PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 531 Bankowość i rynki finansowe | 280--288
Tytuł artykułu

Rola rad nadzorczych i komitetów audytu w kontekście obowiązków informacyjnych jednostek zainteresowania publicznego

Autorzy
Warianty tytułu
The Role of Supervisory Boards and Audit Committees in the Context of Information Obligations of Public Interest Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W spółkach kapitałowych (ksh) obowiązek nadzorowania i monitorowania procesu sporządzania i badania sprawozdań finansowych realizowany jest przez rady nadzorcze. W przypadku gdy spółka ma status jednostki zainteresowania publicznego (JZP), tworzone jest dodatkowe ciało, jakim jest komitet audytu. Porównanie kompetencji obu organów pozwala na stwierdzenie, że ich zadania i obowiązki się powielają. Jednak zgodnie z polskim prawem jedynie rada nadzorcza jako całość ma wyłączne, ustawowe kompetencje decyzyjne. Komitet nie może zatem zastępować rady, zaś jego funkcja ogranicza się do działalności doradczej i wspierającej działalność rady. Jednak dzięki niezależności i określeniu kwalifikacji członków komitetu, przewidywanym karom administracyjnym oraz enumeratywnie wymienionym kompetencjom i obowiązkom możliwy jest pełniejszy nadzór nad adekwatnością i skutecznością wszelkich systemów spółki w kontekście prawidłowości i rzetelności generowanych informacji, a tym samym wspomaganie bezpiecznego funkcjonowania JZP.(abstrakt oryginalny)
EN
In capital companies (CC) the obligation to supervise and monitor the process of preparing and auditing financial statements is carried out by the supervisory boards. If a company has the status of a public interest entity (PIE), an additional body is established, i.e. the audit committee. Comparing the competences of both bodies allows stating that their tasks and obligations are duplicated. However, in accordance with Polish law only the supervisory board, as a whole, has the exclusive, statutory decision-making powers. Therefore, the committee cannot replace the council, whereas its function is limited to advisory and supportive activities provided for the council. Independence and qualifications of the committee members, anticipated administrative fines and enumerated competences allow for the supervision over both adequacy and effectiveness of all systems in the context of the correctness and reliability of the generated information, and thus support the safe functioning.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bednarek P., 2009, Rola komitetu audytu w tworzeniu skutecznego nadzoru korporacyjnego, Studia i Prace WNEiZ, nr 16, Szczecin.
 • Dobija D., 2010, Komitet audytu a nadzór nad biegłym rewidentem. Praktyka polskich spółek giełdowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 59, SKwP, Warszawa.
 • Dobija D., Koładkiewicz I., Cieślak I., Klimczak K., 2011, Komitety rad nadzorczych, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. Urz. UE z 27 maja 2014 r., L 158, s. 196 i n.).
 • Fila G., 2009, Funkcje komitetu audytu w statucie oraz aktach wewnętrznych spółki publicznej, Przegląd Corporate Governance, nr 4(20).
 • Gad J., 2016, Audyt zewnętrzny jako mechanizm nadzoru korporacyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4 (82), cz. 1, Wydawnictwo US, Szczecin.
 • Grzybek T., 2018, Obowiązki rady nadzorczej w spółce akcyjnej, https://grzybkowskiguzek.pl/przyklady/ obowiazki-rady-nadzorczej-w-spolce-akcyjnej (13.05.2018).
 • Koziorowski L., 2017, Komitet audytu po nowemu, http://gessel.pl/publikacje/komitet-audytu-po-nowemu- 2/(01.06.2017).
 • Marcinkowska M., 2004, Rola Komisji ds. Audytu we wspieraniu efektywnego nadzoru korporacyjnego, [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, red. S. Rudolf, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mikulski R., 2017, Ważne zmiany w komitetach audytu, https://prnews.pl/robert-mikulski-wazne-zmiany- komitetach-audytu-430969 (08.11.2017).
 • Report and Recommendations of the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees, 1999, New York Stock Exchange and National Association of Securities Dealers, New York.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE z 27 maja 2914 r., L 158, s. 77 i n.).
 • Sawicki K., 2012, Wybrane problemy działania komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 122, SKwP, Warszawa.
 • Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., 2008, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. III, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym uchylająca ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000, nr 94, poz. 1037.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994, nr 121, poz. 591.
 • Walińska E., Gad J., 2012, Odpowiedzialność rad nadzorczych za sprawozdania finansowe - doświadczenia polskich spółek publicznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 122, SKwP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541134

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.