PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 45 | nr 118 | 35--44
Tytuł artykułu

Determinanty i funkcje metod zarządzania w aspekcie współczesnej metodologii zarządzania

Warianty tytułu
Determinants and Functions of Management Methods in the Aspect of Modern Management Methodology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu o charakterze teoretycznym podjęto próbę uzupełnienia, z perspektywy wymagań współczesnej metodologii zarządzania, dorobku teorii metod zarządzania o zespół determinantów ich doboru oraz o dostrzegane ich miejsce i funkcje w procesie zarządzania organizacyjnego. We wstępie przedstawiono uzasadnienie wyboru tematu oraz główne cele podjętego opracowania, za które przyjęto po pierwsze przedstawienie wymagań współczesnego podejścia do zarządzania oraz typów determinantów, które powinny być uwzględnione przy doborze metod zarządzania według reguł współczesnej metodologii zarządzania, po drugie ukazanie miejsca i funkcji metod zarządzania w sferach objętych metodologią zarządzania oraz przedstawienie proponowanych metod zarządzania ukierunkowanych na rozwijanie niematerialnych zasobów organizacji i uznanych za określone uzupełnienie dominującego zbioru metod. W części opracowania zawierającej materiały i metody opisano główne podejścia do zarządzania, kierunki ich ewolucji, postulowane reguły dobrego zarządzania oraz dyskusję dotyczącą metod zarządzania. W zakresie wyników i dyskusji przedstawiono typy determinantów metod zarządzania ze sfery epistemologicznej, praktyczno-koncepcyjnej i praktycznej oraz dostrzegane ich miejsce i funkcje w postulowanej metodologii zarządzania. We wnioskach, na podstawie przeprowadzonej analizy, przedstawiono proponowane metody zarządzania zorientowane na rozwijanie niematerialnych zasobów, które z jednej strony stanowią podstawę konkurencyjności współczesnych organizacji, z drugiej strony mogą stanowić uzupełnienie funkcjonującego zbioru metod zarządzania.(abstrakt oryginalny)
EN
This theoretical study attempts to supplement, from the perspective of the requirements of contemporary management methodology, the achievements of the theory of management methods with a set of determinants of their selection and their perceived place and functions in the organizational management process. The introduction presents the rationale for the choice of the topic and the main objectives of the study which are: firstly presenting requirements of a modern approach to management and types of determinants which should be taken into account when choosing management methods according to the rules of modern management methodology, and secondly showing the place and function of management methods in spheres covered by the management methodology and presentation of the proposed management methods aimed at developing non-material resources of the organization and recognized as a specific complement to the dominant set of methods. The part of the study containing materials and methods describes the main approaches to management, directions of their evolution, postulated rules of good management and discussion on management methods. In terms of results and discussions, the types of determinants of management methods from the epistemological, practical-conceptual and practical spheres are presented, and their place and functions are recognized in the postulated management methodology. In the conclusions, based on the conducted analysis, the proposed management methods focused on the development of non-material resources, which on the one hand form the basis for the competitiveness of modern organizations, on the other hand may complement the existing set of management methods.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Bibliografia
 • Antoszkiewicz, J.D. (1996). Metody skutecznego zarządzania, Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ,,Orgmasz".
 • Bartusik, K. (2004). Przegląd współczesnych koncepcji w zarządzaniu rozwojem firmy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, zeszyt 5, 7-20.
 • Bizon-Górecka, J. (2009). W poszukiwaniu modelu zarządzania organizacją przez projekty. Przegląd Organizacji, nr 2, 21-25.
 • Bralczyk, J. (red.). (2007). Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Brzozowski, M., Kopczyński, T. (2007). Metody zarządzania, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Chan Kim, W., Mauborgne, R. (2006). Chcesz, by pracownicy dali z siebie wszystko? Graj Fair! Harvard Business Review Polska, 182-193.
 • Czym odznaczają się najskuteczniejsi menedżerowie? (2002). Zarządzanie na Świecie, nr 8, 33-39.
 • Ćwiklicki, M. (2008). Koewolucja metod zarządzania. Przegląd Organizacji, nr 10, 8-10.
 • Drucker, F.P. (1994). Praktyka zarządzania. Kraków: Czytelnik Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Galata, S. (2006). Sztuka zarządzania organizacjami. Zasoby, sposoby, perspektywy. Warszawa: Difin.
 • Grajewski, P. (2010). Uwarunkowania i paradygmaty jako kategorie opisu rzeczywistości. [W:] Czerska M., Szpitter A.A. (red.), Koncepcje zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Gruszecki, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Juchnowicz, M. (2012). Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Krzakiewicz, K. (2014). Myślenie systemowe i mentalne modele w zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, nr 1, 77-88.
 • Mroziewski, M. (2010). Styl zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjno- normatywna. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Mroziewski, M. (2014). Zarządzanie w warunkach wspólnoty europejskiej. Wybrane zagadnienia w podejściu aksjonormatywnym. Warszawa: Difin.
 • Mroziewski, M. (2016). Efektywność adaptacyjna jako kryterium doboru koncepcji zarządzania. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 48, 123-141.
 • Piotrowski, W. (2013). Organizacje i zarządzanie: kierunki, koncepcje, punkty widzenia. [W:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka (616-765). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo.
 • Sadler, P. (1997). Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Stachak, S. (2013). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Difin.
 • Steimann, H., Schreyögg, G. (2001). Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Stoner, J.A.F., Wankel, C. (1996). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Sudoł, S. (2014). Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, nr 1, 11-36.
 • Sułkowski, Ł. (2004). Między poznaniem a działaniem - eklektyzm metodologiczny w zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, nr 3, 33-42.
 • Szamrowski, P. (2013). Ewolucja i dyfuzja metod organizacji i zarządzania. [W:] J. Mioduszewski (red.), Metody organizacji i zarządzania (27-34). Olsztyn: Expol, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j.
 • Szarucki, M. (2013). Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji. Zarządzanie i Finanse, nr 4, cz. 1, 377-387.
 • Szpaderski, A. (2013). Prakseologia a nauki o zarządzaniu. Studium metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Menedżerskie PTM.
 • Wyrębek, H. (2013). Uwarunkowania doskonalenia systemu zarządzania jakością w organizacji zhierarchizowanej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 98. Seria: Administracja i Zarządzanie (25) 2015, 279-286.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.