PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 33 | nr 1 Wybrane problemy rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Selected Issues of Economic Development of Spatial Systems | 106--116
Tytuł artykułu

Propozycja podatku lokalizacyjnego od detalicznej działalności handlowej jako sposobu racjonalnego kształtowania sieci usług

Warianty tytułu
Proposition of Location Tax on Retailas a Way to Rationally Shaping the Services Network
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono koncepcję podatku w działalności sprzedażowej dla sklepów stacjonarnych, uzależnionego od wielkości powierzchni sprzedażowej i liczby ludności w odległości od miejsca sprzedaży (w skrócie: podatek lokalizacyjny). Założono, że możliwe jest kształtowanie równowagi pod względem popytu (ludność) i podaży (powierzchnia sprzedażowa) w celu uniknięcia monopolizacji rynku przez największe podmioty. Zaproponowano rozwiązanie, że im mniejsza liczba ludności z dostępem do danej lokalizacji sklepu, tym podatek powinien być niższy dla obiektów o małej powierzchni sprzedażowej oraz wyższy dla obiektów o większej powierzchni sprzedażowej. Z kolei przy coraz większej liczbie ludności wysokość podatku byłaby zrównywana dla różnych wartości powierzchni sprzedażowej. Innymi słowy, konstrukcja podatku zakłada preferencje, czyli niższy podatek dla małych sklepów w małych miejscowościach, natomiast w zasadzie ich brak lub bardzo małe oddziaływanie w dużych miastach. Podatek powinien mieć korzystny wpływ na kształtowanie struktury osadniczej poprzez racjonalizację sieci handlowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the concept of tax in retail activities for stationary stores, depending on the size of the sales area and the number of population at a distance from the place of sale (location tax). It was assumed that it is possible to shape the balance in terms of demand (population) and supply (sales area) in order to avoid the monopolisation of the market by the largest entities. A solution has been proposed that the smaller the population with access to a given store location, the lower the tax should be for facilities with a small sales area and higher for facilities with a larger sales area. In turn, with an increasing number of population, the tax amount would be equal to different values of the sales area. In other words, the construction of the tax implies preferences, i.e. a lower tax for small stores in small towns, but in principle their lack or a very small impact in big cities. The tax should have a positive impact on the shaping of the settlement structure and rationalising retail network.(original abstract)
Twórcy
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa
Bibliografia
 • Benedyk, M. (2015) (2018, 23 sierpnia). W obronie sklepów wielkopowierzchniowych. Instytut Misesa. Pozyskano z https://mises.pl/blog/2015/03/27/benedyk-w-obronie-sklepow-wielkopowierzchniowych/
 • Bilińska-Reformat, K., Dewalska-Opitek, A. (2018). Budowanie relacji przedsiębiorstwa handlu detalicznego z klientami w obliczu zmian demograficznych. Przegląd Organizacji, 1, 44-50.
 • Bromley, R.D.F., Thomas, C.J. (eds.) (1993). Retail change: Contemporary issues. London: Routledge.
 • Budner, W. (2011). Współczesne tendencje i determinanty lokalizacji handlu w miastach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 21, 52-60.
 • Ciechomski, W. (2010). Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Ciok, S., Ilnicki, D. (2011). Handel detaliczny w przestrzeni dużego miasta na przykładzie Wrocławia. W: K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.). Koncepcje i problemy badawcze geografii. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki, 219-237.
 • Davies, R. (2013). Retail and commercial planning. London: Routledge.
 • Dawson, J.A. (2012). Retail activity and public policy. W: J.A. Dawson (ed.). Retail geography. London: Routledge, 193-235.
 • Dzieciuchowicz, J. (2013). Handel w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Dziewoński, K., Kiełczewska-Zaleska, M., Kosiński, L., Kostrowicki, J., Leszczycki, S. (red.) (1957). Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast. Prace Geograficzne, 9.
 • Heffner, K. (2015). Oddziaływanie centrów handlowych na przekształcenia strefy zewnętrznej metropolii w województwie śląskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 408, 95-106.
 • Heffner, K., Twardzik, M. (2013). Społeczne oddziaływanie nowoczesnych centrów handlowo-usługowych na małe miasta w zewnętrznej strefie aglomeracji śląskiej. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 144, 95-108.
 • Jarosz, A. (2002). Miejsce hipermarketów w przestrzeni miejskiej aglomeracji. W: G. Węcławowicz (red.). Warszawa, jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Prace Geograficzne, 184, 253-264.
 • Jaroš V. (2017). Social and transport exclusion. Geographia Polonica, 90(3), 247-263.
 • Kaczmarek, T. (2010). Struktura przestrzenna handlu detalicznego: od skali globalnej do lokalnej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Kaczmarek, T. (2014). Rozwój, struktura przestrzenna i funkcje centrów handlowych w Polsce. W: E. Klima (red.). Ludność, mieszkalnictwo, usługi - w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza. Space-Society-Economy, 13, 247-267.
 • Kaczmarek, T., Szafrański, T. (2008). Poziom rozwoju i struktura przestrzenna handlu detalicznego w Poznaniu. W: A. Rochmińska (red.). Theoretical and empirical reserches on services during socio-economic changes. Space-Society-Economy, 8, 95-110.
 • Kisiała, W., Rudkiewicz, M. (2017). Zastosowanie diagramu Woronoja w badaniu przestrzennych wzorców rozmieszczenia i dostępności sklepów dyskontowych. Przegląd Geograficzny, 89(2), 187-212.
 • Kłosiewicz-Górecka, U. (2003). Regulowanie rozwoju handlu detalicznego w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, 5-6, 97-113.
 • Kłosowski, F. (2002). Hipermarkety w przestrzeni handlowej miast aglomeracji katowickiej. W: J. Słodczyk (red.). Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast. Opole: Uniwersytet Opolski, 373-382.
 • Kociuba, D. (2006). Nowe przestrzenie handlowe Lublina. W: I. Jażdżewska (red.). Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 231-244.
 • Kowalski, M., Wiśniewski, Sz. (2017). Dostępność transportowa łódzkich centrów handlowych. Handel Wewnętrzny, 3(2), 339-357.
 • Krzysztofik, R., Szmytkie, R. (2018). Procesy depopulacji w Polsce w świetle zmian bazy ekonomicznej miast. Przegląd Geograficzny, 90(2), 309-329.
 • Kucharska, B. (2016). Sklepy dyskontowe w strukturze handlu detalicznego w Polsce. Perspektywa klienta. Handel Wewnętrzny, 3(362), 195-205.
 • Maciejewski, G. (2017). Formaty handlu detalicznego w Polsce w ocenie konsumentów. Studia Ekonomiczne, 316, 136-146.
 • Maleszyk, E. (1999). Rozwój hipermarketów, supermarketów i sklepów dyskontowych z kapitałem zagranicznym. Wiadomości Statystyczne, 44(6), 44-52.
 • Masztalski, R. (2014). Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Mielcarek, J. (2016). Analiza skutków finansowych projektu ustawy Ministerstwa Finansów o podatku od sprzedaży detalicznej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(79), 705-722.
 • Namyślak, B. (2006). Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych we Wrocławiu. W: I. Jażdżewska (red.). Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje. XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 265-276.
 • Plichta, G. (1998). Model Huffa jako narzędzie wspierające decyzje lokalizacyjne dużych obiektów handlowych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 513, 109-120.
 • Popławska, J. (2014). Rozwój nowoczesnych obiektów handlowych w średniej wielkości miastach w Polsce. Problemy Rozwoju Miast, 11(3), 47-52.
 • Rochmińska, A. (2016). Shopping centres as the subject of Polish geographical research. Geographia Polonica, 89(4), 521-535.
 • Sagan, M., Skrzypek-Ahmed, S., Grabowiecki, M. (2009). Zmiany w systemach dystrybucji w krajach Unii Europejskiej w latach 1990-2003. Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia, 1(1), 113-128.
 • Szymańska, A.I. (2018). Atrakcyjność centrów handlowych jako miejsc dokonywania zakupów i korzystania z oferty usługowej w opinii respondentów. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(2), 245-254.
 • Śleszyński, P. (2017). Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze. Przegląd Geograficzny, 89(4), 565-593.
 • Śleszyński, P., Wiśniewski, R., Szejgiec-Kolenda, B. (2018). Demographic processes in Poland in the years 1946-2016 and their consequences for local development: Current state and research perspectives. Geographia Polonica, 91(3), 317-334.
 • Taylor, Z. (2000). Przekształcenia sieci handlu detalicznego i gastronomii w okresie transformacji społeczno-gospodarczej Polski. Prace Geograficzne, 175.
 • Więcław, J. (2003). Hipermarkety jako nowy element w strukturze przestrzennej miast Polski na przykładzie Krakowa. W: Z. Górka, J. Więcław (red.). Badania i podróże naukowe krakowskich geografów. Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne, 137-146.
 • Wilk, W. (2004). Zachodnioeuropejskie sieci handlowe w Czechach, w Polsce i na Słowacji: podobieństwa i różnice. W: E. Jakubowicz, A. Raczyk (red.). Regionalny wymiar integracji europejskiej. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 231-240.
 • Wilk, W. (2013a). Koncepcja sieci a geografia zorganizowanego handlu detalicznego w Polsce. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wilk, W. (2013b). Miasta zbyt małe na handel z dyskontem. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Economica, 15, 21-37.
 • Wiśniewski, Sz. (2016). Dostępność mieszkańców województwa łódzkiego do sklepów wielkopowierzchniowych. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 23, 25-38.
 • Wojdacki, K.P. (2003). Metody określania obszarów wpływów miast jako miary ich atrakcyjności rynkowej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 624, 65-78.
 • Wojdacki, K.P., Szczepankiewicz, W. (2008). Metody pomiaru atrakcyjności handlowej miast. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 757, 85-104.
 • Zaremba, M. (2017). Ochrona małych i średnich przedsiębiorców przed eksploatacją ze strony dużych podmiotów rynkowych (relacja B2b). Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 6(1), 20-34.
 • Zieliński, M., Łaszek, A. (2016) (2018, 24 sierpnia). Dodatkowy podatek od handlu - szkodliwy i nieuzasadniony. Analiza 1/2016. Warszawa: Fundacja Obywatelskiego Rozwoju. Pozyskano z https://www.wiadomoscihandlowe.pl/wp-content/uploads/2016/01/Raport-FORPodatek-od-handlu.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549701

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.