PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 123 Interdyscyplinarne ujęcia rozwoju | 197--209
Tytuł artykułu

Etyczne i prawne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju - wprowadzenie do badań

Warianty tytułu
The Ethical and Legal Conditions of Sustainable Development - Introduction to Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest rozpoznanie prawnych i etycznych uwarunkowań 10 zrównoważonego rozwoju. W szczególności chodzi o wskazanie, w jaki sposób koncepcja 11 zrównoważonego rozwoju wpływa na kształtowanie różnego rodzaju systemów regulacji 12 zachowań. Zrównoważony rozwój stał się bowiem kategorią normatywną tak na poziomie 13 prawa międzynarodowego i unijnego, jak w prawie krajowym. Wobec tego konieczne jest 14 ustalenie, w jaki sposób oddziałuje lub może on oddziaływać na podejmowanie określonych 15 rozstrzygnięć w procesie tworzenia i stosowania prawa, a także na prowadzenie polityki, 16 w tym w sferze gospodarczej i społecznej. Właściwe zastosowanie koncepcji zrówno17 ważonego rozwoju do wyżej wskazanej aktywności organów władzy publicznej szczebla 18 lokalnego, regionalnego, państwowego czy ponadnarodowego wymaga nie tylko rozpoznania, 19 w jakich aktach normatywnych występuje to pojęcie, ale przede wszystkim, odniesienia go do 20 etyki i systemu wartości. Jedynie bowiem z uwzględnieniem kontekstu aksjologiczno21 etycznego zrównoważony rozwój będzie mógł być właściwie wykorzystany w praktyce. 22 Prawne rozumienie wartości zrównoważonego rozwoju, jeżeli będzie odwoływać się jedynie 23 do jego znaczenia definicyjnego, bez kontekstu etyczno-filozoficznego, poszerzającego 24 istotnie treść tej zasady o wartości m.in. idealne, autoteliczne czy instrumentalne, będzie 25 w sposób ograniczony odzwierciedlać się w prawnym procesie decyzyjnym. Artykuł 26 przedstawia wprowadzenie do wskazanego tematu i odwołuje się do kwestii etyczno27 aksjologicznych i kształtu konstytucyjnego porządku aksjologicznego w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the recognition of legal and ethical conditions of 32 sustainable development. In particular, it is about indicating how the concept of sustainable 33 development influences the shaping of various types of behavior regulation systems. Sustainable development as a definite doctrine of economics has become a normative 2 category both on the level of international and EU law, as in national law. Therefore, it is 3 necessary to determine how it affects or can affect the taking of decisions in the process of 4 creating and applying the law, as well as to conduct policies, including in the economic and 5 social spheres. The proper application of sustainable development to the above-mentioned 6 activity of public authorities at the local, regional, national or supranational level requires not 7 only to recognize in which normative acts this concept is present but, above all, to refer to 8 ethics and the system of values. It is only with the axiological and ethical context that 9 sustainable development can be properly used in practice. Legal understanding of the value of 10 sustainable development, if it refers only to its definitional meaning, without ethical and 11 philosophical context, extending significantly the content of this principle with the value of, 12 among others, ideal, autotelic or instrumental, will be limited in the legal decision-making 13 process. The article presents an introduction to the indicated topic and refers to ethical and 14 axiological issues and the shape of the constitutional axiological order in Poland.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Banaszak, B., (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: C.H. 3 Beck
 • 2. Birnbacher, D. (1999). Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Warszawa: Oficyna Naukowa Elżbieta Nowakowska-Sołtan
 • 3. Bukowski, Z. (2005). Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska. Toruń: TNOiK
 • 4. Ciążela, H. (2006). Problemy i dylematy etyki odpowiedzialności globalnej. Warszawa: Wydawnictwo APS
 • 5. Granat, M. (2018). Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi. Warszawa: Wolters Kluwer
 • 6. Hutchings, K. (2010). Global Ethics. An Introduction, Cambridge
 • 7. Jonas, H. (1996). Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej. Kraków: Platan
 • 8. Szacki, J. (2006). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.
 • 9. Weiler, J.H.H. (2003). Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość? Poznań: W Drodze
 • 10. Winczorek, P. (2008). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Warszawa 2008
 • 11. Bałaban, A. (2003). Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju. In L. Garlicki, and A. Szmyt (Eds.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje. Profesorowi Kazimierzowi Działosze prace dedykowane na siedemdziesięciolecie urodzin. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe
 • 12. Papuziński, A. (2017). Filozofia Raportu Brundtland. In R. F. Sadowski, Z. Łepko (Eds.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju.30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, pp. 127-142
 • 13. Pawłowski, A. (2010). Sustainable Development as a Civilizational Revolution. In Z. Łepko, R. Sadowski (Eds.), A humanist approach to sustainable development. Warszawa: 28 Wydawnictwo UKSW, pp. 169-184
 • 14. Piątek, B. (2005). Człowiek jako podmiot zrównoważonego rozwoju: konsekwencje filozoficzno-społeczne. In A. Papuziński, Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta
 • 15. Piechowiak, M. (2013). Aksjologiczne podstawy prawa polskiego. In M. R. Pałubska, T. Guz, and J. Głuchowski (Eds.), Synteza prawa polskiego od 1989 roku (pp. 39-70). Warszawa: C. H. Beck
 • 16. Pisz, M, and Ochmann, P. (2014). Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. In R. Piotrowski (Eds), Prawo konstytucyjne. Kompendium (pp. 1-11). Warszawa: C. H. Beck
 • 17. Rakoczy, B. (2013). Artykuł 5 Konstytucji. In Z. Bukowski, E. Czech, K. Karpus, and B. 2 Rakoczy, Prawo ochrony środowiska, Komentarz, LexisNexis
 • 18. Florczak-Wątor, M. (2016). Artykuł 5 Konstytucji. In L. Bosek, and M. Safjan (Eds.), 4 Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86. Warszawa: C. H. Beck
 • 19. Sarnecki, P. (2016). Artykuł 5. In L. Garlicki, and M. Zubik (Eds.), Konstytucja 6 Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe
 • 20. Syryt, A. (2015). Dostęp do publicznych zasobów informacyjnych a zasada zrównoważonego rozwoju. In G. Szpor, and A. Piskorz-Ryń (Eds.), Jawność i jej ograniczenia. Tom V. Dostęp i wykorzystanie (pp. 23-34). Warszawa: C. H. Beck
 • 21. Fobel, P, and Fobelová, D. Etyczne podstawy i dylematy moralne w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 104, pp. 217-225.
 • 22. Gawor, L. (2006). Wizja nowej wspólnoty ludzkiej w idei zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju, 2, pp. 59-66.
 • 23. Kędzia, Z. (1990). Uwagi o aksjologii Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ethos, 11- 12, pp. 218-235.
 • 24. Klimska, a, and Leźnicki, M. (2017). Etyczno-aksjologiczne przesłanki Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Agendy post-2015). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 106, pp. 165-181.
 • 25. Kowalski, G. (2010). Zrównoważony rozwój jako naczelna zasada ustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Środowisko 2010, 1(61), p. 66.
 • 26. Papuziński, A. (2013). The Axiology of Sustainable Development: An Attempt and Typologization. Problems of Sustainable Development, 8(1), pp. 5-25.
 • 27. Przesławski, T. (2015). Rola etyki w systemie prawnym. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 28, pp. 37-50.
 • 28. Sztumski, W. (2006). Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistniania. Problemy Ekorozwoju, 1(2), pp. 73-76.
 • 29. Tyburski, W. (2007). Etyczne założenia edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju, 2(1), pp. 41-47
 • 30. Björneloo, I, and Nyberg, E. (Eds.) (2007). Drivers and Barriers for Implementing Learning for Sustainable Development in Pre-School through Upper Secondary and Teacher Education. Retrived from
 • 31. http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001509/150966E.pdf
 • 32. Stawrowski, Z. (2006). Aksjologiczne podstawy konstytucji. Retrived from https://www.rpo.gov.pl/pliki/12180269390.pdf 36
 • 33. Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 1995, 13, p. 10
 • 34. Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 1997, 44, p. 7
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541828

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.