PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 6 | 3--14
Tytuł artykułu

Zrównoważone zarządzanie łańcuchami dostaw

Autorzy
Warianty tytułu
Sustainable Supply Chain Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z głównych determinant rozwoju współczesnej gospodarki światowej są osiągnięcia w obszarze teorii zarządzania a zwłaszcza teorii zarządzania łańcuchami dostaw. Umożliwiły one podejmowanie innowacyjnych decyzji zarówno odnoszących się do systemów zarządzania jak i logistyki, prowadząc do powstania nowych modeli biznesu. Modele te zostały ukierunkowane na osiąganie przewagi konkurencyjnej wyrażającej się wysoką efektywnością na globalnych rynkach, stanowiąc odpowiedź na wyzwania stawiane przez turbulentne otoczenie. Niepewność i wzrost ryzyka w procesach decyzyjnych w ramach globalnych łańcuchów dostaw doprowadził do zmian strukturalnych oraz mechanizmów funkcjonowania ogniw uczestniczących w systemie tworzenia wartości. Artykuł ma charakter w pełni teoretyczny i obejmuje rozważania nad zmianami zachodzącymi w obszarze teorii zarządzania a zwłaszcza zarządzania łańcuchami dostaw. Celem Zrównoważone zarządzanie łańcuchami dostaw poznawczym artykułu jest konceptualizacja zrównoważonego zarządzania łańcuchami dostaw z perspektywy teorii zarządzania. Szczególny nacisk został położony na model zrównoważonego zarządzania łańcuchami dostaw i jego powiązanie ze zrównoważonymi modelami biznesu. Zwrócono uwagę na komponenty zrównoważonego zarządzania łańcuchami dostaw oraz występujące między nimi współzależności, składające się na tworzenie cech konstytutywnych decydujących/) jego unikatowych własnościach. W badaniach wykorzystano metodę dedukcyjną. Wychodząc od ogólnych własności teorii zarządzania w warstwie epistemologicznej nakreślono potencjalne własności zrównoważonego zarządzania łańcuchami dostaw. Do opisu poruszanych problemów teoriopoznawczych przyjęto klasyczny schemat badawczy obejmujący analizę, syntezę oraz wnioskowanie. Przeprowadzono krytyczną analizę literatury światowej i krajowej wykorzystując jako źródła informacji ogólnodostępną światową bazę opracowań naukowych worldcat.org. Przeprowadzone studia literaturowe oraz proces badawczy pozwolił na zdefiniowanie i konstrukcję modelu zrównoważonego zarządzania łańcuchami dostaw. Wskazano na główne komponenty zrównoważonych systemów zarządzania oraz na związki pomiędzy logistyką zrównoważoną i zrównoważonym zarządzaniem łańcuchami dostaw. Zwrócono uwagę na wpływ innowacji na restrukturyzację istniejącej struktury łańcucha dostaw oraz nową waloryzację jej funkcji w kontekście idei zrównoważonego zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the main determinants of the modem world economy development are accomplishments in management theory and especially in the theory of supply chain management. They enable innovative decisions regarding both management systems and logistics, leading to creation of new business models. These models have been oriented towards achieving a competitive advantage expressed by high performance on global markets, thus responding to the challenges posed by turbulent environments. Uncertainty and increased risk in decision-making processes within global supply chains has led to structural changes and mechanisms of functioning of elements involved in the value creation system. The article is fully theoretical and covers reflections on changes in management theory and especially supply chain management. The cognitive goal of the article is the conceptualization of sustainable supply chain management from the management theory perspective. Particular emphasis has been placed on the sustainable supply chain management model and its relation with sustainable business models. Attention has been paid to the components of sustainable supply chain management and the interdependencies between them, consisting in the creation of constitutive characteristics that determine its unique properties. The deductive method has been used in the study. Starting from the general properties of management theory in the epistemological layer, potential properties of sustainable supply chain management have been outlined. A classic research scheme, including analysis, synthesis, and deduction, has been adopted to describe these problems. Critical analysis of world and national literature has been carried out based on public world-wide basis of case studies on worldcat.org. The literature studies and research process allowed to define and construct a sustainable supply chain management model. The main components of sustainable management systems and the relations between sustainable logistics and sustainable supply chain management were highlighted. Attention has been drawn to the impact of innovation on the restructuring of the existing supply chain structure and the new valorisation of its functions in the context of sustainable management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Bouchery Y., Corbett C.J., Fransoo J.C., Tan T., (eds.), 2017, Sustainable Supply Chains. A Research-Based Textbook on Operations and Strategy, Springer.
 • 2. Christensen C.M., 2010, Przełomowe innowacje, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • 3. Czakon W, 2017, Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu, w: Sopińska A., Wachowiak P., (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 143-160.
 • 4. Figge F., Hahn T., Schaltegger S., Wagner M., 2002, The sustainability balanced scorecard - linking sustainability management to business strategy, Business strategy and the Environment, 11 (5), s. 269-284.
 • 5. Korzeń Z., 2001, Ekologistyka, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • 6. Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., 2017, Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • 7. LichocikG., Sadowski A., 2015, Struktury sieciowe w logistyce na przykładzie Dachser, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 217, s. 143-152.
 • 8. Mesjasz-Lech A., 2012, Efektywność ekonomiczna i sprawność ekologiczna logistyki zwrotnej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 9. Nogalski B., Rybicki J.M., 2003, Balanced Scorecard jako narzędzie symbiozy czyli koncepcji zarządzania organizacją w sposób zrównoważony, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, nr 73, s. 135-146.
 • 10. Norton B.G., 2005, Sustainability: A philosophy of Adaptive Ecosystem Management, University of Chicago Press, Chicago.
 • 11. Pachura P., 2016, Przestrzeń w organizacji. Studium metodologiczne, PWN, Warszawa.
 • 12. Romanowska M., 2014, Granice organizacji w: Romanowska M., Cygler J., (red.) Granice organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 89-98.
 • 13. Rutkowski K, 2016, Rola przełomowych technologii w budowaniu przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw w XXI wieku, w: Rutkowski K (red.), Zarządzanie, łańcuchem dostaw w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 11 -48.
 • 14. Sadowski A., 2015, Restrukturyzacja logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw w obliczu wyzwań gospodarki cyrkulacyjnej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 249, s. 185-192.
 • 15. Sadowski A., 2010, Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrotnej w obszarze wykorzystania odpadów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 16. Schaltegger S., Burritt R., 2014, Measuring and managing sustainability performance of supply chains. Review and sustainability supply management framework, Supply Chain Management: An International Journal, 19(3), s. 232-241.
 • 17. Seuring S., Gold S., 2013, Sustainability management beyond corporate boundaries: from stakeholders to performance, Journal of Cleaner Production, 56, s. 1-6.
 • 18. Starik M., Kanashiro R, 2013, Toward a theory of sustainability management: Uncovering and integrating the nearly obvious, Organization & Management, 26(1), s. 7-30.
 • 19. Witkowski J., 2010, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje - procedury - doświadczenia, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543240

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.