PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1, cz. 2 | 7--21
Tytuł artykułu

Finanse zrównoważone wobec problemu wykluczenia finansowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sustainable Finance in the Face of the Financial Exclusion Problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest dokonanie analizy i oceny zjawiska wykluczenia finansowego zarówno jako kategorii finansowej, jak i jako sfery zainteresowań finansów zrównoważonych, a także wskazanie na możliwości przeciwdziałania i przezwyciężania negatywnych konsekwencji wykluczenia finansowego na bazie krytycznej analizy piśmiennictwa i istniejącego dorobku. Oryginalny wkład wyraża się w podejściu i analizie problemu wykluczenia finansowego poprzez sferę rozważań finansów zrównoważonych oraz przyjęcie założenia, że finanse zrównoważone skutecznie niwelują i przeciwdziałają zjawisku wykluczenia finansowego. Dotychczasowe podejście prezentowane w dorobku, podejmując problem przezwyciężania wykluczenia finansowego, pomijało rolę i znaczenie finansów zrównoważonych w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyse and evaluate the phenomenon of financial exclusion both as a financial category and as a sphere of interest in sustainable finance and to indicate the possibility of counteracting and overcoming the negative consequences of financial exclusion on the basis of a review of critical literature and related work. The original contribution is an approach and analysis of the problem of financial exclusion from the perspective of sustainable finance and the assumption that sustainable finance effectively suppresses and counteracts financial exclusion. In addressing the problem of overcoming financial exclusion, the current approach based on related work neglects the role and importance of sustainable finance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Biuro Analiz Sejmowych. (2013). Opinia na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego. (COM(2013) 266 final).
 • Błędowski, P. i Iwanicz-Drozdowska, M. (2010, 12 listopada). Finanse bliżej ludzi. Rzeczpospolita.
 • Borcuch, A. (2012). Instytucja wykluczenia finansowego w wymiarze płatności bezgotówkowych. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 16(1). Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • Bowman, D., Banks, M., Fela G., Russell, R. i de Silva, A. (2017). Understanding Financial Wellbeing in Times of Insecurity. RMIT Univerisity Working Paper. Brotherhood of St Laurence.
 • Buko, J. (2011). Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (18), 268-278.
 • Dyrektywa 2014/92/UE w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.
 • Dziawgo, D. (2013). Obsługa klienta masowego. W: M. Zaleska (red.), Bankowość. Warszawa: C.H. Beck.
 • European Commission. (2008). Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion. Directorate-General for Employment Social Affairs and Equal Opportunities Inclusion, Social Policy Aspects of Migration, Streamlining of Social Policies.
 • Fila, J. (2013). Instytucjonalno-instrumentalne aspekty mikrofinansów na przyk􀃯adzie finansowania Progress. Zarządzanie i Finanse, 11(2, cz. 1), 96-107.
 • Financial Services Authority. (2000). In or Out? A Literature and Research Review. Consumer Research, (3).
 • Fullwiler, S.T. (2015). Sustainable Finance. Building a More General Theory of Finance. Binzagr Institute for Sustainable Prosperity Working Paper, (106).
 • Głąbicka, K. (red.). (2014). Rola aktywnej polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych. Wdrażanie aktywnej polityki społecznej w środowisku lokalnym (t. 3). Radom: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.
 • Górski, P. (2014). Metody zwalczania zjawiska wykluczenia finansowego z wykorzystaniem działań edukacyjnych z uwzględnieniem dobrych praktyk UE. W: M. Penczar (red.), Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.
 • Habib, Shah Md. Ahsan (2017). Addressing Financial Exclusion, Environmental Degradation. Pozyskano z https://thefinancialexpress.com.bd/views/addressing-financial-exclusion-environmental-degradation-1508076341
 • Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Scholar.
 • Iwanicz-Drozdowska, M. (2010). Wykluczenie finansowe. Pozyskano z https://www.nbp.pl/systemplatniczy/wykluczeniefinansowe/download/wykluczenie_finansowe.pdf
 • Iwanicz-Drozdowska, M. (red.). (2011). Edukacja i świadomość finansowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Karwińska, A. (red.). (2007). Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów. Warszawa: PWN.
 • Koźliński, T. (2010). Wykluczenie płatnicze w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Pozyskano z https://www.nbp.pl/systemplatniczy/wykluczeniefinansowe/download/wykluczenie_platnicze_w_polsce_i_innych_krajach_ue.pdf.
 • Kuchciak, I., Świeszczak, M., Świeszczak, K. i Marcinkowska, M. (2014). Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kurowski, Ł. i Laskowska, Z. (2016). Czy edukacja finansowa może zmniejszyć wykluczenie finansowe? E-mentor, (3).
 • Kuźmik, M. (2015). Skala i specyfikacja zjawiska wykluczenia finansowego w Polsce na tle wybranych krajów europejskich (Praca dyplomowa). Uniwersytet Rzeszowski. Pozyskano z http://www.we.ur.edu.pl/file/86452/Kuzmik%20praca%20dyplomowa.pdf
 • Liszewska, M. (2014). Ocena skali wykluczenia finansowego w Polsce w wybranych segmentach rynku finansowego. W: M. Penczar (red.), Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.
 • Łukasiewicz-Kamińska, A. (2014). Wpływ działalności sektora bankowego na zrównoważony rozwój. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, (37), 355-365.
 • Maciejasz-Świątkiewicz, M. (2013). Wykluczenie finansowe i narzędzia jego ograniczania. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • NBP. (niedatowane). Wykluczenie finansowe o utraconych zyskach. Fortuna kołem się toczy (10). Pozyskano z http://www.nbp.pl.
 • Niewiadomska, I. (2010). Zasoby psychospołeczne czynnikiem warunkującym pozytywną adaptację człowieka. W: M. Kalinowski i I. Niewiadomska (red.), Skazani na wykluczenie. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • OECD. (2015). National Strategies for Financial Education. OECD/INFE Policy Handbook.
 • OECD. (2016). OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies. Pozyskano z http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-Financial-Literacy-Competencies.pdf
 • Penczar, M. (2014). Analiza skutków wykluczenia finansowego z punktu widzenia gospodarki, społeczeństwa i sektora finansowego. W: M. Penczar (red.), Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.
 • Penczar, M. (red.). (2014). Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.
 • Raczkowski, K. i Zioło, M. (red.). (2017). Sfera finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. Warszawa: CeDeWu.
 • Raport Brundtland. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. New York: WCED OF.
 • Rebai, S., Azaiez, M.N. i Saidane, D. (2015). Sustainable Finance and Sustainable Banking: Conceptualization. Soumis au Journal of Cleaner Production.
 • Schoenmaker, D. (2017). Investing for Common Good: A Sustain able Finance Framework. Bruegel Essay and Lecture Series. Pozyskano z http://bruegel.org/2017/07/investing-for-the-common-good-asustainable-finance-framework
 • Solarz, M. (2014). Determinanty oraz sposoby ograniczania wykluczenia finansowego osób bezrobotnych. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4(70), 168-191.
 • Szpringer, W. (2009). Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • van Egmond, N.D. i de Vries, B.J.M. (2015). Dynamics of a sustainable financial-economic system. Sustainable Finance Model. Working Paper of the Sustainable Finance Lab. Utrecht University.
 • Zdanowska, M. (2013). Wykluczenie finansowe osób powyżej 65 roku życia w Polsce. W: H. Babis (red.), Studenckie debaty o ekonomii społecznej. Szczecin: PTE.
 • Ziemba, M., Świeszczuk, K. i Marcinkowska, M. (2014). Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171544763

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.