziennik Ustaw (2016). Dz. U. 2016 Nr 10 poz. 1395. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. (poz. 1395) r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
 • Dziennik Urzędowy (2009). Dz. Urz. 2009 UE L 126. Dziennik Urzędowy UE L 126 z 21.05.2009. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r., w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona).
 • Dziennik Urzędowy (2013).Dz. Urz. UE, L 347. Dziennik Urzędowy UE L 347 z późn. zm. z 20.12.2013. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 • Fotyma, M., Igras, J. (2006). Narodowy program wapnowania gleb w Polsce na lata 2007-2013. (w:) Wybrane aspekty agrochemicznych badań gleby. Raporty IUNG-PIB, 1: 45-48.
 • Igras, J., Lipiński, W. (2006). Regionalne zróżnicowanie stanu agrochemicznego gleb w Polsce. (w:) Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Raporty IUNG - PIG 3: 71-79.
 • Kopiński, J. (2009). Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development 2(28): 5-92.
 • Krasowicz, S., Oleszek, W., Horabik, J., Dębicki, R., Jankowiak, J., Stuczyński, T., Jadczyszyn, J. (2011). Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Polish Journal of Agronomy 7: 43-58.
 • Krasowicz, S., Stuczyński, T., Doroszewski, A. (2009). Produkcja roślinna w Polsce na tle warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych (w:) Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. Raport IUNG-PIB 14: 27-54.
 • Łabędzki, L. (2009). Przewidywane zmiany klimatyczne a rozwój nawodnień w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 7-18.
 • MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2012). Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020, Warszawa. 156.
 • Raport 2004 WIOŚ Bydgoszcz (2004). Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2004 roku. Biblioteka Wojewódzkiego Inspektoratu Monitoringu Środowiska 2005, 1-207.
 • Rocznik Ochrony Środowiska GUS 2006, 2010, 2011, 2016.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa GUS 2010, 2011, 2016.
 • Rudnicki, F., Jaskulski, D. (2011). Produkcja rolnicza w niekorzystnych warunkach gospdarowania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 559: 171-181.
 • Rzekanowski, C., Żarski, J., Rolbiecki, S. (2011). Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Postępy Nauk Rolniczych 1: 51-63.
 • Stuczyński, T., Kozyra, J., Łopatka, A., Siebielec, G., Jadczyszyn, J., Koza, P., Doroszewski, A, Wawer, R., Nowocień, E. (2007). Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. (w:) Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych, Studia i Raporty IUNG-PIB 7: 77-115.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.