PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 102 | 81--105
Tytuł artykułu

Ograniczenie kognicji organów władzy publicznej w zakresie ochrony danych osobowych w świetle autonomii i niezależności kościołów i innych związków wyznaniowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Limited Cognizance of the Public Authorities for Personal Data Protection in the Light of the Autonomy and the Independence of Churches and Other Religious Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z art. 25 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie. Mając powyższe na uwadze, art. 43 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych stanowi, że w odniesieniu do zbiorów danych dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych nie przysługują uprawnienia m.in. do przeprowadzania kontroli, wydawania decyzji administracyjnych i rozpatrywania skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych. Ponadto, w świetle regulacji konstytucyjnej kwestia nabycia i utraty przynależności wyznaniowej, w tym ich przesłanek oraz faktycznych i prawnych skutków, jest i musi pozostać wyłączną kompetencją związków wyznaniowych jako ich sprawa wewnętrzna. Państwo świeckie, neutralne w sprawach religii i przekonań, nie jest uprawnione ani do ustanawiania własnej procedury, ani do rozstrzygania na drodze administracyjnej lub sądowej.(abstrakt oryginalny)
EN
According to the article 25 par. 3 of the Constitution of the Republic of Poland the relationship between the State and Churches and other religious organizations shall be based on the principle of respect for their autonomy and the mutual independence of each in its own sphere. Considering the above, article 43 par. 2 of the Act on Personal Data Protection provides that the Inspector General for Personal Data Protection does not have the authority, inter alia, to conduct the inspection, to issue administrative decisions and to review complaints in cases involving enforcement of the personal data protection legislation with respect to the filing systems of data concerning members of a church or another religious organization with a legal status, processed for the purposes of that church or religious organization. Moreover it is in the light of the constitutional regulation that the manner of obtainment and loss of religious affiliation, including their conditions and factual and legal implications, is and should remain the exclusive competence of the religious organizations as their internal matter. The secular state, neutral in matters of religion and belief, is entitled neither to establishing its own procedure nor to administrative and judicial enforcement.(original abstract)
Rocznik
Tom
102
Strony
81--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 231, poz. 1965 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1169 ze zm.).
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
 • Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 2008.
 • Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła, Akta Konferencji Episkopatu Polski 2015/27.
 • Banaszak Bogusław, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Beal John P., Coriden James A., Green Thomas J. (red.), New Commentary on the Code of Canon Law, Mahwah 2000.
 • Boniecki Adam, Wiara jako wybór, Tygodnik Powszechny 2012/18-19.
 • Borecki Paweł, Autonomia Kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnym prawie polskim, Przegląd Prawa Publicznego 2012/4.
 • Brudny Grzegorz, Konfirmacja - tradycja czy przełom?, Zwiastun Ewangelicki 2011/10.
 • Czarny Piotr, Opinia prawna w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk sejmowy nr 668), Biuro Analiz Sejmowych 2013.
 • Czelny Michał, Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce, Studia z Prawa Wyznaniowego 2011/14.
 • Goc Anna, Bóg ojciec matka dziecko, Tygodnik Powszechny 2014/19.
 • Góralski Wojciech, Problem wystąpienia z Kościoła katolickiego w Republice Federalnej Niemiec, Prawo Kanoniczne 2015/1.
 • Janyga Wojciech, Wolność sumienia i wyznania wobec wyzwań pluralizmu religijnego (Na tle wyroku Federalnego Sądu Konstytucyjnego Niemiec z 24 IX 2003), Państwo i Prawo 2004/10.
 • Kelm Michał, Apostazja korespondencyjna, Tygodnik Powszechny 2014/4.
 • Kłoczowski Jan A., Wiara w szufladzie, Tygodnik Powszechny 2014/19.
 • Krukowski Józef, Bezprawne ingerencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawy wewnętrzne Kościoła, Niedziela 2014/4.
 • Państwo świeckie czy wyznaniowe - Z ks. prof. Józefem Krukowskim, redaktorem książki pt. Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, wydanej przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - rozmawia ks. Ireneusz Skubiś, Niedziela 2015/43.
 • Majer Piotr (red. nauk.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, Kraków 2011.
 • Mezglewski Artur, Działalność związków wyznaniowych a ochrona danych osobowych, Studia z Prawa Wyznaniowego 2007/10.
 • Mezglewski Artur, Misztal Henryk, Stanisz Piotr, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.
 • Pawluk Tadeusz, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV, Olsztyn 2009.
 • Pietrzak Michał, Artykuł 25 Konstytucji, w: idem, Państwo prawne, państwo świeckie, Warszawa 2012.
 • Pietrzak Michał, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, Warszawa 2015.
 • Sikora Piotr, Gdy folklor wypiera sakrament, Tygodnik Powszechny 2013/46.
 • Sobczyk Paweł, Autonomia związków wyznaniowych, w: Artur Mezglewski (red.), Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2014.
 • Sobczyk Paweł, Ograniczenia praw podmiotów ze względu na przetwarzanie danych osobowych dotyczących przekonań religijnych i przynależności wyznaniowej, Studia z Prawa Wyznaniowego 2010/13.
 • Sporniak Artur, Zrezygnujmy ze świadków, Tygodnik Powszechny 2014/48.
 • Syryjczyk Jerzy W., Apostazja od wiary w świetle przepisów kanonicznego prawa karnego. Studium prawno-historyczne, Warszawa 1984.
 • Walencik Dariusz, Przetwarzanie danych osobowych przez związki wyznaniowe a uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Forum Prawnicze 2013/2.
 • Warchałowski Krzysztof, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin 2004.
 • Winczorek Piotr, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542064

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.