PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 48 | 209--226
Tytuł artykułu

Możliwości oceny efektów ekonomicznych trzeciego sektora w obszarze turystyki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of the Economic Effects of the Third Sector in the Tourism Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Przedstawienie zakresu funkcjonowania trzeciego sektora w gospodarce turystycznej, wskazanie stosowanych metod oceny jego oddziaływania na rynek turystyczny, analiza możliwości uwzględnienia efektów ekonomicznych tej działalności w dotychczas stosowanych sposobach pomiaru gospodarczego znaczenia turystyki, w tym w RST.
Metoda. W opracowaniu zastosowano podejście dedukcyjne oparte na literaturze przedmiotu oraz pokazujące, na ile uregulowania i zalecenia metodologiczne organizacji międzynarodowych, odnoszące się do całej gospodarki, mogą być wykorzystane w obszarze turystyki. Wykorzystano również dane urzędów statystycznych oraz wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w jednostkach trzeciego sektora w Polsce. Szczególną rolę odegrały dane z badań zrealizowanych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 3800 jednostek. Na potrzeby artykułu z badania tego wyselekcjonowano bazę danych odnoszących się do organizacji non profit działających w obszarze turystyki i rekreacji.
Wyniki. W opracowaniu wskazano i scharakteryzowano takie metody oceny efektów ekonomicznych trzeciego sektora, jak rachunki satelitarne instytucji pozarządowych, włączenie sektora ngo do satelitarnych rachunków branżowych (np. rachunku satelitarnego turystyki) oraz obserwacje statystyczne w formie doraźnych badań lub stale działających obserwatoriów. Wskazano również szereg trudności, m.in. co do pełnej identyfikacji podmiotów trzeciego sektora i zakresu ich działania, luk informacyjnych w odniesieniu do tych jednostek, które nie są w dostatecznym stopniu zinstytucjonalizowane oraz odnośnie do wartości pracy społecznej. Oszacowano wartość pracy wolontariuszy w ramach organizacji zajmujących się sportem, turystyką, rekreacją i hobby; stanowiła ona ok. 14% łącznego wolumenu wolontariatu (tj. 21,4 tys. etatów o wartości pracy ok. 728 mln zł), natomiast w ważnym dla turystyki obszarze, jakim jest kultura i sztuka, odpowiednio 12,2 tys. etatów o wartości pracy ok. 420 mln zł.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Wykorzystane badania empiryczne są oparte na reprezentatywnej próbie organizacji pozarządowych. Mimo dużej liczby zbadanych jednostek nie można ich jednak uznać za w pełni reprezentatywne dla obszaru turystyki; w analizie uwzględniono wszystkie jednostki wskazujące turystykę i rekreację, które znalazły się w próbie.
Implikacje praktyczne. Artykuł nie ma bezpośrednich implikacji praktycznych, aczkolwiek sformułowane wnioski mogą być wykorzystane do doskonalenia narzędzi oceny efektów ekonomicznych trzeciego sektora w obszarze turystyki.
Oryginalność. W dotychczasowych badaniach nie jest podejmowany problem szacowania efektów ekonomicznych trzeciego sektora w obszarze turystyki.
Rodzaj pracy. W artykule zaprezentowano zarówno koncepcje teoretyczne, jak i wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The aim of the paper was to present the scope of functioning of non-profit institutions in the tourism economy, to indicate methods of assessing its impact on the tourist market, analysis regarding the possibility of including the economic effects of this activity in the currently used measurement methods, Tourism Satellite Account being among them.
Method. A deductive approach based on literature was the main method applied; additionally, a review of regulations and methodological recommendations of international organizations, statistical offices and the results of empirical research carried out within third sector units in Poland were used; a special role was played by data from research carried out by the Klon/ Jawor Association on a nationwide, representative sample of 3,800 units.
Findings. Such methods of assessing the economic effects of the third sector as satellite accounts of non-governmental institutions, including the ngo in satellite accounts for particular sectors (e.g.. satellite tourism account) and statistical observations were identified and characterized. A number of difficulties were also pointed out, including the full identification of third sector entities and the scope of their activities, information gaps for those units that are not sufficiently institutionalized and the value of volunteer work. Volunteer work within organizations dealing with sport, tourism, recreation and hobbies accounted for 14% of the total volume of volunteering (i.e. 21,400 full-time jobs with a work value of approx. PLN 728 million). Additionally, in culture and art - the sector important for tourism - it was 12,200 full-time employees with a value of approx. PLN 420 million, Respectively.
Research and conclusions limitations. The empirical part of the paper is based on a representative sample of non-governmental organizations. Despite the large sample, however, it cannot be considered as fully representative of the tourism area; the analysis includes all units indicating tourism and recreation that were included in the sample.
Practical implications. The article has no direct practical implications, although the conclusions which were formulated can be used to improve the tools for assessing the economic effects of the third sector in the field of tourism.
Originality. Previous research does not address the problem of estimating the economic effects of the third sector in the field of tourism.
Type of paper. The article presents both theoretical concepts and the results of empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
209--226
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
Bibliografia
 • Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M. (2016), Organizacje pozarządowe działające w sferze turystyki i rekreacji. Stowarzyszenie Klon/Jawor. Raport przygotowany na zlecenie Szkoły Głownej Turystyki i Rekreacji. Manuskrypt.
 • Arthur L., Cato M.S., Keenoy M. (2004), Developing an Operational Definition of the Social Economy. Publikacja online: www.uwic.ac.uk [10.02.2018].
 • Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2016 r. - wyniki wstępne. Plik exel.https://stat.gov. pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka- -spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji- spolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych- -oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2016-r-wyniki-wstepne, 3,7.html.
 • Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2016 r. - wyniki wstępne (2017), Notatka informacyjna GUS, Warszawa.
 • Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts (2003), United Nations New York.
 • International Standard Classification Of Occupations ISCO-08 (2012), Genewa.
 • Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań (2016), Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Koskowski M., Skalska T. (2017), Rola organizacji pozarządowych w zachowaniu i wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki. "Turystyka Kulturowa" 1/2017.
 • Krolikowska A. (red.) (2006), Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce Raport otwarcia Bank BISE; http://www.ekonomiaspoleczna. pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/materialy_sesje_gdansk/ sesja_F/krolikowska_finansowanie_zwrotne_ES.pdf [11.12.2016].
 • Lakatos E.-S., Bercea O.-B., Bacali L. (2016), The concept of innovation in social economy. A review and a research agenda. "Review of Applied Socio- Economic Research", Vol. 11, Issue 1/ 2016, s. 32-50.
 • Manual on the measurement of volunteer work. International Labour Organization (2011), Geneva: ILO.
 • Maroń D. (2013), Trzeci sektor w teorii wielosektorowej polityki społecznej, "Wrocławskie Studia Politologiczne", nr 15/2013, s. 7-17.
 • Mączyńska E. (2014), Dylematy pomiaru gospodarki globalnej - produkt krajowy brutto, [w:] Cieślik A., Michałek J.J. (red.), Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform? Księga jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego, WNE, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 194-208.
 • Monzón J. L., Chaves R. (2008), The European Social Economy: Concept And Dimensions of the Third Sector, "Annals of Public and Cooperative Economics" 79:3/4, s. 549-577.
 • Monzón J.L., Chaves R. (2017), Recent evolutions of the social economy in the European Union by CIRIEC-International - Centre international de recherches et d'information sur l'economie publique, sociale et cooperative Directors, s. 97.
 • Non-profit institutions satellite account: 2013. Statistics New Zealand(2015), www.stats.govt.nz [12.02.2018].
 • Okrasa W. (2008), Sektor trzeci jako przedmiot badań statystyki publicznej. Wybrane problemy. https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Sektor_ trzeci_jako_przedmiot_badan_statystyki_publicznej.pdf.
 • Trzeci sektor w Polsce i UE - źródła pozyskiwania danych oraz metodologia porównywania kondycji sektora pozarządowego w Polsce i UE w kontekście implementacji Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2007-2013. Ekspertyza Stowarzyszenia Klon/Jawor. (2008), Warszawa.
 • UN (2010), International Recommendations for Tourism Statistics 2008, New York: UN, UNWTO.
 • Wolontariat w organizacjach - 2016 r. Wstępne wyniki badania "Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym". (2016), GUS, Warszawa.
 • Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2015 r.(2017), GUS, Warszawa. http://stat.gov.pl/ Data pobrania: 4.09.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541860

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.