PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 3, cz. 1 | 35--48
Tytuł artykułu

Centralizacja rozliczeń VAT w gminie - podmiotowość podatkowa gminnych jednostek organizacyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Centralization of VAT Settlements - Legal and Tax Separation of Organizational Units of the Municipality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Właściwe określenie zakresu podmiotowego podatku VAT decyduje o jego neutralności dla przedsiębiorców, zaś sektor publiczny ma znaczny i stale rosnący udział w gospodarce narodowej. To powoduje, iż dla właściwego funkcjonowania systemu podatku VAT niezwykle istotny jest sposób uznawania za podatników VAT podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jego jednostek organizacyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień dotyczących prawnopodatkowej odrębności jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Obiektem badań jest gmina jako podstawowa JST oraz gminne jednostki organizacyjne. W pracy wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Niniejsze opracowanie jest pierwszym z serii trzech artykułów dotyczących szerokiej problematyki centralizacji rozliczeń podatku VAT w polskich JST. Ma ono charakter wprowadzająco-porządkujący poruszaną tematykę. W kolejnych artykułach zastaną zaprezentowane między innymi wyniki prowadzonych badań jakościowych i ilościowych odnoszące się do aspektów funkcjonalnych i organizacyjnych po centralizacji rozliczeń podatku VAT w gminach. (abstrakt oryginalny)
EN
Defining the scope of subjective VAT determines its neutrality for entrepreneurs, while the public sector has a significant and ever-growing share in the national economy. This makes it very important for the proper functioning of the VAT system to recognize as VAT payers entities belonging to the public finance sector, including local government units (LG) and their organizational entities. The aim of the article is to present issues related to the legal and tax separation of organizational units of LGs. The object of the research is the municipality as a primary LG and municipal organizational units. The paper used literature review as the main method. This paper is the first in a series of three publications dealing with the wide issue of centralization of VAT settlements in Polish LGs. It is an introductory and ordering subject matter. In subsequent articles, the results of conducted qualitative and quantitative research on the subject matter will be presented. (original abstract)
Rocznik
Strony
35--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Alm J., El-Ganainy A. (2013), Value-added taxation and consumption, "International Tax And Public Finance", Vol. 20, No. 1.
 • Arnold M.J., Brys B., Heady C., Johansson A., Schwellnus C., Vartia L. (2011), Tax policy for economic recovery and growth, "The Economic Journal", Vol. 121, No. 550.
 • Aromiński K. (2012), Podmiotowość podatkowa samorządowego zakładu budżetowego, wykonującego zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 9.
 • Bucior G. (2014), Podmiotowość samorządowej jednostki budżetowej w systemie podatku VAT , w: H. Lelusz (red.), Metodyczne aspekty badań w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Bucior G. (2016), Neutralność podatku od towarów i usług w gminie, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 2(80), cz. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Czarny K. (2011), VAT w sektorze publicznym, Presscom Sp.z o.o., Wrocław.
 • Dolnicki B. (2012), Samorząd terytorialny, wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Dolnicki B. (2015), Gminne jednostki organizacyjne a jednostki organizacyjne gminy, "Gdańskie Studia Prawnicze", XXXIV.
 • Dyrektywa WE 2006/112, Dz. U. L 347 z 11.12.2006
 • Famulska T., Rogowska-Rajda B. (2015), VAT a działalność jednostek samorządu terytorialnego - wybrane problemy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu", nr 404.
 • Grzegorczyk F. (red.) (2013), Ustawa o działalności leczniczej, komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • Jagoda J., Łobos-Kotowska D., Stańko M. (2008), Gospodarka mieniem komunalnym, LexisNexis, Warszawa.
 • James S. (2004), Financing multi-level government, "Journal of Finance and Management in Public Services", Vol. 4, No. 1.
 • Jaworska-Dębska B., Stahl M. (red.) (2011), Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego. Część 2: Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Kornberger-Sokołowska E., Feldo K. (2013), Podatek od towarów i usług w związku z działalnością jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr C1.
 • Krajewska A. (2012), Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
 • Krywan T. (2011), VAT w sektorze finansów publicznych, INFOR Ekspert, Warszawa.
 • Maruchin W. (2009), VAT w prawie polskim i prawie wspólnotowym: dyrektywa 2006/112/WE, Wiedza i Praktyka, Warszawa.
 • Maśloch G., Sierak J. (red.) (2013), Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Mudrecki A. (2012), Opodatkowanie gmin podatkiem od towarów i usług na tle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Vol. 46.
 • Owsiak S. (2005), Finanse Publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rogala E. (2013), VAT w gminach, Difin, Warszawa.
 • Rup W. (2017), Jak zorganizować rozliczenia i ewidencję VAT w samorządach, "Rzeczpospolita", 15.02.
 • Sawulski J. (2016), Finanse publiczne w Polsce - diagnoza na tle innych krajów, IBS Policy Paper nr 04, Warszawa.
 • Smoleń P. (red.) (2014), Ustawa o finansach publicznych, komentarz, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa.
 • Uchwała NSA z 26 października 2015, sygn. akt I FPS 4/15, www.orzeczenia.nsa.gov.pl
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.
 • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.
 • Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 720 z późn. zm.
 • Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 827, z późn. zm.
 • Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 574 z późn. zm.
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.
 • Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 z późn. zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.
 • Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.
 • Ustawa z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, Dz. U. 2018 r., poz. 280
 • Wassenaar M.C., Dijkgraaf E., Gradus R.H.J.M. (2010), Contracting Out: Dutch Municipalities Reject the Solution for the VAT Distortion, "Local Government Studies", Vol. 36, No. 5.
 • Węgielska A. (2017), Centralizacja rozliczeń VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, "Gazeta Podatkowa", nr 15.
 • Wierzbicka A. (2008), Reprezentacja samorządowych jednostek organizacyjnych, "Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota", nr 45.
 • Wojciechowska-Toruńska I. (2016), Stawki podatkowe a wzrost gospodarczy, "Studia Prawno-Ekonomiczne", nr C1.
 • Wyrok TSUE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów, ECLI:EU:C:2015:635, www.curia.eu.
 • Zaborniak P. (2004), Granice działalności gospodarczej podmiotów komunalnych, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, Przemyśl.
 • Zięty J.J. (2012), Ustawa o gospodarce komunalnej komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Zubrzycki J. (2017), Leksykon VAT, t. 2, Unimex, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549785

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.