PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 6 | nr 12 | 19--41
Tytuł artykułu

Reakcje i oczekiwania w wybranych grupach konsumentów wobec nowego produktu na rynku żywności funkcjonalnej

Warianty tytułu
Reactions among Selected Consumer Groups for a New Product on the Functional Food Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojawianie się nowych trendów na rynku żywności, szczególnie żywności funkcjonalnej, może potwierdzać i odpowiadać za wzrost świadomości oraz wiedzy konsumenta o sektorze żywności, a jednocześnie stanowi wyzwanie dotyczące wprowadzenia nowych produktów na ten rynek. Obserwacja rynku żywności pokazuje, że wartość prozdrowotna żywności ma często mniejsze znaczenie niż cena czy smak produktów. Konsument nieświadomy wartości produktów prozdrowotnych nie będzie umiał racjonalnie ocenić adekwatności ceny do korzyści zdrowotnych wynikających ze spożywania tego produktu. Celem rozważań było pozyskanie informacji o konsumencie żywności funkcjonalnej, zbadanie reakcji i oczekiwań wybranej grupy konsumentów wobec nowego produktu. Analiza ta jednocześnie propaguje potrzebę pogłębiania świadomości konsumenckiej dotyczącej produktów funkcjonalnych. Opinię zebrano w grupie uczestników konferencji tematycznej (N = 55) oraz w wybranej grupie studentów (N = 57), wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego. Badanie przeprowadzono na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz podczas konferencji naukowej w marcu 2018 roku, za pomocą kwestionariusza ankiety. Otrzymane wyniki wykazują, że 75% studentów oraz 60% uczestników konferencji kieruje się smakiem podczas zakupów, zaś 35% studentów i 55% uczestników konferencji - wartością odżywczą produktu. Jednocześnie około 72% studentów i około 67% uczestników konferencji oczekuje, że produkt funkcjonalny będzie miał dobry smak, niską cenę oraz wysoką wartość odżywczą. Studenci chcą poprawy kondycji, zmiany wyglądu skóry, zaś uczestnicy konferencji oczekują realnego wpływu na poprawę zdrowia i oświadczeń zdrowotnych na etykietach. Przeprowadzone badania pokazują, że wybrane grupy konsumentów, mimo wysokiego stopnia zainteresowania tematyką zdrowej żywności, podczas wyboru produktów żywieniowych kierują się ceną i smakiem produktu. Zjawiska te ukazują potrzebę pokazania konsumentowi, co kryje się za ceną nowego produktu prozdrowotnego. Jednocześnie analiza ta wskazuje na ograniczenia w możliwościach rozwoju nowych linii produktów i może mieć znaczenie praktyczne dla przedsiębiorstw działających w tym sektorze.(abstrakt oryginalny)
EN
The emergence of new trends in the food market, especially functional foods, may confirm and be responsible for the increase of consumer awareness and knowledge about the food sector and at the same time constitute a challenge for the entry of new products into this market. Observation of the food market shows that the pro-health value of food is often less important than the price or taste of products. Consumers who are unaware of the value of health-promoting products will not be able to rationally assess the adequacy of the price to the health benefits of consuming this product. The aim of the considerations was to obtain information about the functional food consumer, to examine the reactions and expectations of a selected group of consumers towards a new product. This analysis simultaneously promotes the need to raise consumer awareness about functional products The opinion was collected among the group of participants at a thematic conference (N = 55) and among the selected group of students (N = 57), using a diagnostic survey method. The study was conducted at the University of Economics in Wrocław and during a scientific conference in March 2018, via a questionnaire. The obtained results show that 75% of students and 60% of participants at the conference are guided by taste during shopping, while 35% of students and 55% of participants at the conference value the nutritional value of the product. At the same time, 72% of students and 67% of the conference participants expect a functional product of good taste, low price and high nutritional value. Students want to improve their general health condition, change the appearance of their skin, and conference participants expect a real impact on improving health and health claims on the labels. The studies carried out show that selected groups of consumers, despite the high level of interest in the subject of healthy food, are guided by the price and taste of the product when choosing food products. These phenomena show the need to teach the consumer what is behind the price of a healthy product. At the same time, this analysis indicates limitations in the possibilities of developing new product lines and may have practical significance for enterprises operating in this sector.(original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
19--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Annunziata, A. i Vecchio, R. (2011). Functional foods development in the European market: A consumer perspective. Journal of Functional Food, 3, 223-228. doi:10.1016/j.jff.2011.03.011.
 • Barska, A. (2017). Innowacje na rynku produktów żywnościowych z perspektywy polskich i czeskich konsumentów generacji Y. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 7-18. doi: 10.22630/PRS.2017.17.1.1.
 • Baer-Nawrocka, A. i Szalaty, N. (2017). Produkty ekologiczne w opinii producentów i konsumentów: studium przypadku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 353(4),138- 153. doi:10.30858/zer/84948.
 • Bednarz, J. (2017). Prosumpcja jako rezultat zmian zachodzących w zachowaniach konsumentów na przykładzie przemysłu spożywczego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(1), 7-21. doi:10.18559/SOEP.2017.1.1.
 • Błaszczyk, E., Piórecka, B., Jagielski, P. i Schleger-Zawadzka, M. (2013). Konsumpcja napojów energetyzujących i zachowania z nią związane wśród młodzieży wiejskiej. Problemy Higieny i Epidemiologii, 94(4), 815-819. Pobrane z http://phie.pl/pdf/phe-2013/phe-2013-4-815.pdf.
 • Darian, J., Tucci, L. A., Stanton, J. i Boglione, S. (2017). An investigation of factors influencing consumer responses to health - related food product claims. Atlantic Marketing Journal, 6(1), 1. Pobrane z https;//digitalcommons.kennesaw.edu/cgi/ viewcontent.cgi?referer=https;//www.google.com/&httpsredir=1&article=1201&context=amj.
 • Dąbrowska, A. i Babicz-Zielińska, E. (2011). Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji. Hygeia Public Heath, 46(1), 39-46. Pobrane z http:// www.h-ph.pl/pdf/hyg-2011/hyg-2011-1-039.pdf.
 • Dholakia, J. i Shukul, M. (2012). Organic food: An assessment of knowledge of homemakers and influencing reasons to buy / not yo buy. Journal of Human Ecology, 37(3), 221-227. doi:10.1080/09709274.2012.11906467.
 • Diplock, A. T. (1999). Scientific concepts of functional food in Europe - Consensus document. British Journal of Nutrition, 81(1), 1-27. Pobrane z http://www.ufrgs. br/alimentus/disciplinas/tecnologia-de-alimentos especiais/alimentos-funcionais/funcionais_consenso_europeu.pdf.
 • Grzelak, T., Grupińska, J., Kramkowska, M., Walczak, M. i Czyżewska, K. (2014). Ocena wiedzy studentów na temat żywności ubogoenergetycznej oraz analiza jej spożycia. Forum Zaburzeń Metabolicznych, 5(2), 77-86. Pobrane z https://journals. viamedica.pl/forum_zaburzen_metabolicznych/article/view/40024/27682.
 • Gutkowska, K., Olewnik-Mikołajewska, A. i Krośnica, K. (2015). Zachowania konsumentów wobec innowacyjnych produktów żywnościowych na przykładzie żywności funkcjonalnej. Logistyka, 2(2). Pobrane z https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7408-artykul.
 • Janicki, A. i Świderski, F. (red.). (2003). Żywność wygodnia i funkcjonalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 • Kozirok, W., Kotłowska, M. i Babicz-Zielińska, E. (2011). Postawy i zachowania kobiet z Trójmiasta i okolic wobec żywności mrożonej. Probl Hig Epidemiol, 92(4), 969-972. Pobrane z http://phie.pl/pdf/phe-2011/phe-2011-4-969.pdf.
 • Kunachowicz, H. (2001). Co rozumiemy pod pojęciem wartości odżywczej żywności? Bezpieczna Żywność, 1. Pobrane z http://www.czytelniamedyczna.pl/3224,co-rozumiemy-pod-pojeciem-wartoci-odzywczej-zywnoci.html.
 • Küster, I. i Vila, N. (2017). Health/nutrition food claims and low-fat food purchase: Projected personality influence in young consumers. Journal of Functional Food, 38, 66-76. doi:10.1016/j.jff.2017.08.046.
 • Lange, E. (2010). Produkty owsiane jako żywność funkcjonalna. Żywność Nauka Technologia Jakość, 3(70), 7-24. Pobrane z http://pttz.org/zyw/wyd/czas/2010,%20 3(70)/01_Lange.pdf.
 • Mijakowska, U. (2012). Diet coaching, poradnik dla wiecznie odchudzających się. Warszawa: Wydawnictwo Samo Sedno.
 • Newerli-Guz, J. i Rybowska, A. (2015). Produkt tradycyjny i regionalny - luksus od święta czy an co dzień? Handel Wewnętrzny, 29(355), 286-295. Pobrane z yadda. icm.edu.pl/yadda/element/.../IBRKK_handel_wew_2-2015.286-295.pdf.
 • Nutraingrediants. (2017). What are functional foods and what do consumers really think about them. Pobrane 20 listopada 2018 z https://www.nutraingredients. com/Article/2017/03/16?What-are-functional-foods-and-what-do-consumers- -really-think-about-them.
 • Olejniczak, M. (2016). Wykorzystanie badań marketingowych w kreowaniu innowacji na rynku żywności funkcjonalnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 460, 28-37. Pobrane z https://www.dbc.wroc.pl/publication/40235.
 • Portal Spożywczy. (2017a). Wartość rynku żywności funkcjonalnej w Polsce. Pobrane 29 czerwca 2018 z http://www.portalspożywczy.pl/handel/artykuly/rynek-zywnosci- -funkcjonalnej-w-polsce-wart3-7-mld-euro,150905.html.
 • Portal Spożywczy. (2017b). W Polsce moda na żywność prozdrowotną dopiero się zaczyna. Pobrane 29 czerwca 2018 z http://www.portalspozywczy.pl/slodycze- -przekaski/artykuly/w-polsce-moda-na-zywnosc-prozdrowotna-dopiero-sie- -zaczyna-wywiad,139974.html.
 • Portal Spożywczy. (2018). Raport Instytutu GfK: Co kupują Polscy konsumenci. Pobrane 28 maja 2018 z http://www,portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/gfj-co- -kupuja-polscy-konsumenci-raport,157250.html.
 • Pucek M., (2017). Żywność nowej generacji - funkcjonalna, wygodna, transgeniczna. Pobrane 02 lipca 2018 z http://www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/aktualnosci/2017/ Zywnosc_nowej_generacji.pdf.
 • Raport firmy Mintel. (2018). Trendy na globalnym rynku żywności i napojów w 2018 roku. Pobrane 20 czerwca 2018 z http://www.kigpr.pl/files/trendy_na_globalnym_ rynku_%C5%BCywno%C5%9Bci_i_napoj%C3%B3w_w_2018%20(2).pdf.
 • Rezai, G., Teng, P. K., Shamsudin, M. N., Mahomed, Z. i Stanton, J. L. (2017). Effect of perceptual differences on consumer purchase intention of natural functional food. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 7(2), 153-173. doi:10.1108/JADEE-02-2015-0014.
 • Saluk-Juszczak, J. (2010). Antocyjany jako składniki żywności funkcjonalnej stosowanej w profilaktyce chorób układu krążenia. Postepy Hig Med Dosw, 64, 451-458. Pobrane z http://wwwphmd.pl/api/files/view/353.pdf.
 • Siró, I., Kapolna, E., Kapolna, B. i Lugasi, A. (2008). Functional food: Product development, marketing and consumes acceptance - a review. Appetite, 4, 4-7. doi:10.1016/j.appet.2008.05.060.
 • Skotnicka, M. i Platta, A. (2017). Zachowania konsumenta wobec żywności funkcjonalnej i wysokosycącej. Handel Wewnętrzny, 63(1), 319-328. Pobrane z http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-6feafa4e-b0a3-4189- -82a0-899974c97b03.
 • Tomaszewska, E. J. i Ryciuk, U. (2018). Wpływ wieku na decyzje zakupowe konsumentów - ujęcie międzynarodowe. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(6), 129-140. doi:10.18559/SOEP.2018.6.10.
 • Trichopoulou, A., Soukara, S. i Vasilopoulou, E. (2007). Traditional foods: A science and society perspective. Trends Food Sci Tech, 18(8), 420-427. doi:10.1016/j. tifs. 2007.03.007.
 • Wiciński, M. i Wolska-Adamczyk, A. (red.). (2015). Leki czy dieta? Wpływ zdrowego żywienia w profilaktyce wybranych jednostek chorobowych. Przegląd badań klinicznych (według EBM). Znaczenie racjonalnego żywieniowej w edukacji zdrowotnej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551405

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.