PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 6 | nr 11 | 60--78
Tytuł artykułu

Zjawisko przeciążenia informacyjnego w procesach decyzyjnych menedżerów

Warianty tytułu
The Phenomenon of Information Overload in Decisional Management Processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest ocena znaczenia zjawiska przeciążenia informacyjnego w kontekście menedżerskiego podejmowania decyzji strategicznych oraz zbadanie przydatności znanych teorii podejmowania decyzji w warunkach przeciążenia informacyjnego. Rozważania w pracy mają charakter koncepcyjny. W pierwszej części artykułu przybliżono istotę i przyczyny przeciążenia informacyjnego. W kolejnej części skoncentrowano się na wynikach badań uzyskanych w różnych dyscyplinach nauk dotyczących problemu przeciążenia informacyjnego, a przede wszystkim jego wpływu na podejmowane decyzje. W dalszej części wskazano najważniejsze teorie podejmowania decyzji. Szczególną uwagę zwrócono na teorię H. Simona. Ostatnim problemem podjętym w artykule są nurty opisujące sposoby potencjalnego reagowania menedżerów na stan przeciążenia informacyjnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the paper is to assess the importance of information overload phenomenon in the context of managerial strategic decision making and to explore the usefulness of known decision making theories in conditions of information overload. The considerations in the paper are conceptual in nature. The first part of the article describes the essence and causes of information overload. The next part focuses on the results of research obtained in various disciplines concerning the problem of information overload and, above all, its impact on the decisions made. In the following part, the most important theories of decision making are indicated. Particular attention was paid to the theory of H. Simon. The final problem addressed in the paper are trends that surround the ways in which managers react to the situation of information overload.(original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
60--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Abramowicz, W. (2008). Filtrowanie informacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Ahern, C. A. i De Kirby, K. (2012). Beyond individual differences: Organizing processes, information overload, and classroom learning. New York: Springer.
 • Babik W. (2010). O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym. Sympozjum Naukowe Człowiek, Media, Edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Poprane z http://www. up.krakow.pl/ktime/ ref2010/babik.pdf.
 • Badenoch, D., Reid, C., Burton, P., Gibb, F. i Oppenheim, C. (1994). The value of information. W: M. Feeney i M. Grieves (Eds.), The value and impact of information. West Sussex: Bowker Saur.
 • Batorski, D. (2011). W morzu informacji, Akademia, 3 (27), 24-26.
 • Bingham, C. B. i Eisenhardt, K. M. (2011). Rational heuristics: The "simple rules" that strategists learn from process experience. Strategic Management Journal, 32(13), 1437-1464. https://doi.org/10.1002/smj.965.
 • Bingham, C. i Eisenhardt, K. (2014). Response to Vuori and Vuori's commentary on "Heuristics in the strategy context". Strategic Management Journal, 35(11), 1698-1702. https://doi.org/10.1002/smj.2257.
 • Bingham, C. B., Eisenhardt, K. M. i Furr, N. R. (2007). What makes a process a capability? Heuristics, strategy, and effective capture of opportunities. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1-2), 27-47. https://doi.org/10.1002/sej.1.
 • Bingham, C. B. i Haleblian, J. J. (2012). How firms learn heuristics: Uncovering missing components of organizational learning. Strategic Entrepreneurship Journal, 6(2), 152-177. https://doi.org/10.1002/sej.1132.
 • Butcher, H. (1995, 20 November). Information overload in management and business. IEE Colloquium on Information Overload. London. doi: 10.1049/ ic:19951426.
 • Butcher, H. (1998). In meeting managers+ information needs. London: Aslib.
 • Derfert-Wolf, L. (2014). Data information literacy - umiejętność korzystania z danych. Biuletyn EBIB, 9(154), 1-11. Pobrane z http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/299.
 • Edmunds, A. i Morris, A. (2000). The problem of information overload in business organisations: a review of the literature. International Journal of Information Management, 20(1), 17-28. https://doi.org/10.1016/S0268-4012(99)00051-1.
 • Eisenhardt, K. M. i Bingham, C. B. (2017). Superior strategy in entrepreneurial settings: Thinking, doing, and the logic of opportunity. Strategy Science, 2(4), 211-287. https://doi.org/10.1287/stsc.2017.0045.
 • Eisenhardt, K. M. i Sull, D. (2001, January). Simple rules: Strategy as simple rules. Harvard Business Review, 107-116.
 • Eppler, M. J. i Mengis, J. (2004). The concept of information overload: A review of literature from organization science, accounting, marketing, MIS, and related disciplines. Information Society, 20(5), 325-344. https://doi.org/10.1080/01972240490507974.
 • Farhoomand, A. F. i Drury, D. H. (2002). Managerial information overload. Communications of the ACM, 45(10), 127-131. https://doi.org/10.1145/570907.570909.
 • Fazlagić, J. (2010). Zjawisko nadmiaru informacji a współczesna edukacja. "e-mentor", 4 (36). Pobrane z http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/773.
 • Feather, J. (1998). In the information society: A study of continuity and change. London: Library Association.
 • Galewski, T. (2012). Bariery informacyjne w przedsiębiorstwie. Zarządzanie i Finanse, 10(1), cz. 1, 459-470.
 • Gigerenzer, G. (2008). Why Heuristics Work. Perspectives on Psychological Science, 3(1), 20-29. https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2008.00058.x.
 • Gigerenzer, G. i Brighton, H. (2009). Homo heuristicus: Why biased minds make better inferences. Topics in Cognitive Science, 1(1), 107-143. https://doi.org/10.1111/j.1756-8765.2008.01006.x.
 • Gilbert, D. T. i Osborne, R. E. (1989). Thinking backward: Some curable and incurable consequences of cognitive busyness. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 940-949. https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.940.
 • Herbig, P. A. i Kramer, H. (1994). The effect of information overload on the innovation choice process: Innovation overload. Journal of Consumer Marketing, 11(2), 45-54. https://doi.org/10.1108/07363769410058920.
 • Iqbal, M. (2005). Effective decision making in a life company, British Actuarial Journal, 11(1), 133-182. https://www.jstor.org/stable/41141673.
 • Jarzabkowski, P., Balogun, J. i Seidl, D. (2007). Strategizing: The challenges of a practice perspective. Human Relations, 60(1), 5-27.
 • Jarzabkowski, P. i Spee, A. P. (2009). Strategy-as-practice: A review and future directions for the field. International Journal of Management Reviews, 11(1), 69-95.
 • Jelonek, D. i Chomiak-Orsa, I. (2011). Nadmiar informacji. Próba identyfikacji problemu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 217, 94-101.
 • Klapp, O. E. (1986). In overload and boredom: Essays on the quality of life in the information socjety. Connecticut: Greenwood Press.
 • Klausegger, C., Sinkovics, R. R. i "Joy" Zou, H. (2007). Information overload: a cross - national investigation of influence factors and effects. Marketing Intelligence & Planning, 25(7), 691-718. https://doi.org/10.1108/02634500710834179.
 • Kozielski, R. (2018). Wybrane teorie ekonomiczne a zachowania konsumentów w epoce digital w świetle ekonomii behawioralnej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6, 6, 87-97. doi:10.18559/SOEP.2018.6.7.
 • Leatherbee, M. i Sol, P. (2016, June). Predicting entrepreneurial erformance: Simple rules versus expert judgment. Strategic Management Society Conference - Strategy Challenges in the 21st Century: Innovation, Entrepreneurship and Coopetition, 1-7.
 • Lee, B. K. i Lee, W. N. (2004). The effect of information overload on consumer choice quality in an on-line environment. Psychology & Marketing, 21(3), 159-183. https://doi.org/10.1002/mar.20000.
 • Lewis, D. (1996). Dying for information? London: Reuters Business Information.
 • Lipowski, Z. J. (1974). Sensory overloads, information overloads and behavior. Psychotherapy and Psychosomatics, 23, 264-271. https://doi.org/10.1159/000286649.
 • Lipowski, Z. J. (1975). Sensory and information inputs overload: Behavioral effects. Comprehensive Psychiatry, 16(3), 199-221. https://doi.org/10.1016/0010-440X(75)90047-4.
 • Mazurowska, M. (2014). Paradygmat homo oeconomicus a rachunkowość behawioralna. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2, 4(265), 89-101.
 • Maitland, E. i Sammartino, A. (2015). Decision making and uncertainty: The role of heuristics and experience in assessing a politically hazardous environment. Strategic Management Journal, 36(10), 1554-1578. https://doi.org/10.1002/smj.2297.
 • Meadow, C. T. i Yuan, W. (1997). Measuring the impact of information: Defning the concepts. Information Processing and Management, 33(6), 697-714.
 • Meier, R. (1962). In a communications theory of urban growth. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Meyer, J.-A. (1998). Information overload in marketing management. Marketing Intelligence & Planning, 16(3), 200-209. https://doi.org/10.1108/02634509810217318.
 • Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63(2), 81-97. http://dx.doi.org/10.1037/h0043158.
 • Mousavi, S. i Gigerenzer, G. (2014). Risk, uncertainty, and heuristics. Journal of Business Research, 67(8), 1671-1678. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.02.013.
 • Murayama, K., Blake, A. B., Kerr, T. i Castel, A. D. (2016). When enough is not enough: Information overload and metacognitive decisions to stop studying information. Journal of Experimental Psychology: Learning Memory and Cognition, 42(6), 914-924. https://doi.org/10.1037/xlm0000213.
 • Mutch, A. (1997). Information literacy: An exploration. International Journal of Information Management, 17(5), 377-386. https://doi.org/10.1016/S0268-4012 (97)00017-0.
 • Noyes, J. M. i Thomas, P. J. (1995). Information overload - an overview. IEE Colloquium Digest, 95/223, 1-3. London.
 • Oleński, J. (2001). Ekonomika informacji. Podstawy. Warszawa: PWE.
 • Oppenheim, C. (1997). Managers' use and handling of information. International Journal of Information Management, 17(4), 239-248. doi:10.1016/S0268-4012(97)00002-9.
 • O'Reilly, C. A. (1980). Individuals and information overload in organizations: Is more necessarily better? Academy of Management Journal, 23(4), 684-696. http://dx.doi.org/10.2307/255556.
 • Schick, A. G., Gordon, L. A. i Haka, S. (1990). Information overload: A temporal approach. Accounting, Organizations and Society, 15(3), 199-220. https://doi.org/10.1016/0361-3682(90)90005-F.
 • Schneider, S. C. (1987). Information overload: Causes and consequences. Human Systems Management, 7(2),143-153.
 • Shenk, D. (1997). In data smog: Surviving the information glut. London: Abacus.
 • Simmel, G. (1950). The sociology of Georg Simmel. Glencoe: The Free Press.
 • Simpson, C. i Prusak, L. (1995). Troubles with information overload: Moving from quantity to quality in information provision. International Journal of Information Management, 15(6), 413-425. https://doi.org/10.1016/0268-4012(95)00045-9.
 • Sparrow, P. (1999). Strategy and cognition: Understanding the role of management knowledge structures, organizational memory and information overload. Creativity and Innovation Management, 8(2), 140-148. https://doi.org/10.1111/1467-8691.00128.
 • Stanley, A. J. i Clipsham, P. S. (1997). Information overload - myth or reality? IEE Colloquium Digest, 97/340. London.
 • Toffler, A. (1970). Future shock. New York: Bantam Books.
 • Tushman, M. L. i Nadler, D. A. (1978). Information processing as an integrating concept in organizational design. Academy of Management Review, 3(3), 613-625. https://doi.org/10.5465/AMR.1978.4305791.
 • Tversky, A. i Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185(4157), 1124-1131. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124.
 • Vuori, N. i Vuori, T. (2014). Comment on "heuristics in the strategy context" by Bingham and Eisenhardt (2011). Strategic Management Journal, 35(11), 1689- 1697. https://doi.org/10.1002/smj.2259.
 • Zygała, R. (2007). Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.