PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 523 Gospodarka światowa XXI wieku - wyzwania i perspektywy | 221--241
Tytuł artykułu

Zrównoważone łańcuchy dostaw żywności. Wybrane inicjatywy

Warianty tytułu
Sustainable Food Supply Chains. Selected Initiatives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie istoty idei zrównoważonego rozwoju oraz jej zastosowania w łańcuchach dostaw żywności - będących przedmiotem zainteresowania polityki wielu państw, zwłaszcza Unii Europejskiej. W związku z tym w artykule została zaprezentowana istota i ewolucja łańcuchów dostaw żywności ze wskazaniem potrzeby wdrażania w ich funkcjonowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono cele zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności oraz wybrane inicjatywy i działania wspomagające ich tworzenie oraz funkcjonowanie. Wskazano ponadto przykłady praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego w kierunku zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz korzyści z tym związane. Wykazano, że zrównoważony rozwój staje się jednym z ważniejszych obszarów funkcjonowania łańcuchów dostaw żywności. W opracowaniu posłużono się metodą opisową i analizą literatury(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to present the essence of the idea of sustainable development and its application in food supply chains which are of interest of the policy of many countries, especially European Union member states. Therefore, the article presents the essence and evolution of food supply chains with an indication of the need to implement the principles of sustainable development in their functioning. The goals of sustainable food supply chains as well as selected initiatives and activities supporting their creation and functioning are presented. Moreover, the examples of practices used by enterprises at particular stages of the food chain, directed to ensuring sustainable development, and the related benefits are also indicated. It has been proved that sustainable development is becoming one of the most important areas of the functioning of food supply chains. The study uses the descriptive method and the analysis of literature(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Agenda 21, 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Agenda_21, 03.03.2018.
 • Anholcer M., Kawa A., 2017, Model łańcucha dostaw z ograniczeniami wykluczającymi, [w:] M. Cichosz, K. Nowicka, A. Pluta-Zaremba (red.), Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 15-30.
 • Bartoszczuk P., 2014, Perspektywy rozwoju biogospodarki, ZS WSH Zarządzanie, nr 1, s. 357-364.
 • Bińkowski B., 2018, Systemy certyfikujące Fair Trade, http://sklepfairtrade.pl/Systemy-certyfikujace-Fair-Trade-clinks-pol-183.html, 03.03.2018.
 • BSR, 2016, BSR Report, https://www.bsr.org/reports/BSR_Report_2016.pdf, 03.03.2018.
 • Burgiel A., 2013, Re-generacja jako megatrend w zachowaniach konsumentów - czy Polacy są na nią gotowi?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 777, s. 11-24.
 • Chechelski P., 2015, Ewolucja łańcucha żywnościowego, [w:] I. Szczepaniak, K. Firlej (red.), Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna, Warszawa-Kraków, Fundacja UE w Krakowie, s. 45-63.
 • Dostatni E., Kowalewska A., 2016, Analiza prośrodowiskowa wyrobu i propozycja jego udoskonalenia z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Zarządzania Produkcją, Opole, s. 701- 712.
 • Elementy łańcucha żywnościowego, 2018, http://quality-management.pl/haccp/elementy-lancucha-zywnosciowego/, 03.03.2018.
 • Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Sie%C4%87_Regionalnego_Dziedzictwa_Kulinarnego, 03.03.2018.
 • FINE, 2018, https://en.wikipedia.org/wiki/FINE, 03.03.2018.
 • Greszta M., 2011, Co to znaczy być liderem SCR na rynku, "Kompendium SCR" - niezależny dodatek tematyczny dystrybuowany wraz z "Rzeczpospolitą".
 • Grudziecka L., Goszczyński W., 2010, Alternatywne sieci produkcji i dystrybucji żywności - doświadczenia polskie i europejskie, Toruń-Warszawa, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, UMK.
 • ISO 26000, 2018, http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000, 03.03.2018.
 • Jarzębowski S., Klepacki B., 2013, Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 103, s. 107-117.
 • Jastrzębska E., 2015, Środowisko przyrodnicze jako niemy interesariusz społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa. Dobre praktyki biznesu w Polsce, Logistyka Odzysku, nr 2, s. 49-51.
 • Juchniewicz M., 2015, Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 875, s. 473-482.
 • Karta Zasad Sprawiedliwego Handlu, 2018, http://www.sprawiedliwyhandel.pl/wp-content/uploads/2017/01/Karta_Zasad_Sprawiedliwego-Handlu.pdf, 03.03.2018.
 • Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego - projekt deklaracji zasad przewodnich w zakresie zrównoważonego rozwoju, 2005, COM/2005/0218 z 25.05.2005.
 • Komunikat Komisji EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, KOM (2010) z 03.03.2010.
 • Kozera M., 2007, Struktura łańcucha żywnościowego oraz zmiany relacji producent-konsument w Polsce i krajach UE, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, z. 2, s. 240-246.
 • Krzysztofek A., 2014, Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw jako element wdrażania społecznej odpowiedzialności, Logistyka, nr 5, s. 1939-1949.
 • Kucharska B., 2014, Trendy w zachowaniach konsumentów jako uwarunkowanie innowacji w handlu detalicznym, Studia Ekonomiczne, nr 187, s. 220-228.
 • Local Food and Short Supply Chains, 2012, EU Rural Review, nr 12.
 • Łybacka K., Kocińska E., 2013, Horyzont 2020. Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji, Zibi-Grafia.
 • Michalczyk J., 2017, Znaczenie lokalnej żywności oraz krótkich łańcuchów dostaw w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, Ekonomia Międzynarodowa, nr 17, s. 5-20.
 • Motowidlak U., Fajczak-Kowalska A., 2010, Wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10, z. 2, s. 91-99.
 • MRiRW, 2013, Wstępny zarys. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Warszawa.
 • OECD, 2011, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing.
 • OECD/FAO, 2016, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains, OECD Publishing, Paris.
 • PAIH, 2018, Wytyczne OECD w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw, http://www.paih.gov.pl/20120628/wytyczne_oecd_w_kontekscie_zarzadzania_lancuchem_dostaw, 03.03.2018.
 • Pichola I., Dziamara-Rzucidło K., Zwyrtek M., 2013, Miasta na drodze do zrównoważonego rozwoju, PWC.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, 2011, 2011/2051(INI).
 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, 2002, OJ L 31 z 1.2.2002.
 • Serafin M., 2014, Biogospodarka w inteligentnym i zrównoważonym rozwoju Unii Europejskiej, [w:] T. Jemczura, H.A. Kretek (red.), Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2013, Racibórz, Wyd. PWSZ, s. 52-60.
 • Sklepy i organizacje, 2018, http://www.fairtrade.org.pl/podmioty/organizacje-miedzynarodowe/,03.03.2018.
 • Sowa A., 2017, Jutro kij, dziś marchewka, Polityka, nr 39.
 • Sprawiedliwy handel, 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawiedliwy_handel, 03.03.2018.
 • Sustainable Development Goals, 2018, http://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals/,03.03.2018.
 • Szepieniec-Puchalska D., 2012, Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji, Konsumpcja i Rozwój, nr 1, s. 85-100.
 • Szmelter A., 2016, Specyfika zarządzania zamkniętą pętlą łańcucha dostaw w sektorze spożywczym, Logistyka Odzysku, nr 3, s. 20-26.
 • Sznajder M., 2008, The concept of sustainable food chain (case study - the dairy food chain), Journal of Agribusiness and Rural Development, z. 2 (8), s. 155-163.
 • Szymanowski W., 2008, Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian, Difin, Warszawa.
 • Szymoniuk B., 2015, Globalne marnotrawstwo zasobów - wyzwania dla zrównoważonego marketingu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 406, s. 358-366.
 • Śliwczyński B., 2009, Bezpieczne łańcuchy dostaw, Logistyka, nr 1, s. 16-20.
 • Świetlińska M., 2014, Zrównoważony łańcuch dostaw żywności - studium przypadku, Prace Naukowe
 • Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, z. 8, s. 373-382.
 • Wernicka M., 2014, Doświadczenie w metodyce liczenia Carbon Footprint w przedsiębiorstwach w Polsce, http://zielonewydarzenia.pl/files/pliki/Wernicka_Do%C5%9Bwiadczenie_w_metodyce_liczenia_CF.pdf, 03.03.2018.
 • Witkowski J., 2003, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa.
 • Witkowski J., Pisarek A., 2017, Istota zielonych łańcuchów dostaw - propozycja systematyzacji pojęć, Studia Ekonomiczne, nr 315, s. 11-26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171548519

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.