PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 365 | 93--119
Tytuł artykułu

Partycypacja jako element rewitalizacji (przykłady miast z województwa małopolskiego i mazowieckiego)

Warianty tytułu
Participation as an Element of Revitalization Process (Examples of Cities from the Małopolska and Mazovian Provinces)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rewitalizacja to proces, w którym na każdym etapie powinni być zaangażowani interesariusze. To od ich aktywności zależy, jakie działania naprawcze zostaną podjęte na obszarze zdegradowanym. Celem artykułu jest analiza i ocena mechanizmów i narzędzi partycypacji zastosowanych w procesie opracowania programów rewitalizacji dla wybranych miast z województwa małopolskiego i mazowieckiego. Artykuł powstał z wykorzystaniem: krytycznej analizy literatury przedmiotu, analizy wyników autorskiej ankiety skierowanej do miast, analizy dokumentów miejskich oraz ogólnodostępnych źródeł informacji (np. gminne serwisy internetowe, lokalna prasa). Ogólny wniosek z przeprowadzonych badań można sformułować następująco: analizowane urzędy przestrzegały przepisów ustawy o rewitalizacji w zakresie procedur partycypacyjnych. Różniły się natomiast ilością stosowanych procedur oraz przyjętymi kanałami przekazywania informacji i formami konsultacji dostosowanymi do lokalnych uwarunkowań. Najpopularniejszą formą konsultacji w miastach były warsztaty, debaty i spotkania. Użycie form konsultacji i kanałów dystrybucji informacji było zależne od lokalnych możliwości organizacyjnych i dostępności mediów.(abstrakt oryginalny)
EN
Revitalization is a process in which stakeholders should be involved at every stage. It depends particularly on their activity what remedial actions will be taken in the degraded area. The aim of the article is to analyze and evaluate mechanisms and tools of participation used in the process of developing revitalization programs for selected cities from the Małopolska and Mazovian provinces (regions). The article was prepared using: a critical analysis of the literature on the subject, the analysis of the results of the author's questionnaire addressed to cities authorities, analysis of municipal documents and open-access sources of information (e.g. communal websites, local media). The general conclusion from the conducted research can be formulated as follows: the analyzed offices complied with the provisions of the act on revitalization in the scope of participatory procedures. On the other hand, they differed in the number of procedures used and the accepted channels of information transfer and forms of consultation, adapted to local conditions. The most popular form of consultations in cities were workshops, debates and meetings. The use of consultation forms and information distribution channels was dependent on local organizational capabilities and media availability.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93--119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Arnstein S.R. (1969), The Ladder of Participation, "Journal of the American Planning Association", No. 35/4, s. 216-224.
 • Długosz D., Wygnański J.J. (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 • Drobniak A. (2015), Koncepcja urban resilience: narzędzie strategicznej diagnozy i monitoringu miast, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, R. LXXVII, z. 1, Wydział Prawa i Administracji, Poznań, s. 119-143.
 • Heller C.A. (2005), Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju? Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Polsce (dokument elektroniczny).
 • Janas K., Jarczewski W. (2010), Model procesu rewitalizacji - poziom lokalny [w:] K. Janas, W. Jarczewski, W. Wańkowicz (red.), Model rewitalizacji miast. Rewitalizacja miast polskich - tom 10, Instytut Rozwoju Miast.
 • Kopeć M. (2010), Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, Monografie Prawnicze, Wyd. C.H.Beck, Warszawa.
 • Korczak J. (2014), Partycypacja społeczna jako przedmiot regulacji statutu jednostek samorządu terytorialnego [w:] B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, LEX, Warszawa.
 • Kozłowski S., Wojnarowska A. (2011), Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lechman G., Rodziewicz A. (2007), Wybrane aspekty opracowywania projektów i programów rewitalizacji [w:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, "Biblioteka Urbanisty", nr 10, Warszawa.
 • Lorens P. (2010), Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Lowndes V., Pratchett L. (2006), CLEAR: Understanding Citizen Participation in Local Government - and How to Make It Work Better, De Montfort University, United Kingdom.
 • Lowndes V., Stoker G. (2001), Trends in Public Participation: Part 1 - Local Government Perspectives, "Public Administration", Vol. 79, No. 1, s. 205-222.
 • Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa.
 • Markowski T. (2007), Rynkowe podstawy procesów rewitalizacji miast [w:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, "Biblioteka Urbanisty", nr 10, Warszawa.
 • Mazur S. (2012), Uwarunkowania i wzorce obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne [w:] M. Stec, M. Mączyński (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, LEX, Warszawa.
 • Pratchett L., Durose C., Lowndes V., Smith G., Wales C. (2009), Empowering Communities to Influence Local Decision Making: Systematic Review of the Evidence, GB Department for Communities and Local Government, London (project report).
 • Projekt uchwały Rady Miasta Nowy Targ w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania komitetu rewitalizacji.
 • Rembarz G., Martyniuk-Pęczek J. (2016), Urban mentoring jako nowa technika współpracy w procesie planowania partycypacyjnego [w:] P. Lorens (red.), Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast w kontekście przemian społeczno-gospodarczych, "Biuletyn KPZK PAN", z. 264, Warszawa.
 • Rydzik W. (2009), Organizacja zarządzania procesami rewitalizacji [w:] W. Rydzik (red.), Rewitalizacja miast polskich tom 6 - Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Siemiński W. (2005), Partycypacja mieszkańców w procesie rewitalizacji [w:] T. Topczewska, D. Bartoszewicz, K. Donimirska, W. Siemiński (red.), Rewitalizacja miast. Działania samorządów lokalnych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
 • Skalski K. (1996), O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków.
 • Skalski K. (2007), Programy rewitalizacji w Polsce - bilans, perspektywy, zarządzanie [w:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, "Biblioteka Urbanisty", nr 10, Warszawa.
 • Stangel M. (2009), Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym. Technologie informacyjne i komunikacyjne w procesach rewitalizacji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 (Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 26.09.2011 r.).
 • Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze (Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28.10.2013 r.).
 • Swaniewicz P., Krukowska J., Nowicka P. (2011), Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast, DW Elipsa, Warszawa.
 • Uchwała nr 329/XXVIII/2016 Rady Miasta Płocka z 26.04.2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji.
 • Uchwała nr 346/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.08.2016.
 • Uchwała nr 366/XXVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z 22.12.2016.
 • Uchwała nr 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z 31.01.2017.
 • Uchwała nr XXIX/371/2017 Rady Miasta Siedlce z 24.02.2017.
 • Uchwała nr XXIX/404/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z 20.03.2017.
 • Uchwała nr XXV/360/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z 20.12.2016.
 • Uchwała nr XXVI/234/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z 29.12.2016, zmiana
 • Uchwałą nr XXIX/268/2017 z 28.03.2017.
 • Uchwała nr XXVIII/258/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z 21.02.2017 o przyjęciu zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji.
 • Uchwała nr XXVIII/525/16 Rady Miasta Oświęcim z 30.11.2016.
 • Uchwała nr XXXI/605/17 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim z późn. zm.
 • Uchwała nr XXXIII/343/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z 29.12.2016.
 • Uchwała nr XXXIII/374/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z 21.03.2017.
 • Uchwała nr XXXVI/335/2017 Rady Miasta Nowy Targ z 28.04.2017.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1023).
 • Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (2015), Minister Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 3 lipca, MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171549939

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.