PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 531 Bankowość i rynki finansowe | 63--72
Tytuł artykułu

Relacje z interesariuszami i ich wycena - wybrane aspekty

Warianty tytułu
Relations with Stakeholders and Their Valuation - Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Interesariusze stanowią grupy, które bezpośrednio lub pośrednio, uczestniczą w wymianie wartości z przedsiębiorstwem. W wyniku oddziaływania na przedsiębiorstwo, jak i siebie nawzajem tworzą sieć relacji, stanowiących niematerialne zasoby. Relacje z interesariuszami stanowią integralne składowe wartości przedsiębiorstwa i podlegają wycenie. Celem artykułu jest identyfikacja czynników determinujących tworzenie relacji z interesariuszami, określenie podejść oraz wskazanie kluczowych problemów związanych z ich wyceną. Praca ma charakter teoretyczny, a do jej przygotowania wykorzystano studia literatury oraz analizę aktów prawnych. Badania wskazują na wieloaspektowość problemu, wynikającą z faktu zróżnicowania grup interesariuszy i relacji, zmienności ich w czasie, jak również braku korzyści ekonomicznych osiąganych wprost z tytułu relacji z częścią interesariuszy. W przypadku pomiaru i wyceny relacji istotnie ograniczone staje się wykorzystanie metod wyceny przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
Stakeholders are groups that directly or indirectly participate in the exchange of values with an enterprise. As a result of their impact on the enterprise, as well as to each other, they form a network of relations constituting intangible resources. Relations with stakeholders are integral components of the company's value and are subject to valuation. The aim of the paper is to identify determinants of creation of relations with stakeholders, to identify approaches and key problems related to their valuation. The work is of a theoretical nature and its preparation has been based on literature studies and analysis of legal acts. Research indicates the multifaceted nature of the problem resulting from a diversity of stakeholders and relations, their changes in time, as well as a lack of economic benefits achieved directly from the relations with some stakeholders. In the case of measuing and pricing of relation, the use of enterprise valuation methods becomes strongly limited.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Adamik A., 2009, Cooperative partnership as a tool for optimizing efficiency of enterprises, [w:] Integration of Supply Chain - Modeling, Partnership and Management, eds. K. Grzybowska, A. Stachowiak, Monograph, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań.
 • Andriof J., Waddock S., 2002, Unfolding stakeholder engagement, [w:] Unfolding Stakeholder Thinking: Theory, Responsibility and Engagement, eds. J. Andriof, S. Waddock, B. Husted, S. Sutherland Rahman, Greenleaf Publishing, vol. 1.
 • Bhimani A., Soonawalla K., 2005, From conformance to performance: The corporate responsibilities continuum, Journal of Accounting and Public Policy, vol. 24, issue 3.
 • Ciechan-Kujawa M., 2014, Wielowymiarowy audyt biznesowy. Wartość dodana dla organizacji i interesariuszy, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Czakon W., 2008, Koordynacja sieci - wieloraka forma organizacji współdziałania, Przegląd Organizacji, nr 9.
 • Dąbrowski T., 2013, Dylematy wyceny wartości relacji z interesariuszami, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXXIX.
 • Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.), 2010, Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa.
 • Dundee T.W., 2008, Stakeholder theory. Managing corporate social responsibility in a multiple actor context, [w:] Corporate Social Responsibility, eds. A. Crane et al., Oxford University Press, New York.
 • Esty D.C., Winston A.S., 2007, Green to gold, Yale University Press, New Heaven.
 • Foley K.J., Hensler D.A., Jonker J., 2007, Quality matters, [w:] Quality Management and Organizational Excellence: Oxymorons, Empty Boxes or Significant Contributions to Management Thought and Practice?, eds. K.J. Foley, D. Hensler, J. Jonker, SAI Global Limited, Sydney.
 • Foley, D. Hensler, J. Jonker, SAI Global Limited, Sydney.
 • Freeman R.E., 1984, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • Freeman R.E., Harisson J.S., Wics A.C., 2007, Managing for Stakeholders. Survival, Reputation and Success, Yale University Press.
 • Freeman R.E., Reed D.L., 1983, Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance, California Management Review, vol. 25, issue 3, s. 88-106.
 • Hawkins D.E., 2006, Corporate Social Responsibility. Balancing Tomorrow's Sustainability and Today's Profitability, Palgrave, New York.
 • Herman A., 2008, Kapitał intelektualny i jego liczenie, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 3.
 • Jabłoński A., 2011, Zasobowy aspekt teorii interesariuszy w modelu zrównoważonego biznesu, [w:] Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, Wyd. WSZiP, Wałbrzych.
 • Johnson G., Scholes K., 1999, Exploring Corporate Strategy. Text and Cases, Prentice Hall, London.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., 2006, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Kay J., 1996, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Kochan T., Rubenstein S., 2000, Toward a stakeholder theory of the firm: The saturn partnership, Organizational Science, no. 11(4).
 • Laszlo Ch., 2008, Firma zrównoważonego rozwoju, Studio EMKA, Warszawa.
 • Lawrence A.T., Weber J., 2008, Business & Society, Stakeholders, Ethics, Public Policy, McGraw-Hill, New York.
 • Lechner Ch., Dowling M., Welpe I., 2006, Firm networks and firms development: The role of the relational mix, Journal of Business Venturing, vol. 21, issue 4.
 • Marcinkowska M., 2011, Wycena zasobów niematerialnych, [w:] Wycena przedsiębiorstwa, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa.
 • Mitchell R.K. i in., 1997, Toward a theory of stakeholder. Identification and salience: Defining the principle of who and what really counts, Academy of Management Review, vol. 22, no. 4.
 • Morsing M., 2006, Corporate Social Responsibility communication: stakeholder information, response and involvement strategies, Business Ethics: A European Review, vol. 15, no. 4.
 • Niedzielski P., 2005, Polityka innowacyjna w transporcie - wybrane zagadnienia, Przegląd Komunikacyjny, nr 7-8.
 • Obłój K., 2014, Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Paliwoda-Matiolańska A., 2009, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rappaport A., 1999, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
 • Romanowska M., 2004, Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Roos G., Roos, J., 1998, Intellectual Capital, New York University Press, New York.
 • Skalik J., 2006, Problem dynamiki zmian w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja, red. J. Skalik, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Skrzypek E., 2015, Wpływ zaufania i relacji na rozwój kapitału społecznego organizacji, [w:] Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania. Aspekty społeczne, red. U. Balon, T. Sikora, Kraków.
 • Strojny M., 2003, Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, red. D. Dobija, PFPK, Warszawa.
 • Śledzik K., 2011, Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Ujwary-Gil A., 2009, Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.
 • Wilk J., 2004, Symulacyjny model kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania, nr 75, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 • Wit B. De, Meyer R., 2007, Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa.
 • Wróbel J., 2009, Geneza rozwoju kapitału intelektualnego i jego struktura, [w:] Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Studio Emka, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.