PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 10 | nr 2 | 177--193
Tytuł artykułu

Postrzeganie i stopień przygotowania do emerytury w opinii uczestników badania Ball - be Active Through Lifelong Learning

Warianty tytułu
The Perception and Level of Preparation for Retirement in the Opinion of Respondents Participating in the Ball - be Active Through Lifelong Learning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Równolegle z rozwojem partycypacji społecznej osób starszych powinien postępować proces zwiększania aktywności edukacyjnej tej grupy wiekowej. Tego typu zaangażowanie nie tylko umożliwia poszerzenie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności czy kompetencji, ale pozwala również na aktualizację umiejętności i wiedzy już posiadanej, co w sposób szczególny wiąże się ze zdolnością i chęcią do umiejętnego przygotowywania się do emerytury. Aktywność edukacyjna spełnia również niezwykle istotną rolę w tworzeniu więzi społecznych, tym samym jest gwarantem pomyślnego, aktywnego i szczęśliwego przeżywania starości. Uczenie się przez całe życie (szczególnie w grupie wiekowej 50+) jest kluczowym elementem aktywnego starzenia się, ponieważ zapewnia rozwijanie nowych umiejętności do końca kariery zawodowej oraz w czasie emerytury, wspierając w ten sposób funkcje społeczne seniorów i ich dobre samopoczucie. Osiągnięcia edukacyjne osób dorosłych traktowane są jako wskaźnik wiedzy i umiejętności dostępnych w gospodarce. Edukacja wzmacnia także potencjał osób starszych w zakresie aktywnego udziału w życiu społeczeństwa poprzez płatne zatrudnienie, wolontariat, partycypację w życiu obywatelskim i zaradność w samodzielnym życiu. Artykuł prezentuje wybrane wyniki badania zrealizowanego w ramach projektu BALL (Be Active through Lifelong Learning) Erasmus+. Opisano w nim stan przygotowania do emerytury w następujących wymiarach: postrzeganie emerytury i stosunek do niej; stopień przygotowania do emerytury w czterech zasadniczych obszarach: finansów, uczenia się, rozwoju osobistego i aktywnej emerytury; preferowane formy działań przygotowujących do emerytury(abstrakt oryginalny)
EN
Alongside with the development of social activity of older people, the process of increasing the educational activity of this group should follow. This type of activity makes it possible to not only to broaden knowledge and acquire new skills and competencies, but also to update the skills or knowledge already possessed, which specifically refers to the ability and willingness to take an active and skillful attitude to preparation for retirement. Educational activity plays also an important role in creating social bonds, and thus is crucial to a successful, active and happy life in the old age. As it turns out, the older a person is, the less likely they participate in improving / changing education. For obvious reasons, this applies primarily to formal education. Lifelong learning (especially in the age group 50+) is a key element of active aging, because it enables to develop new skills till the end of a professional career and during retirement, thus promoting social functions of seniors and their well-being. The educational achievements of adults are regarded as an indicator of knowledge and skills available in the economy. Selected results of the survey conducted within the BALL Erasmus + Project will be presented. The degree of preparation to retirement is going to be discussed in the following dimensions: the perception of retirement and attitudes towards it; degree of preparation to retirement in four main areas: finances, learning, personal development and active retirement; preferred forms of action to prepare for retirement(original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • Adamczyk M.D., Aktywnie ku emeryturze, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, Lublin 2015.
 • Adamczyk M.D., Indywidualna a społeczna wizja starości, w: Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie, red. M. Synowiec-Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2015, s. 37-53.
 • Brzezińska R., Aktywny wiek senioralny. Z badań nad działalnością Kujawsko-Dobrzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2014.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej, Przed obniżeniem wieku emerytalnego: jak zatrzymać Polaków na rynku pracy, Komunikat z badań, nr 67/2017, Warszawa 2017, https://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2017/K_067_17.PDF [dostęp: 03.05.2018].
 • Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/teryt
 • Główny Urząd Statystyczny, Kształcenie dorosłych 2011, Warszawa 2013.
 • Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, Warszawa 2014, https://stat.gov.pl/ files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/18/1/1/ludnosc_w_starszym_wieku.pdf [dostęp: 03.05.2018].
 • Halicka M., Halicki J. Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, w: Polska starość, red. B. Synak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 189-216
 • Łój G., Rehabilitacja a jakość życia osób w starszym wieku, "Gerontologia Polska" 15(2007), nr 4, s. 153-157.
 • Perek-Białas J., Mysińska E., Indeks aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym. Ekspertyza dla Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, MPiPS, Warszawa 2013.
 • Raport "E-wykluczenie w wieku dojrzałym", Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2012, http://docplayer.pl/6281131-E-wykluczenie-w-wieku-dojrzalym.html [dostęp: 04.05.2018].
 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim, grudzień 2012, http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/Wolotnariat_seniorow_ORGANIZACJE_RAPORT.pdf [dostęp: 04.05.2018].
 • Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2005.
 • Szukalski P., Aktywność zawodowa, w: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (PolSenior), red. P. Błędowski, M. Mossakowska, A. Więcek. Termedia Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne, Poznań 2012, s. 407-417.
 • Szukalski P., Aktywne starzenie się: od utopii do działania, s. 49-57, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/ xmlui/bitstream/handle/11089/5385/Od problemu i wsparcia.pdf?sequence=1 [dostęp: 03.05.2018].
 • Wawrzyniak J., Oblicza starości. Biografia jako źródło czynników adaptacyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.
 • Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K., Kornatowski T., Starość jako wyzwanie, "Gerontologia Polska" 16(2008), nr 3, s. 131-136.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541330

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.