PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 32 | 150--157
Tytuł artykułu

Ethics in Local Government - Case Study of Boleslawiec Town Hall

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Etyka w samorządzie na przykładzie urzędu miasta Bolesławiec
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zasad postępowania etycznego w pracy jednostek samorządu terytorialnego, jak i identyfikacja ogólnych zasad etycznych w samorządzie na przykładzie Urzędu Miasta Bolesławiec. Referat oparty jest na literaturze przedmiotu oraz na wewnętrznych dokumentach opisywanej jednostki samorządowej. Wybrano metodę monograficzną służącą zgłębianiu cech i elementów określonej struktury/systemu/procesu (tu: postępowanie etyczne w administracji) oraz identyfikacji ich charakteru, funkcjonowania i rozwoju. W pracy został postawiony problem poznawczy typu klasyfikacyjnego i eksplikacyjnego. Wobec tego autorzy szukają odpowiedzi na pytania: Jakie innowacyjne działania, przy zastosowaniu jakich instrumentów, podejmują władze Bolesławca w poszukiwaniu nowej jakości świadczenia usług w relacji urzędnik-urzędnik, urzędnik-petent? W pierwszej części pracy, na podstawie zgromadzonej literatury przedmiotu, zapoznano się z problemem w ujęciu czysto teoretycznym. Analiza literatury służy ustaleniu faktów w kontekście rozpatrywanego zjawiska. Druga część pracy jest częścią empiryczną, w której zaprezentowano wyniki badań. Artykuł przygotowano na kanwie studiów literaturowych z zakresu zarządzania, organizowania i planowania pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, dokumentów krajowych i europejskich z tego zakresu tematycznego, analizy badań ankietowych oraz danych statystycznych gromadzonych w strukturach opisywanego miasta.(abstrakt oryginalny)
EN
This work is intended to present the rules of ethical conduct adopted by local government entities and to identify some general ethical principles based on the example of Bolesławiec Town Hall. The paper is based on source literature and internal documents of the described local government entity. The monographic method was chosen to explore the characteristics and elements of a specific structure/system/process (here the ethical behaviour in the administration) and to identify their nature, functioning, and development. The article raises a cognitive classification-type and explication-type problem. Thus, the authors are looking for answers to the following question: what innovative actions do Boleslawiec authorities take in finding new quality in service provision relationships between clerks and between clerks and customers? Based on the source literature, the first part of the work describes the problem in purely theoretical terms. The literature analysis serves to determine the facts regarding the phenomenon in question. The empirical part presents the results of the study. The article was prepared on the basis of source literature on the management, organization, and planning of countryside renewal, national and European documents related to this subject, analysis of surveys and statistical data collected by the town of Boleslawiec.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
150--157
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Czestochowa University of Technology
autor
 • VSB Ostrava
Bibliografia
 • Act of 21 November 2008 on Local Government Employees, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458), http://www.infor.pl/ akt-prawny/DZU.2008.223.0001458,ustawa-o-pracownikach-samorzadowych.html (accessed: 24.03.2018).
 • Cichoń S. (2016), Zarządzanie kadrami w administracji publicznej - wybrane aspekty, [in:] Zachorowska A., Wielgórka D. (red.), Strategiczne zarządzanie zasobami w organizacji, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Dębicki M., Kudrycka B. (2000), Etyczne administrowanie. Wyzwanie dla samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Samorządowe Municipium, Warszawa.
 • Fenrych P. (2006), Etyka w działaniu urzędnika publicznego, [in:] Trutkowski C. (red.), Przejrzysty samorząd. Podręcznik dobrych praktyk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/kodeksy-etyki-w-samorzadach (accessed: 28.04.2018).
 • https://boleslawiec.eu/pp/arch.htm (accessed: 28.04.2018).
 • Kodeks etyki pracownika Urzędu Miasta Bolesławiec (2005), Urząd Miasta Bolesławiec, Bolesławiec, http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=5813 (accessed: 20.04.2018).
 • Kowalski T. (2005), Kodeks etyczny a kształtowanie zasad etycznych w administracji, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Sulechów.
 • Krawczyk-Sokołowska I., Mesjasz-Lech A., Nowicka-Skowron M. (2017), Rynek pracy a systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [in:] Jędralska K., Dyduch W. (red.), Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • MSWiA (2011), Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2012-2016, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, http://www.antykorupcja.gov.pl/ download/4/ 10373/RzadowyProgramPrzeciwdzialaniaKorupcjinalata2012-2016.pdf (accessed: 20.04.2018).
 • Ordinance No. 156/2013, Zarządzenie nr 156/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeglądu i monitoringu Kodeksu etyki pracownika Urzędu Miasta Bolesławiec oraz Kodeksu postępowania etycznego pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec, http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl (accessed: 15.04.2018).
 • Ordinance No. 182/06, Zarządzenie Nr 182/06 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeglądu i monitoringu Kodeksu etyki pracownika Urzędu Miasta Bolesławiec oraz Kodeksu postępowania etycznego pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec, http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl (accessed: 15.04.2018).
 • Ordinance No. 255/05, Zarządzenie Nr 255/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu postępowania etycznego pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec oraz zasad działania i trybu postępowania Komisji Etyki Urzędu Miasta Bolesławiec, http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl (accessed: 15.04.2018).
 • Romanowska M. (2015), Innowacyjne przedsiębiorstwo w nieinnowacyjnej gospodarce, "Przegląd Organizacji", nr 8.
 • Skowron-Grabowska B., Nowakowska-Grunt J. (2017), Innovative Projects in Enterprises, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 109.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171550537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.