PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/1 | 378--389
Tytuł artykułu

Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 6 lipca 2016 r., III CA 406/16

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Gloss on the Regional Court Judgement in Gdańsk of July 6, 2016, III CA 406/16
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem glosy jest wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 6 lipca 2016 r. (III CA 406/16). Zgodnie z orzeczeniem: "nienależyte wykonanie zobowiązania osobom korzystającym ze zorganizowanego wypoczynku dowozu ich bagażu nosi cechy "zmarnowanego urlopu", a więc szkody niemajątkowej w postaci dyskomfortu psychicznego". W stanie faktycznym analizowanego wyroku powódka i jej 8 - letnia córka były pozbawione bagażu przez 5 dni z 7 - dniowego pobytu. Co ważne, były to dla powódki pierwsze wakacje od 4 lat. Powódka opiekowała się niepełnosprawnym synem i wyjazd jedynie z córką był m.in. realizacją zaleceń psychologa. Autorka poddaje również analizie takie zagadnienia jak naruszenie przez organizatora turystyki dóbr osobistych powódki, a także wysokość zasądzonego zadośćuczynienia. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the gloss is The Regional Court Judgement in Gdańsk of July 6, 2016. According to the judgement: "improper performance of an obligation, consisting of lack of assurance the delivery of luggage for people using package holidays bears the characteristics of "wasted holidays" and therefore non material damage in the form of mental discomfort". The plaintiff and her eight - year - old daughter were deprived of their luggage for 5 days from 7 days holidays. What is important, they were the first holidays for the plaintiff for 4 years. The plaintiff took care of the disabled son and holidays only with her daugher were the implementation of the psychologist's recommendation, The Author analyses several specific issues, like infingement plaintiff's personal interests and the amount of compensation. The Author is of the opinion that the presented judgement is to be approved. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
378--389
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Boszko M., Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Leitner. Odszkodowanie za szkodę niematerialną oraz model odpowiedzialności odszkodowawczej w Dyrektywie w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, "Transformacje Prawa Prywatnego" (2007), z. 1.
 • Ciemiński M., Naprawienie uszczerbku polegającego na utraconej przyjemności z podróży, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2005, z. 2.
 • Cisek A., Ochrona dóbr osobistych osób sprawujących funkcje publiczne, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo CCCVIII", Wrocław 2009.
 • Cybula P., Usługi turystyczne. Komentarz, LEX 2012.
 • Dobra osobiste, red. I. Lewandowska - Malec, Warszawa 2014.
 • Gospodarek J., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 79/10, "Orzecznictwo Sądów Polskich" (2012), nr 1.
 • Haberko J., Udostępnianie i publikowanie wizerunku nasciturusa, noworodka i małego dziecka w świetle zasady dobra dziecka, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" (2013), z. 3.
 • Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1 - 449 10 , red. Pietrzykowski K., Warszawa 2015.
 • Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450 - 1088. Przepisy wprowadzające, red. Pietrzykowski K., Warszawa 2015.
 • Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, red. Ereciński T., Warszawa 2012.
 • Komentarze Prawa Prywatnego. Tom I. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC. Prawo o notariacie (art. 79 - 95 i 96 - 99), red. Osajda K., Warszawa 2017.
 • Koronkiewicz Wiórek A., Zmarnowany urlop w praktyce - kilka uwag na tle orzecznictwa sądów wrocławskich, "Rejent" (2009), nr 6.
 • Kryla-Cudna K., Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Warszawa 2018.
 • Luzak J., Osajda K., Odpowiedzialność za zmarnowany urlop w prawie polskim, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" (2005), z. 2.
 • Łolik M., Odpowiedzialność organizatora turystyki za zmarnowany urlop - glosa do uchwały SN z 19.11.2010 r. (III CZP 79/10), "Europejski Przegląd Sądowy" (2011), nr 9.
 • Łolik M., Więź rodzinna jako dobro osobiste. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10.02.2017 r., V CSK 291/16, "Przegląd Sądowy" (2017) nr 5.
 • Mazurkiewicz J., Rodzinne do remontu! Czyli o potrzebie wielkiej reformy prawa rodzinnego, w: 50 lat Kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, red. P. Stec, M. Załucki, Warszawa 2015.
 • Michałowska K., Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2017.
 • Nesterowicz M., Prawo turystyczne, Warszawa 2016.
 • Piskozub P., Odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, Lublin 2017.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017.
 • Tylec G., Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz orzecznictwa sądów polskich, "Przegląd Sądowy" (2018) nr 3.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 79/10, LEX nr 612168.
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2361 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1553).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2011 r., LEX nr 927833.
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z 21 listopada 2013 r., IV Ca 466/13.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2010 r., C-63/09.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.