PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 85 Granice ingerencji w intymność człowieka. Część 1 | 91--100
Tytuł artykułu

O przesłuchaniu pokrzywdzonych przestępstwami z art. 197-199 k.k. Studium z zakresu stosowania prawa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
About Questioning People Harmed by Offences Under art. 197-199 of the Polish Penal Code. Study on Application of Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiot podjętych rozważań stanowi problematyka stosowania art. 185c § 2 k.p.k., zgodnie z którym osoby pokrzywdzone przestępstwami z art. 197-199 k.k. przesłuchiwane są w charakterze świadków na posiedzeniu sądowym. Przepis ten wprowadza szczególny tryb przesłuchania świadka pokrzywdzonego przy prowadzeniu postępowań w sprawach o przestępstwa seksualne. Intencją prawodawcy jest zagwarantowanie ofiarom tych przestępstw wyższego standardu ochrony. W wyniku analiz przedstawiono ustalenia poczynione przez Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach postępowania mającego określić, w jaki sposób cele prawodawcy są realizowane w praktyce. Zauważono, że niejednokrotnie pomiędzy zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa a przesłuchaniem osoby pokrzywdzonej upływa kilkadziesiąt dni. W następstwie tego intencja prawodawcy nie może zostać zrealizowana. Podjęte analizy zakończone zostały refleksją teoretycznoprawną poświęconą skuteczności przepisów prawa. W konkluzji wskazano, że skuteczność wymaga w szczególności wzięcia pod uwagę relacji zachowań adresatów do założonych przez prawodawcę celów.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject matter of the considerations is the issue of the application of art. 185c § 2 of the [Polish] penal procedure code, according to which people harmed by offences under art. 197-199 p.c. are interrogated as witnesses at a court session. This provision introduces a special mode of interrogation of a victim witness while conducting proceedings in cases involving sexual offences. The intention of the legislator is to guarantee the victims of these crimes a higher standard of protection. In the course of the conducted analyses, the findings made by the Commissioner for Citizens' Rights in the course of the proceedings were presented, aiming at determining how the legislator's objectives are implemented in practice. It has been noticed that often several dozen days pass between the notification of a crime and the questioning of the victim. As a result, the intention of the legislator cannot be implemented. The undertaken analyses were concluded with a theoretical reflection on the effectiveness of legal provisions. In conclusion, it was pointed out that effectiveness requires, in particular, taking into account the relationship between the behavior of recipients and the goals assumed by the legislator.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Bielska-Brodziak, Agnieszka. 2017. "Po co prawnikom materiały legislacyjne". Radca.pl. 3: 21-34. https://oirp.katowice.pl/add/vrecord/1402630714/1403118239/1402630728_0.pdf [dostęp 21.11.2017].
 • Bielska-Brodziak, Agnieszka, Sławomir Tkacz. 2018. "Legislative Materials as the Legislator's Voice in the Discourse on Legal Principles". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius 65 (1): 155-171.
 • Bieńkowska, Ewa. 2014. "Pokrzywdzony w świetle najnowszych nowelizacji przepisów kodeksu karnego". Prokuratura i Prawo 3: 16-31.
 • Grajewski, Jan. 2018. Komentarz aktualizowany do art.185(c) Kodeksu postępowania karnego. Warszawa: Wolters Kluwer Business [źródło elektroniczne: Lex Omega, dostęp 21.11.2017].
 • Gryniuk, Anna. 1979. Świadomość prawna. (Studium teoretyczne). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Nowacki, Józef. 2003. Studia z teorii prawa. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • Orłowska-Zielińska, Bogna, Krystyna Szczechowicz. 2014. "Ograniczenia zasady bezpośredniości w polskim procesie karnym". Studia Warmińskie 51: 239-255.
 • Tobor, Zygmunt. 2016. "Rola materiałów legislacyjnych w porządku prawnym". Przegląd Prawa i Administracji 104 - Systemowość prawa: 171-181.
 • Trociuk, Stanisław. 2014. Komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Wróblewski, Jerzy. 1980. "Skuteczność prawa i problemy jego badania". Studia Prawnicze 1-2: 3-26.
 • Wróblewski, Jerzy. 1988. Sądowe stosowanie prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 849).
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 958).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1904 ze zm.).
 • Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 stycznia 2013 r. w przedmiocie projektu o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego. 4.02.2013. http://orka. sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/1B0C4952EFB99FE5C1257B110042013E/ File/998-004.pdf [dostęp 21.11.2017].
 • Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 4 sierpnia 2017 r., sygn. akt DL III 072-48/16 w aktach BPK.518.5.2015. https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Przes uchania ofiar gwa t w - odpowied MS 4.08.2017.pdf [dostęp 21.11.2017].
 • Płatek Monika. Opinia na temat projektowanych zmian art. 185a, 185b oraz 185c kpk. Zawartych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 998). 4.03.2013. http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=998 [dostęp 21.11.2017].
 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego. 22.11.2012. Druk nr 998. http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/EC596B237378B3 FCC1257AD7002C05FC/ File/998.pdf [dostęp 21.11.2017].
 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego. Druk nr 998. III czytanie na posiedzeniu Sejmu. 10.05.2013. http://www.sejm.gov.pl/Sejm7. nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5316FA861F16A36AC1257AD8002D77A0 [dostęp 21.11.2017].
 • Sakowicz Andrzej. Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 998). 4.02.2013. http://orka.sejm.gov. pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=998 [dostęp 21.11.2017].
 • Sąd Najwyższy. Opinia do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego. 24.01.2013. http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/1E7 B0DFE39EAFB01C1257B080045116A/ File/998-003.pdf [dostęp 21.11.2017].
 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego, poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego. Druk nr 1277. 17.04.2013. http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1277 [dostęp 21.11.2017].
 • Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2016 r., sygn. akt BPK.518.5.2015. http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=834614&sygnatura=BPK.518.5.2015 [dostęp 21.11.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.