PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 5 (977) | 211--226
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie wybranych form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych w warunkach quasi-rynkowych - próba oceny

Warianty tytułu
An Evaluation of Organisational and Legal Forms in the Public Finance Sector in Quasi-market Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę form organizacyjno-prawnych w sektorze finansów publicznych. Mając na uwadze zróżnicowane zasady ich tworzenia oraz finansowania zadań publicznych, za cel pracy przyjęto analizę zasad funkcjonowania form organizacyjno-prawnych działających w warunkach quasi-rynkowych. W artykule zaprezentowano rozważania o charakterze teoretycznym dotyczące kryteriów wyboru formy organizacyjno-prawnej finansowania zadań publicznych oraz podstaw prawnych funkcjonowania agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej. W części empirycznej pracy analizie poddano wyniki finansowe omawianych form w latach 2011-2016 w kontekście regulacji prawnych. W opracowaniu zastosowano metodę porównawczej analizy opisowej. Przeprowadzone badania umożliwiły ocenę efektywności działania wybranych form organizacyjno-prawnych w świetle osiąganych wyników finansowych, a także wskazanie rozbieżności pomiędzy regulacjami ustawowymi i ich funkcjonowaniem w praktyce.(abstrakt oryginalny)
EN
The article looks at organisational and legal forms in the public finance sector. Bearing in mind the diverse rules of their creation and financing of public tasks, the main goal of the work was to analyse the principles of functioning of forms of financing public tasks operating under quasi-market conditions. The structure of the study reflects its specific objectives. It includes theoretical considerations regarding the criteria for choosing the organisational and legal form of financing public tasks and the legal basis for the functioning of executive agencies and budgetary authorities. In the empirical part of the work, the financial results of the forms discussed were analysed for the years 2011-2016 against the background of legal regulations. For methodology, the study uses comparative descriptive analysis. The research led to conclusions and observations that provide the basis for assessing the effectiveness of the forms of financing in the light of the financial results achieved, as well as for identifying discrepancies between statutory regulations and how they function.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
211--226
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. (2014), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • Araszkiewicz M. (2015), Koncepcja badania efektywności działania sądów powszechnych oparta o analizę czasochłonności zadań (w:) Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność, red. T. Lubińska, M. Będzieszak, N. Marska-Dzioba, Difin, Warszawa.
 • Funkcjonowanie instytucji gospodarki budżetowej (2014), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • Gorgol A. (2017), Formy funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych (w:) Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kosek-Wojnar M. (2015), Efektywność i budżet zadaniowy - aspekty instytucjonalne i metodyczne (w:) Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność, red. T. Lubińska, M. Będzieszak, N. Marska-Dzioba, Difin, Warszawa.
 • Maj-Waśniowska K. (2017), Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne (w:) Funkcjonowanie sektora finansów publicznych w Polsce, red. M. Kosek-Wojnar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi, Dz. Urz. UE. L 11 z 16.1.2003.
 • Rutkowska-Tomaszewska E. (2012), Jednostki sektora finansów publicznych (w:) Prawne aspekty prywatyzacji, red. J. Blicharz, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 • Sawicka K. (2010a), Formy prawno-organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych (w:) System Prawa Finansowego, red. E. Ruśkowski, t. II, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Sawicka K. (2010b), Jednostki sektora finansów publicznych (w:) M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Presscom, Wrocław.
 • Sołtyk P. (2013), Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych. Projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za lata 2011-2016. Omówienie (2012-2017), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Stańczyk K. (2015), Agencje wykonawcze w resorcie Obrony Narodowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", nr 106.
 • Szewczuk A., Zioło M. (2008), Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 585, z późn. zm.
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 listopada 2011 r., I SA/Kr 1377/11, LEX nr 1150183.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543318

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.