PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 32 | 41--59
Tytuł artykułu

Wyzwania polityki miejskiej w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego - przykład miasta Krakowa

Autorzy
Warianty tytułu
Urban Policy Challenges in Shaping the Sustainable Economic Development - An Example of the City of Krakow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem strategicznym polityki miejskiej jest generowanie rozwoju gospodarczego i tworzenie miejsc pracy. Istnieje sprzężenie zwrotne między podmiotami gospodarczymi a gospodarką przestrzenną. Struktura przestrzenna powinna sprzyjać rozwoju przedsiębiorczości, natomiast podmioty gospodarcze mają swój udział w źródłach budżetu miasta poprzez opłacane podatki lokalne oraz wpływy bezpośrednio tytułem CIT oraz pośrednio poprzez pracowników tytułem PIT. Stabilna sytuacja budżetowa miasta przyczynia się do wzrostu inwestycji w infrastrukturę techniczną. Zaś rozbudowana i zadawalająca infrastruktura techniczna decyduje o lokalizacji danego przedsiębiorstwa w poszczególnych rejonach miasta. Badania przeprowadzono w Krakowie, w mieście, gdzie zarejestrowanych jest wiele podmiotów gospodarczych, oddziałujących na gospodarkę lokalną oraz całego kraju. Celem artykułu jest dokonanie analizy źródeł budżetu gminy miejskiej Kraków pod kątem wpływów podatkowych odprowadzanych przez podmioty gospodarcze. Pokazano również charakterystykę krakowskich podmiotów gospodarczych. Przeprowadzono analizę przestrzenną rozlokowania biurowców i centrów handlowych w siatce miejskiej pod kątem wpływów do budżetu miasta tytułem opłat lokalnych. Wyniki niniejszego artykułu zostały zwizualizowane z wykorzystaniem oprogramowania GIS. Udowodniono, że rozwój gospodarczy jest bardzo ważny i nie jest możliwy bez wzajemnej współpracy wszystkich aktorów, tj. samorządu lokalnego, przedsiębiorców oraz samych mieszkańców. Wykazano, że odpowiednio kształtowana polityka miejska może stymulować szeroko pojęty rozwój gospodarczy.(abstrakt oryginalny)
EN
The strategic objective of urban policy is to generate economic growth and create jobs. There is connections between business entities and spatial management. Spatial structure should foster the development of entrepreneurship. On the other hand, economic operators have a share in the city's budgets through paid local taxes and direct income from CIT and indirectly through PIT employees. The stable budget situation of the city contributes to the increase in investment in technical infrastructure. The extensive and satisfactory technical infrastructure determines the location of a given enterprise in particular areas of the city. The area of research is located in Cracow, a city where many business entities are registered, affecting not only the local economy but also the whole country. The aim of the article was to analyze the sources of the budget of the municipality of Krakow in terms of the tax revenues paid by the economic entities. The characteristics of the Cracow economic entities were also shown. A spatial analysis of office buildings and shopping centers was conducted in the urban grid in terms of revenues to the city budget as local fees. The results of this work have been visualized using GIS software. It has been proven that economic development is very important and is not possible without the mutual cooperation of all actors, ie local government, entrepreneurs and residents themselves. It has been shown that properly shaped urban policies can stimulate broadly understood economic development.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
32
Strony
41--59
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Biurowce w Polsce (2016), 19.
 • Dylewski, M. (2009). Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji przez jednostki samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 532, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 14, 84-86.
 • Filipiak, B. (2009). Instytucjonalne i pozainstytucjonalne działania samorządu gminnego na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 532, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 14, 95-103.
 • Kogut-Jaworska, M. (2009). Stymulowanie rozwoju gospodarczego przez samorząd lokalny na przykładzie instrumentów polityki budżetowej stosowanych w mieście Szczecin. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 532, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 14 s. 105-107
 • Krajowa Polityka Miejska 2023 (2015). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
 • Polska Klasyfikacja Działalności - na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Pobrano z: www.klasyfikacje.gofin.pl/pkwiu.
 • Program Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej na lata 2016-2020 w Gminie Miejskiej Kraków (2016). Kraków: Grodzki Urząd Pracy.
 • Raport o Stanie Miasta (2015). Kraków: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kraków
 • Sprawozdanie z realizacji Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016-2020 w 2016 roku. Urząd Miasta Kraków.
 • Urbański, J. (2011). GIS w badaniach przyrodniczych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Dz. U. 2009.157.1241 Ustawa o finansach publicznych
 • Dz. U. 2017 r., poz. 1453 t.j. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, 1475, Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 • Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 • Dz.U.2016 poz. 446 t.j. z dnia 04.04.2016r. Ustawa o samorządzie gminnym.
 • Dz.U.2016 poz. 814 t.j. z dnia 09.06.2016, Ustawa o samorządzie powiatowym.
 • Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości. Pobrano z: www.msp.krakow.pl (13.09.2017).
 • THOLONS Services Globalization Index 2017, Disruption by digital. Pobrano z: tholons.com/TholonsTop100, (10.09.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543112

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.