PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 45 (1) Stan i wyzwania : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 9--41
Tytuł artykułu

Zarządzanie organizacją w drodze do cyfrowej transformacji : zarys problemów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organization Management on the Way to Digital Transformation : Outline Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono propozycje, adresowane do organizacji funkcjonujących współcześnie, wskazujące na potrzebę tworzenia ogólnych warunków sprzyjających zmianie oraz stosowania w praktyce zarzadzania procesami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, ICT, widząc w tym możliwy kierunek działań wyznaczających podstawy drogi do skutecznego przeprowadzenia cyfrowej transformacji. W przygotowaniu artykułu inspirację w określeniu użytecznej wiedzy stanowiły kluczowe określenia cyfrowej transformacji rozumianej jako szczególna zmiana organizacyjna oraz przenikanie/integracja technologii i procesów biznesowych. W rozwinięciu tych kluczowych określeń cyfrowej transformacji za podstawę przyjęto wiedzę z zarzadzania zmianą w warunkach wysokiego tempa zmian otoczenia oraz wiedzę z zarządzania procesami biznesowymi z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno- komunikacyjnych, z wiodącym znaczeniem dopasowania biznes - ICT. Podstawy tej wiedzy czerpano z pracy Krzysztofa Kani (wykorzystującej obszerną literaturę zagraniczną), wspieranej innymi źródłami, głównie internetowymi. Wymienione zagadnienia jako wiodące w artykule poprzedzono wyjaśnieniem istoty cyfrowej transformacji, zakończono wnioskami określonymi jako użyteczne w przeprowadzeniu cyfrowej transformacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents proposals addressed to organizations operating today, indicating the need to create general conditions conducive to a change and to apply in practice the management of processes using information and communication technologies, ICT, seeing the possible direction of actions defining the road to the successful digital transformation. In the preparation of the article, inspiration in determining useful knowledge were the key terms of digital transformation understood as a special organizational change and the penetration / integration of technology and business processes. In developing these key terms of digital transformation, the basis for the knowledge of change management in the conditions of high rate of change in the environment and knowledge of business process management using the models of maturity and information and communication technologies, with the leading meaning of matching business - ICT. The basics of this knowledge were derived from the work of Krzysztof Kania (using extensive foreign literature), supported by other sources, mainly online ones. The mentioned issues as leading in the article were preceded by an explanation of the essence of the digital transformation, completed with the conclusions identified as useful in carrying out the digital transformation. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Brajer-Marczak R., Czynniki zwiększania dojrzałości procesowej organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" Nr 9 (812) wrzesień 2017.
 • [2] Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 • [3] Czop K., Zdolność organizacji do zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie Nr 24 t. 2/2016.
 • [4] Gabryelczyk R., ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa 2006.
 • [5] Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 • [6] Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 • [7] Hamer M., JChampy J., Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, Harper Business, HarperCollins Publishers, Inc., 1993.
 • [8] Hammer M., Reinżynieria i jej zastosowania. PWN, Warszawa 1999.
 • [9] Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 • [10] Juchniewicz M., Zaangażowanie pracowników, PWE, Warszawa 2012.
 • [11] Kania K., Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012.
 • [12] Kowalczyk L, Cyfryzacja w procesie postępu cywilizacyjnego i jej współczesna rola w innowacyjności, w: L. Kowalczyk, F. Mroczko (red), Innowacyjność to cyfryzacja i rozwój. Prace Naukowe WSZiP, T. 43. Wałbrzych 2017.
 • [13] Kowalczyk L., Reinżynieria - istota, potrzeby i możliwości zastosowania w urzędach administracji samorządowej, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. naukowa Elżbieta Sobczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • [14] Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 • [15] Lipiński R., Organizacja, efektywność, zmiana i transformacja: rozumienie podstawowych pojęć, Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, nr 1/2017.
 • [16] Mejssner B., Cyfryzacja firmy zaczyna się od zarządzania procesami, "Computerword" styczeń 2018 Nr 01/1076.
 • [17] Olavsrud T., Jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową, "Computerword" wrzesień 2016 Nr 9/1062.
 • [18] Olszak C.M., Strategia cyfrowa współczesnej organizacji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach Nr232/2015.
 • [19] Podejście procesowe w organizacjach, red. naukowa Stanisław Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • [20] Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 • [21] Westerman G., Mistrzowie cyfryzacji, czyli transformacja z góry w dół, "Computerword" wrzesień 2016 Nr 9/1062.
 • [22] Wiśniewska-Placheta E., Determinanty gotowości przedsiębiorstwa do zmiany, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 77/2017.
 • [23] Rojek M., Czym jest Cyfryzacja?, "CEO Magazyn Polska", w: [https://ceo.co m.pl/marcin-rojek-czym-jest-cyfryzacja-79635] - 2018-07-17.
 • [24] Pieriegud J., Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - wymiar globalny, europejski i krajowy, w: Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, "Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego", Gdańsk 2016, w: [http://www.efcongress.com/sites/def a...ryzacja_gospodarki_i_spoeczestwa.pdf] - 2017-05-15.
 • [25] Cyfrowa Polska. Szansa na technologiczny skok do globalnej pierwszej ligi, w: [https://mckinsey.pl/publikacje/raport-cyfrowa-polska] - 2018-07-17.
 • [26] Wtulich P., Cyfrowa transformacja ... od podstaw, [http://www.cxo.pl/Cyfro wa-transformacja-od-podstaw]. Autor jest prezesem zarządu IDG Poland, wydawcy magazynów CEO, CIO, Computerworld oraz PCWorld - 2018-08- 10.
 • [27] Mejssner B., Cyfrowa transformacja: szansa i zagrożenie, [https://www.co mputerworld.pl/news/Cy...acja-szansa-i-zagrozenie,402879.html] - 2018- 07-29.
 • [28] Michalska J., Polskie firmy muszą zmieniać swój model działania na cyfrowy. Bez tego nie mają szans w starciu z konkurentami. Newseria Biznes, w: [https://biznes.newseria.pl/news;q=Jowita+Michalska] - 2018-07-15.
 • [29] Transformacja, [https://mfiles.pl/pl/index.php/Transformacja] - 2018-06- 15.
 • [30] Uss D., Jakie zmiany są potrzebne do zmiany? - "Harvard Business Review", w: [https://www.hbrp.pl/b/jakie-zmiany-sa-potrzebne-do-zmiany] - 2018- 07-15.
 • [31] Czym jest dojrzałość cyfrowa? - Przemysł 4.0, [http://przemysl-40.pl/index. php/2018/06/11/dojrzalosc-cyfrowa] - 2018-09-10.
 • [32] 9 reguł gotowości na zmianę - Strategia Lean, w: [strategialean.pl/9-regulgotowosci- na-zmiane] - 2018-08-20.
 • [33] 10 kroków na drodze do cyfrowej transformacji | ITwiz, [https://itwiz.pl] › CDO › 10 kroków na drodze do cyfrowej transformacji, - 2018-05-15.
 • [34] Jak uzyskać pełną dojrzałość cyfrową? - Innowacje w Biznesie, [www.innowa cje.warsawpress.com/index.php/.../uzyskac-pelna-dojrzalosc-cyfrowa] - 2018-09-10.
 • [35] Łobejko S., Strategia cyfryzacji przedsiębiorstw, [www: kolegia.sgh.waw.pl/pl /KNoP/struktura/IRiK/struktura/ZSK/.../PUBLIKACJE.pdf] - 2018-09-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542162

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.