PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 103 | 251--266
Tytuł artykułu

Inkluzja społeczno-zawodowa osób starszych determinantą realizacji koncepcji srebrnej gospodarki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socio-Occupational Inclusion of the Elderly as Silver Economy Concept Implementation Determinant
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z przewidywań demografów wynika, że ludność w Europie w szybszym tempie w porównaniu z innymi kontynentami będzie się starzeć. Powoduje to określone gospodarcze i społeczne konsekwencje, ale także i możliwości. Potencjał tkwiący w osobach starszych, zarówno zawodowy, jak i społeczny, jest z kolei kluczowym czynnikiem dla rozwoju koncepcji srebrnej gospodarki. Koncepcja ta zakłada zagospodarowanie potencjału osób starszych z korzyścią dla nich samych i dla gospodarki, ale także rozwój rynku w kierunku jak najefektywniejszego zaspokajania potrzeb tej grupy. Celem niniejszego opracowania jest określenie roli inkluzji społeczno-zawodowej osób starszych w procesie wdrażania założeń srebrnej gospodarki. W pracy przeprowadzono analizę w zakresie kształtowania się wybranych mierników społecznej i zawodowej partycypacji osób starszych oraz prognoz w tym zakresie. Analizą objęta została Polska na tle Unii Europejskiej. Empiryczną podstawę wnioskowania stanowią wyniki badań Bilansu Kapitału Ludzkiego, Diagnozy Społecznej i dane Eurostat oraz Komisji Europejskiej. Dociekania przeprowadzono przy użyciu metody desk research.(abstrakt oryginalny)
EN
Predictions of demographers suggest the population in Europe will grow old at a faster pace compared to other continents. This causes certain economic and social consequences, but also opens to opportunities. The potential of older people, both professional and social is a key factor for the development of the concept of silver economy. This concept assumes utilizing the potential of older people for the benefit of themselves and for the economy, but also the development of the market towards the most efficient meeting the needs of the group of elders. The aim of this study is to determine the role of socio-occupational inclusion of older people in the process of implementing the silver economy. The paper analyzes the development of selected indicators of social and occupational participation of elders and forecasts in this regard. The analysis covers Poland on the background the European Union. Empirical basis for inference is data PARP in the form of test results Human Capital, the Social Diagnosis and Eurostat. Investigations were carried out using the method of desk research.(original abstract)
Rocznik
Tom
103
Strony
251--266
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej, Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych, Warszawa 2011, http://www.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/korespondenci/portal_ekonomiaspoleczna/AE.pdf.
 • Broda-Wysocki Piotr, Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji, IPiSS, Warszawa 2012.
 • Czapiński Janusz, Panek Tomasz (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, http://www.diagnoza.com/ pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf.
 • Górniak Jarosław (red.), Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań (2015), BKL 2010-2015, PARP, Warszawa-Kraków.
 • Grotowska-Leder Jolanta, Ekskluzja społeczna, aspekty teoretyczne i metodologiczne, w: Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2005.
 • Jurek Łukasz, "Aktywne starzenie się" jako paradygmat w polityce społecznej, Polityka Społeczna 3/2012.
 • Jurek Łukasz, Indeks aktywnego starzenia się jako narzędzie ewaluacji polityki senioralnej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 315, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • Karpinska Kasia, Dykstra Pearl, Wskaźnik aktywnego starzenia się i rozszerzenie go na szczebel regionalny, Sprawozdanie syntetyczne, Komisja Europejska, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2015, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13544&langId= pl; stan na dzień 12.06.2016 r.
 • Kurek Sławomir, Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2008.
 • Majer Ryszard, Aktywizacja osób starszych w środowisku miejskim jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 297, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski (2003), http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/NSIS.pdf.
 • Sobczak Michał, Spółdzielczość socjalna jako metoda ograniczania wykluczenia społecznego w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego, Łódź 2015 (praca doktorska).
 • Srebrna gospodarka szansą dla Małopolski. Poradnik, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015, http://www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Wydawnictwa/.
 • Szatur-Jaworska Barbara, Uwagi o ekskluzji i inkluzji na przykładzie polityki społecznej wobec ludzi starych, w: Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2005.
 • Szukalski Piotr, Aktywne starzenie się. Bezbolesna recepta na starzenie się ludności, Liberte!, 12 września 2011 r., http://liberte.pl/aktywne-starzenie-sie-bezbolesna-recepta-na-starzeniesie- ludnosci/; stan na dzień 15.06.2016 r.
 • Szukalski Piotr, Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060), European Economy 3/2015, European Commission.
 • Turek Konrad, Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli, w: Jarosław Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, BKL, PARP, Warszawa-Kraków 2013.
 • United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Divisio. World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables, Working Paper No. ESA/P/WP.241, 2015.
 • Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe, MPiPS, Warszawa 2006, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/wykluczenie/raport_undp.pdf.
 • Zrałek Maria, Tworzenie podstaw dla partycypacji osób starszych w życiu społecznym, w: Aleksandra Kamińska, Ewa Kraus, Kazimierz Ślęczka (red.), Jak możliwy jest dialog?, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.