PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 85 Granice ingerencji w intymność człowieka. Część 1 | 11--32
Tytuł artykułu

Między naukowością a populizmem penalnym. Kilka uwag o socjalizacji prawnej w kontekście polskich regulacji przestępstw seksualnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Between Science and Penal Populism. A Few Comments on Legal Socialization in the Context of Polish Regulations on Sexual Crimes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza zjawiska socjalizacji prawnej w kontekście polskich regulacji przestępstw seksualnych. Pozwoli to stwierdzić, czy podejmowane działania prawodawcze odpowiadają aktualnym potrzebom społecznym i przede wszystkim - czy odnoszą zamierzone skutki. Świadomość prawna oraz internalizacja wartości zawartych w obowiązujących normach prawnych ma w tym procesie znaczenie fundamentalne. Stosunek obywateli do funkcjonującego w państwie systemu karnego jest zatem zjawiskiem kluczowym, nierozerwalnie związanym z wciąż ewoluującymi poglądami na karę. Warto więc zastanowić się nad tym, czy socjalizacja prawna rzeczywiście ma znaczenie dla społecznej percepcji prawa oraz poziomu i rodzaju jego legitymizacji wśród społeczeństwa. Zagadnienie to wydaje się być szczególnie atrakcyjne chociażby z uwagi na formułowane w Polsce od lat tezy o "kryzysie prawa" i braku jego naukowej legitymizacji. Nie bez znaczenia dla omawianego tu zjawiska jest również wpływ mediów na postawy społeczne, kształtowanie się stereotypów dotyczących działania prawa i wymiaru sprawiedliwości oraz penalnopopulistyczna retoryka, która dodatkowo pogłębia alienację środowiska naukowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the phenomenon of legal socialization in the context of Polish regulations of sexual crimes. It will allow ascertaining whether the legislative actions undertaken meet the current social needs and above all whether they are truly effective. Legal awareness and internalization of values represented by applicable legal norms have fundamental significance in this process. The citizens' attitude to the state penal system is the most important phenomenon, which is inextricably linked to ever-evolving views on punishment. It is worth considering whether the legal socialization really matters to the social perception of law and the level and type of its social legitimacy. This issue seems to be particularly interesting especially due to the thesis of the 'crisis of law' formulated for years in Poland and the lack of its scientific legitimacy. The influence of media on social attitudes, shaping stereotypes about the operation of the law and the justice system as well as the penal-populist rhetoric, which additionally deepens the alienation of the scientific community is also important for the phenomenon discussed here.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Agnosiewicz, Mariusz. 2004. Spory wokół kryminalno-politycznych założeń nowego kodeksu karnego z 1997 r. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1984 [dostęp 8.11.2017].
 • Andriejew, Igor. 1976. Polskie prawo karne w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bardach, Juliusz, Bogusław Leśniodorski, Michał Pietrzak. 1998. Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.
 • Beccaria, Cesare. 1959. O przestępstwach i karach. Tł. Emil Stanisław Rappaport. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Berman, Harold Joseph. 1995. Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej. Tł. Stefan Amsterdamski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bojarski, Tadeusz. 2008. "Tradycja i postęp w nowelizacji prawa karnego - od Makarewicza do stanu obecnego". Teka Komisji Prawnej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie 1: 7-15.
 • Bojarski, Tadeusz. 2017. "Uwagi o zasadach wymiaru kary w polskich kodeksach karnych". Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. 43: 33-44.
 • Borucka-Arctowa, Maria. 1974. "Podstawowe problemy badań nad świadomością prawną. Założenia badawcze". W Świadomość prawna robotników. Red. Maria Borucka-Arctowa. 5-26. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Borucka-Arctowa, Maria. 1981. Świadomość prawna a planowe zmiany społeczne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Borucka-Arctowa, Maria. 1989. "Społeczne działanie prawa". W Prawo socjalistyczne. Współczesne problemy teoretyczne. Red. Henryk Rot. 282-341. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Borucka-Arctowa, Maria, Grażyna Skąpska. 1993. "Teoretyczne problemy socjalizacji prawnej". W Socjalizacja prawna. Red. Maria Borucka-Arctowa, Chantal Kourilsky. 11-27. Warszawa: Agencja Scholar.
 • Burdzik, Tomasz. 2013. "Socjalizacja prawna - nastawienia wobec prawa a jego skuteczność". Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna 14: 156-168.
 • Buss, Emily. 2011. "Failing Juvenile Courts, and What Lawyers and Judges Can Do About It". Northwestern Journal of Law & Social Policy 6: 318-333.
 • Chlebowski, Piotr. 2009. "Przejawy populizmu penalnego w polskiej polityce kryminalnej". Studia Prawnoustrojowe 9: 497-505.
 • Cieślak, Marian. 1985. Wstęp do nauki polskiego prawa karnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Czapska, Janina. 2015. "Na czym polega internalizacja normy prawnej?". W Aksjologiczny wymiar prawa. Red. Michał Dudek, Mateusz Stępień. 147-161. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Dudak, Anna. 2014. "Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego". Przegląd Pedagogiczny 2: 65-73.
 • Dudek, Michał. 2017. "Fałszywa świadomość + świadomość prawna = fałszywa świadomość prawna?". W Świadomościowy wymiar prawa. Red. Michał Dudek i Katarzyna Struzińska. 113-149. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Dziedziak, Wojciech. 2015. "Wpływ sankcji prawnych i moralnych na skuteczność prawa". Studia Iuridica Lublinensia 24 (1): 67-88.
 • Filar, Marian. 1985. Przestępstwa seksualne w polskim prawie karnym. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Foucault, Michel. 2000. "Seksualność i władza". W Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. Tł. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński. 285-311. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grześkowiak, Alicja. 2012. "Prawo karne wartości. Wybrane problemy". W Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. T. 2. Red. Włodzimierz Wróbel, Piotr Kardas, Tomasz Sroka. 285-310. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Grześkowiak, Alicja. 2017. "Aksjologia kodeksu karnego z 1932 roku". W Aksjologiczne podstawy polskiego prawa karnego w perspektywie jego ewolucji. Red. Alicja Grześkowiak, Igor Zgoliński. 45-72. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy.
 • Grześkowiak, Alicja, Igor Zgoliński. 2017. "Wstęp". W Aksjologiczne podstawy polskiego prawa karnego w perspektywie jego ewolucji. Red. Alicja Grześkowiak, Igor Zgoliński. 7. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy.
 • Jakubowska-Hara, Jolanta. 1989. "Podstawowe dyrektywy wymiaru kary (w świetle dyskusji wokół art. 50 k.k.)". Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 51 (4): 89-105.
 • Juchacz, Wiesław. 2017. "Podstawy aksjologiczne komunistycznego prawa karnego". W Aksjologiczne podstawy polskiego prawa karnego w perspektywie jego ewolucji. Red. Alicja Grześkowiak, Igor Zgoliński. 73-84. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy.
 • Kaczmarek, Tomasz. 1980. Ogólne dyrektywy sądowego wymiaru kary w teorii i praktyce sądowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kaczmarek, Tomasz. 2009. "Racjonalny ustawodawca wobec opinii społecznej a populizm penalny". W Populizm penalny i jego przejawy w Polsce. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego, Szklarska Poręba, 24-27 września 2008 r. Red. Zofia Sienkiewicz, Rajnhardt Kokot. 42-52. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Kojder, Andrzej. 1995. Godność i siła prawa. Szkice socjologiczno-prawne. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Koredczuk, Józef. 2011. "Znaczenie kodeksu karnego z 1932 r. dla rozwoju nauki i prawa karnego w Polsce w XX wieku". Zeszyty Prawnicze 11 (2): 45-60.
 • Kozak, Artur. 2002. Granice prawniczej władzy dyskrecjonalnej. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Kozak, Artur. 2010. "Dylematy prawniczej dyskrecjonalności. Między ideologią a teorią prawa". W Dyskrecjonalność w prawie. Materiały XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa. Miedzeszyn k. Warszawy 22-24 września 2008 r. Red. Wiesław Staśkiewicz, Tomasz Stawecki. 58-80. Warszawa: LexisNexis.
 • Krajewski, Krzysztof. 2002. "Punitywność społeczeństwa polskiego". W Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej. The Myth of Repression or: The importance of Crime Prevention. Red. Janina Czapska, Helmut Kury. 163-186. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • Kulik, Marek. 2017. "O założeniach aksjologicznych kodeksu karnego z 1997 roku". W Aksjologiczne podstawy polskiego prawa karnego w perspektywie jego ewolucji. Red. Alicja Grześkowiak, Igor Zgoliński. 85-120. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy.
 • Kustra, Ewa. 2015. "Aksjologiczne problemy tworzenia prawa a integracja europejska". Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea 5: 95-104.
 • Lang, Wiesław, Jerzy Wróblewski, Sylwester Zawadzki. 1970. Teoria państwa i prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Leszczyński, Jerzy. 2010. Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym. Kraków: Universitas.
 • Lew-Starowicz, Zbigniew. 1992. Przemoc seksualna. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.
 • Łuniewski, Wojciech. 2003. "O kryminalizacji przejawów pedofilii". Palestra 5-6: 91-102.
 • Międzybrodzki, Bartłomiej. 2013. "Problematyka przestępczości seksualnej w latach 40. i 50. XX wieku. Trudności badawcze". Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne 10 (1): 39-62.
 • Opałek, Kazimierz, Andrzej Kojder. 1999. "Nauki prawne". W Encyklopedia socjologii. Red. Władysław Kwaśniewicz. T. 2. 317-323. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Podgórecki, Adam. 1962. Socjologia prawa. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Petrażycki, Leon. 1968. Wstęp do nauki polityki prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Struzińska, Katarzyna. 2017. "Rozważania nad socjalizacją prawną - od koncepcji Piageta do współczesnych badań empirycznych". W Świadomościowy wymiar prawa. Red. Michał Dudek, Katarzyna Struzińska. 149-181. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Szafrańska, Michalina. 2015. Penalny populizm a media. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Tarnawski, Maciej. 1994. "Kształtowanie się ustawodawstwa karnego polskiego w latach 1918-1994". W Historia prawa - Historia kultury. Liber Memorialis Vitoldo Maisel dedicatus. Red. Ewa Borkowska-Bagieńska, Henryk Olszewski. T. 1. 397-407. Poznań: Printer.
 • Tillmann, Klaus-Jürgen. 2013. Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie. Tł. Grzegorz Bluszcz, Bartek Miracki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tylman, Janusz. 1997. "Rola nauki w zakresie kodyfikacji prawa karnego procesowego". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 64: 123-146.
 • "Uzasadnienie do projektu kodeksu karnego z 1969 r.". 1968. W Projekt kodeksu karnego i przepisów wprowadzających kodeks karny. 91-180. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • "Uzasadnienie rządowego projektu nowego Kodeksu karnego". 1997. W Nowe kodeksy karne - z 1997 r. uzasadnieniami. Red. Irena Friedrich-Michalska, Barbara Stachurska-Marcińczak. 116-226. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Waltoś Stanisław. 2012. "O stabilności polskich kodyfikacji karnych". W Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Red. Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel. T. 2. 93-103. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Warylewski, Jarosław. b.r. "Problematyka właściwej reakcji karnej na zachowania związane z godzeniem w wolność seksualną lub obyczajność". 1-31. www.prawo.univ.gda.pl/karne/problem.pdf [dostęp 3.11.2017].
 • Warylewski, Jarosław. 2001. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Warylewski, Jarosław. 2015. "Szósta nowelizacja kodeksu karnego w zakresie przestępstw seksualnych (ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r.)". Gdańskie Studia Prawnicze 33 - Księga jubileuszowa 45-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego: 403-413.
 • Wądołowska, Agata. 2007. "Wolność seksualna jako przedmiot ochrony prawnokarnej". Prawo i Prokuratura 4: 133-146.
 • Wiak, Krzysztof. 2017. "Godność człowieka jako podstawa aksjologiczna polskiego prawa karnego". W Aksjologiczne podstawy polskiego prawa karnego w perspektywie jego ewolucji. Red. Alicja Grześkowiak, Igor Zgoliński. 9-26. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy.
 • Włodarczyk, Renata. 2015. Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 • Wróblewski, Bronisław. 1926. Penologja: socjologja kar. T. 1. Wilno: Skład Główny w Księgarni Kazimierza Rutskiego.
 • Zgoliński, Igor. 2017. "Nowelizacje kodeksu karnego w perspektywie aksjologicznej". W Aksjologiczne podstawy polskiego prawa karnego w perspektywie jego ewolucji. Red. Alicja Grześkowiak, Igor Zgoliński. 151-168. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy.
 • Ziembiński, Zygmunt. 1972. Etyczne problemy prawoznawstwa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Zimbardo, Philip George, Robert L. Johnson, Vivian McCann. 2013. Psychologia. Kluczowe koncepcje. T. 4. Tł. Joanna Kowalczewska, Aleksandra Wilkin-Day. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny (Dz.U. RP z 1932 r. Nr 60, poz. 571).
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 1969 r. Nr 13, poz. 94).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541137

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.