PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 532 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju | 43--50
Tytuł artykułu

Zielona sekurytyzacja jako technika mobilizacji kapitału na transformację gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki niskoemisyjnej

Autorzy
Warianty tytułu
Green Securitization as A Capital Mobilization Technique for The European Economy Transformation Towards Low-Carbon Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na szczycie klimatycznym w Paryżu UE zobowiązała się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, której wzrost osiąga się w wyniku integracji wszystkich działań gospodarczych wokół niskoemisyjnych technologii i praktyk, czystej i odnawialnej energii oraz proekologicznych innowacji. Transformacja do gospodarki niskoemisyjnej wymaga znaczącej mobilizacji kapitału. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na to, że w procesie koniecznej mobilizacji środków finansowych istotną rolę może odegrać tzw. zielona sekurytyzacja, na co wskazują choćby pierwsze efekty jej wykorzystywania na rynku amerykańskim. Postulowany rozwój europejskiego rynku zielonej sekurytyzacji stoi jednak przed pewnymi kluczowymi wyzwaniami o różnym stopniu złożoności, w tym przede wszystkim wypracowania taksonomii aktywów niskowęglowych. Do osiągnięcia założonego celu posłużono się metodą studiów i krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz dokumentów, regulacji i raportów(abstrakt oryginalny)
EN
At the Paris climate summit the EU committed to transform to low-carbon economy, the growth of which is achieved through the integration of all economy aspects associated with low-carbon technologies and practices, clean and renewable energy and proenvironmental innovations. The transformation into a low-emission economy requires significant capital mobilization. The purpose of the publication is to attract attention to the fact that the so-called green securitization can play a significant role in the necessary mobilization of financial resurces, as indicated by the first effects of using it on the US market. However, the proposed development of the European green securitization market faces certain major challenges of varying complexity, including primarily the development of low-carbon assets taxonomy. The method of the subject literature, relevant documents, regulations and reports review and critical analysis was used to meet the defined purpose(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Boissionot J., Huber D., Lame G., 2015, Finance and climate: The transition to low-carbon and climate-resilient economy from a financial sector perspective, OECD Journal: Financial Markets Trends, vol. 1.
 • Brzozowska K., 2017, Idea zrównoważonego rozwoju na rynku obligacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 478.
 • Canfin-Grandjean Commission, 2015, Mobilizing Climate Finance - A Roadmap to Finance a Low-carbon Economy, http//www.cdcclimat/com/IMG/pdf/exsum-report_canfin-grandjean_eng.pdf(17.03.2018).
 • Decyzja Rady, 2016, Decyzja Rady (UE) 2016/1841 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zawarcia w imieniu UE porozumienia paryskiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Dz.Urz. UE L 281/1 z 19.10.2016.
 • Kidacka I., 2006, Finanse zintegrowane. Sekurytyzacja, struktury finansowe, Difin, Warszawa.
 • Kidney S., Giuliani D., Sonerud B., 2017, Stimulating private market development in green securitisation in Europe: The public sector agenda, April, https://www.climatebonds.net/files/files/-Green-Securitization-EU_policy-paper_20_04_17-FINAL.pdf (3.03.2018).
 • Komunikat KE, 2011, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., KOM (2011) 112 wersja ostateczna, Bruksela, 8.3.2011.
 • Robins N., Sweatman P., 2017, Green tagging: Mobilising bank finance for energy efficiency in real estate, http://www.greengrowthknowledge.org (27.03.2018).
 • Rozporządzenie PE, 2015, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, Europejskiego
 • Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i nr 1316/2013, Dz.Urz. UE L 169 z 1.7.2015.
 • Rozporządzenie PE, 2017, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy
 • 2009/65/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012, Dz.Urz. UE L 347 z 28.12.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171545582

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.