PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 12--24
Tytuł artykułu

Ochrona znaku towarowego powszechnie znanego a zasada terytorialności w prawie polskim i w federalnym prawie amerykańskim (analiza prawnoporównawcza)

Autorzy
Warianty tytułu
Protection of a Well-Known Trademark and the Territoriality Principle in Polish Law and Federal US Law (Comparative Law Analysis)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W odróżnieniu od rozwiązań przyjętych w ustawie - Prawo własności przemysłowej, w federalnym prawie amerykańskim nie wprowadzono do postanowień Lanham Act przepisu pozwalającego na ochronę znaków powszechnie znanych jako osobnej kategorii oznaczeń. Znaki te chronione są w ramach tzw. doktryny znaków powszechnie znanych. Celem artykułu jest zatem porównanie rozwiązań przyjętych w obu systemach prawnych w zakresie ochrony znaków powszechnie znanych. Istotną kwestią jest zbadanie, czy przedstawione rozwiązania realizują wytyczne płynące z umów międzynarodowych oraz, czy stanowią one wyłom od zasady terytorialności właściwej dla prawa znaków towarowych, czy też raczej wpisują się w nią. Należy bowiem zauważyć, że stosownie do wytycznych płynących z właściwych przepisów konwencji paryskiej oraz TRIPS znaki towarowe powszechnie znane powinny być chronione ze względu na sam fakt uzyskania przymiotu notoryjności na danym terytorium (niezależnie od tego, czy są używane lub zarejestrowane na tym terytorium). Ponadto zakreślenie wytycznych, według których należy definiować pojęcie znaku powszechnie znanego, stanowi również asumpt do porównania tej kategorii oznaczeń ze znakiem towarowym renomowanym. De lege lata obserwuje się tendencję zmierzającą do ujednolicenia definicji obu tych oznaczeń. (abstrakt oryginalny)
EN
Unlike the solutions adopted in the Industrial Property Law Act, in federal law of the US, namely in the Lanham Act, there is still no provision enabling protection of well-known trademarks as a separate category of designations. These trademarks are protected under the so-called 'well-known marks' doctrine. This article aims to compare the solutions adopted in both legal systems in the field of well-known trademarks. It is important to examine whether the presented solutions implement the guidelines contained in international agreements and whether they constitute a departure from the territoriality principle, which applies to trademark law, or rather fit in with the principle. We should observe that in accordance with the guidelines contained in the relevant provisions of the Paris Convention or TRIPS Agreement, well-known trademarks should be protected due to the very fact that they have achieved the feature of being well-known in a given territory (regardless of whether they are used or registered in that territory). Moreover, specification of the guidelines on defining the notion of a well-known (famous) trademark is also an encouragement to comparing this category of designations with that of reputed trademarks. De lege lata we can observe a trend towards unifying the definitions of both kinds of designations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
12--24
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Lublin University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Bodenhausen G.H.C., Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Genewa 1968.
 • Bohaczewski M., Pojęcie znaku towarowego powszechnie znanego oraz renomowanego na tle code de la propriété intellectuelle oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2012/11.
 • Canlorbe J., L'usage de la marque d'autrui, Paryż 2007.
 • Dinwoodie G., Trade Marks and Territory: Detaching Trade Mark Law from the Nation-State, "Houston Law Review" 2004/41.
 • Drysdale J., Silverleaf M., Passing Off and Practice, Butterworths, London, Dublin, Edinburgh 1995.
 • Dziurzyński T., Fenihel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy. Komentarz, Łódź 1992.
 • Evans G.E., TRIPS and Trade Mark Use [w:] Trade Mark Use, red. J. Philips, I. Simon, Oxford 2005.
 • Faris J., The Famous Marks Exception to the Territoriality Principle in American Trademark Law, Case Western Reserve Law Review 2009/59.
 • Ginsburg J.C., Litman J., Kevlin M., Trademark and Unfair Competition Law. Cases and Materials, Durham, North Carolina 2017.
 • Grinvald L.C., A Tale of Two Theories of Well-Known Marks, "Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law" 2010/1, vol. 13.
 • Kępiński M., Znaki towarowe (funkcja, rodzaje znaków, oznaczenia stanowiące przedmiot praw wyłącznych, rejestracja, zakres wyłączności), "Studia Cywilistyczne" 1974, t. XXII.
 • Mazurek M. [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 14B, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017.
 • McCarthy J.T., McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Saint Paul, Minnesota 2008, § 29:1.
 • McCarthy J.T., McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Saint Paul, Minnesota 2010.
 • Nowińska E., du Vall M., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2010.
 • Promińska U. [w:] E. Nowińska U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011.
 • Promińska U. [w:] E. Nowińska U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008.
 • Promińska U. [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014.
 • Promińska U. [w:] Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, red. A. Adamczak, A. Szewc, Warszawa 2008.
 • Promińska U., Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warszawa 1998.
 • Promińska U., Znak powszechnie znany i jego ochrona [w:] Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 1997.
 • Simon-Fhima I., Protection of Well-Known and Famous Marks in the United States and United Kingdom [w:] Marques notoires et de haute renommée. Well-Known and Famous Trademarks, red. J. de Werra, Zurich 2011.
 • Sitko J.J. [w:] T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Skubisz R. [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 14B, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017.
 • Skubisz R., Glosa do wyroku SN z 29.11.1984 r., I Cr 357/84, "Państwo i Prawo" 1986/4.
 • Skubisz R., Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997.
 • Skubisz R., Trzebiatowski M. [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 14B, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017.
 • Skubisz R., Wielkość terytorium używania znaku jako przesłanka powstania prawa do znaku towarowego powszechnie znanego - glosa do wyroku ETS z 22.11.2007 r. w sprawie C-328/06 Alfredo Nieto Nuńo, "Europejski Przegląd Sądowy" 2008/1.
 • Tischner A. [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, Warszawa 2014.
 • Tischner A. [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, Warszawa 2010.
 • Wadlow Ch., The Law of Passing-Off. Unfair Competition by Misrepresentation, London Sweet & Maxwell 2004.
 • Witkowska M., Michalak A. [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa 2016.
 • Wojcieszko-Głuszko E. [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 14B, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017.
 • Wojcieszko-Głuszko E., Nowa koncepcja procedury rejestracji znaków towarowych w amerykańskim prawie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 1995/66.
 • Wojcieszko-Głuszko E., Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace w Prawa Własności Intelektualnej" 1995/2.
 • Wojcieszko-Głuszko E., Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne [w:] Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu, red. J. Barta, M. Markiewicz, Kraków 1998.
 • Żelechowski Ł. [w:] P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014.
 • Zobel K., The Famous Marks Doctrine: Can and Should Well-Known Foreign Marks Receive Trademark Protection within the United States?, DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law 2008/19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542866

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.