PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 48 | 261--282
Tytuł artykułu

Ocena wybranych działań promocyjnych ośrodków narciarskich w Polsce - przykład ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of Selected Promotional Activities of Ski Resorts in Poland - A Study on Kotelnica Białczańska Ski Resort in Białka Tatrzańska
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. W artykule podjęto zagadnienie wyboru optymalnych sposobów komunikacji przedsiębiorstwa działającego na rynku turystycznym z nabywcami usług w warunkach konkurencji i stale zmieniającego się otoczenia. Celem pracy jest dokonanie oceny skuteczności działań promocyjnych stosowanych przez Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej, jeden z największych i najdynamiczniej rozwijających się ośrodków narciarskich w Polsce.
Metoda. Dla osiągnięcia celu pracy przeprowadzono badania terenowe w formie wywiadów kwestionariuszowych na przypadkowo wybranej grupie 1236 turystów - narciarzy, snowboardzistów i innych osób przebywających turystycznie w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska. Grupa respondentów z Polski liczyła 1159 osób, a z zagranicy 77. Badania prowadzono w sezonie narciarskim 2014/2015. W kwestionariuszu znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące motywów wyboru badanego ośrodka jako miejsca uprawiania narciarstwa lub snowboardingu, źródeł wiedzy o tym ośrodku oraz działań promocyjnych stosowanych przez zarządzających badanym przedsiębiorstwem.
Wyniki. W konkluzjach stwierdzono m.in., że współcześnie najważniejszym źródłem, z którego obecni i potencjalni klienci czerpią informację o ośrodkach narciarskich jest opinia ich znajomych i członków rodziny. Drugim co do ważności źródłem informacji jest szeroko pojęty Internet. Natomiast działania promocyjne stosowane w mediach tradycyjnych, pomimo iż obejmują znaczną część budżetu marketingowego, przynoszą zdecydowanie gorsze rezultaty niż rekomendacja osób trzecich czy marketing internetowy.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania o charakterze eksploracyjnym. W opracowaniu ocenie poddano wybrane działania promocyjne, skupiono się głównie na tych stosowanych w mediach tradycyjnych.
Implikacje praktyczne. Wykorzystanie wyników w działalności ośrodków narciarskich w kraju i zagranicą, innych przedsiębiorstw turystycznych oraz przez władze lokalne miejscowości będących stacjami narciarskimi.
Oryginalność. Artykuł wypełnia lukę niedoboru prac w krajowej literaturze naukowej na temat działań promocyjnych stosowanych przez przedsiębiorstwa komercyjne działające na rynku usług turystycznych.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The article addresses the issue of choosing optimal communication methods for enterprises operating on the tourist service market with buyers of services in conditions of competition and a constantly changing environment. The aim of this study is to present the evaluation of effectiveness of selected promotional activities used by ski resorts in Poland on the example of Kotelnica Białczańska Ski Resort in Białka Tatrzańska.
Method. To achieve the purpose of the work,field studies such as survey interviews were carried out among randomly selected 1,236 tourists - skiers, snowboarders and other people staying at the Kotelnica Białczańska Ski Resort. The group of respondents from Poland consisted of 1,159 people and from abroad, 77 individuals. The research was conducted during the 2014/2015 ski season. The questionnaire included e.g. issues related to the motives for choosing the studied ski resort as a place for skiing or snowboarding, the sources of knowledge about this ski resort and the promotional activities used by managers of the studied enterprise.
Findings. In conclusion, it was stated e.g., that nowadays, the most important source from which current and potential customers get information about ski resorts is the opinion of their friends and family members. The second most important source of information is the Internet. However, promotional activities used intraditional media, despite the fact that they cover a significant part of the marketing budget, bring significantly weaker results than the opinion sand recommendations of friends or Internet marketing.
Research and conclusions limitations. Exploratory research. Selected promotional activities were evaluated in the article. The author mainly focused on the activities used in traditional media.
Practical implications. The results can be used in the management of ski resorts in Poland and abroad as well as by other tourist enterprises and local authorities.
Originality. The article fills a gap concerning shortage of domestic scientific literature on the promotional activities used by commercial enterprises operating on the tourist service market.
Type of paper. Empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
261--282
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Altkorn J. (1997), Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Badanie efektywności działań promocyjnych w ramach projektu "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze" realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Raport końcowy (2011), Agrotec Polska Sp. z o.o., Warszawa. Pozyskano z: www.mazovia.pl/kultura-i-turystyka/badania-turystyczne- art,1,badanie-efektywnosci-dzialan-promocyjnych.html (dostęp 02.06.2018).
 • Badanie skuteczności kampanii promocyjnej Polski na rynkach zagranicznych: niemieckim, brytyjskim i francuskim: przed kampanią (2011), ARC Rynek i Opinia, Warszawa. Pozyskano z :www.pot.gov.pl/pl/dane-i- -wiedza/dane-i-wiedza/badania-i-analizy (dostęp 02.06.2018).
 • Badanie skuteczności promocyjnej walorów turystycznych wschodniej Polski. Raport z 3 fali badania przeprowadzonego dla Polskiej Organizacji Turystycznej (2012), Partner in Business Strategies, Sopot-Warszawa. Pozyskano z:www.pot.gov.pl/pl/dane-i-wiedza/dane-i-wiedza/badania-i- -analizy (dostęp 02.06.2018).
 • Chudyga P. (2016), Evaluation of marketing promotion of Lublin as the area of tourism reception in 2011-2014, "Autobusy. Organizacja i zarządzanie", Vol. 6, s. 1647-1652.
 • Jaremen D. (2007), Promocja usług turystycznych, [w:] Panasiuk A., red., Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 122-145.
 • Kęprowska U. (2012), Promocja produktu turystycznego na przykładzie miasta Gdańska, "Zarządzanie i Finanse", Vol. 10, nr 2/2, s. 73-89.
 • Kowalczyk A. (2000), Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krzesiwo K. (2014), Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Krakow.
 • Krzesiwo K. (2017), Społeczno-geograficzny profil turysty-narciarza z zagranicy w Ośrodku Narciarskim KotelnicaBiałczańska (Białka Tatrzańska), [w:] Drewnik M., Mika M., red., Człowiek i jego działania. Spojrzenie Geografa. Prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 147-159.
 • Krzesiwo K., Mika M. (2011), Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności - studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej, "Prace Geograficzne", Vol. 125, s. 95-110.
 • Lemanowicz M., Grzybowska A. (2012), Analiza i ocena instrumentów marketingowych wykorzystywanych w promocji turystycznej województwa dolnośląskiego, "Studia Ekonomiczne i Regionalne", Vol. V, nr 1, s. 67-76.
 • Lovett M., Peres R., Shachar R. (2013), On brands and word-of-mouth, "Journal of Marketing Research", Vol. 50 (4), s. 427-444.
 • Mazurek-Kusiak A. (2017), Kierunki działań promocyjnych miasta Lublina, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", Vol. 3 (39), s. 141-153. DOI: 10.18276/ept.2017.3.39-12.
 • Mika M. (2011), Miasta jako obszary recepcji turystycznej, [w:] Mika M., red., Kraków jako ośrodek turystyczny, Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Krakow, s. 15-33.
 • Namarski M. (2015), Analiza działań promocyjnych w turystyce na przykładzie "Industriady 2014", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 847. Ekonomiczne Problemy Turystyki". Vol. 1 (29), s. 133- 150.
 • Oczachowska A. (2016), Wybrane działania marketingowe na rzecz obiektu turystycznego hotelu Aquarius SPA. Studium przypadku, "Nierowności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", Vol. 45, s. 457-465. DOI: 10.15584/ nsawg.2016.1.46.
 • Panasiuk A. (2007), Marketing mix w turystyce, [w:] Panasiuk A., red., Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 65-70.
 • Pawlusiński R. (2007), Gospodarcze aspekty turystyki, [w:] Kurek W., red., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 339-405.
 • Pawłowska-Legwand A. (2018), Wykorzystanie technologii informacyjno- -komunikacyjnych (ICT) w działaniach promocyjnych i informacji turystycznej gmin województwa małopolskiego, rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Geografii i Geologii Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Krakow.
 • Promocja turystycznych walorów Polski na światowej wystawie Expo 2015 w Mediolanie. Raport z badań ilościowych i jakościowych, realizowanych w dniach 18-24 maja 2015 roku podczas Tygodnia Polskiej Turystyki( 2015), ARC Rynek i Opinie, Warszawa. Pozyskano z:www.pot.gov.pl/ pl/dane-i-wiedza/dane-i-wiedza/badania-i-analizy (dostęp 02.06.2018).
 • Przeorek-Smyka R. (2005), Skuteczność działań promocyjnych biur podróży, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", Vol. 1074, s. 211-225.
 • Sawicki B., Koproń J., Surdacka E. (2016), Ocena działań marketingowych prowadzonych na terenie Lublina w opinii respondentów, "Autobusy. Organizacja i zarządzanie", Vol. 6, s. 1751-1757.
 • Skuteczność kampanii promocyjnej Polski (2012), Partner in Business Strategies, Sopot. Pozyskano z:www.pot.gov.pl/pl/dane-i-wiedza/dane-i-wiedza/ badania-i-analizy (dostęp 02.06.2018).
 • Skuteczność kampanii promocyjnej Polski (2013), Partner in Business Strategies, Sopot. Pozyskano z:www.pot.gov.pl/pl/dane-i-wiedza/dane-i-wiedza/ badania-i-analizy (dostęp 02.06.2018).
 • Szewczyk I. (2011), Istota promocji turystycznej na przykładzie Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Polski na Górce w Szczyrku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 648. Ekonomiczne Problemy Usług", Vol. 66, s. 345-354.
 • Warszyńska J. (1981), Atrakcyjność turystyczna środowiska naturalnego miejscowości województwa bielskiego, "Studia nad Ekonomiką Regionu", Vol. 11, s. 150-185.
 • Warszyńska J. (1985), Funkcja turystyczna Karpat Polskich, "Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica", Vol. 18, 79-104.
 • brief.pl/dekada-facebooka-w-polsce/ (dostęp 11.09.2018)
 • socialpress.pl/2015/03/Facebookowi-przybylo-w-polsce-ponad-1-mln-uzytkownikow/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542558

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.