PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4(81) | 64--82
Tytuł artykułu

Optymalizacja podatkowa w małych podmiotach gospodarczych z wykorzystaniem zróżnicowanych form ewidencji księgowej

Autorzy
Warianty tytułu
Tax Optimization in Smali Business Entities Usingvarious Forms of Accountingrecords
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problemem badawczym analizowanym w niniejszym artykule jest zróżnicowanie form i stawek opodatkowania mikro i małych przedsiębiorstw. Motywacją do realizacji powyższego problemu badawczego jest chęć określenia wpływu stawek i form opodatkowania na wysokość faktycznie ponoszonych przez podmioty gospodarcze obciążeń podatkowych. Z kolei celem tekstu jest analiza możliwości oraz ekonomicznej racjonalności wykorzystania zróżnicowanych form opodatkowania przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Realizując ten cel, wykorzystano kwerendę bibliograficzną metodę opisową oraz analizę danych finansowych podmiotu gospodarczego. W niniejszym artykule scharakteryzowano sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz zdefiniowano kryteria wyróżniające małą firmę spośród ogółu podmiotów gospodarczych. Wyszczególniono również oraz przedstawiono formy opodatkowania dostępne dla małych firm. Następnie zostały one opisane pod kątem kryteriów warunkujących możliwość zastosowania poszczególnych form oraz zasad ich funkcjonowania. Ostatnim krokiem było przedstawienie wad i zalet zryczałtowanych form opodatkowania oraz zasad ogólnych (abstrakt oryginalny)
EN
The research problem analyzed in this article is the di vcr sity of forms and rates of micro and smali enterprises1 taxation. The motivation to implement the above research problem is the desire to determine the impact of rates and forms of taxation on the amount of tax burdens actually incurred by business entities. The aim of the paper is to analyze the possibilities and economic rationality of using different forms of taxation of enterprises operatingin Poland. In accomplishing of this goal a bibliographic query, a descriptive method and an analysis of the financial data of the business entity were used. The article describes the sector of smali and medium enterprises and defines the criteria distinguishing a smali company from among all business entities. The forms of taxation available to smali businesses are also listed and characte- rized. Then they are described in terms of criteria determining the possibility of applying particular forms and the rules of their functioning. The finał step is to present advantages and disadvantages of fiat taxation and generał principles. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
64--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Barowicz M., Jak prowadzić działalność gospodarczą- Aspekty prawne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Bednarczyk M., Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarcza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1999, nr 128.
 • Borowska G., Zasady rachunkowości, WSiP, Warszawa 2006.
 • Brycz B., Osbert-Pociecha G., Dudycz T., Efektywność- rozważania nad istotą i pomiarem, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Deresz A., Podstawka M., Konsekwencje wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozarolniczej działalności gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie" 2009, nr 80.
 • Deresz A., Podstawka M., Wybór efektywnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych małych i średnich przedsiębiorców, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2013, nr 30.
 • Dominiak P., Sektor MSP w współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005.
 • Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, PWN, Warszawa 1999.
 • Fila M., Vademecnm podatnika. Karta podatkowa w2005 roku, Difin, Warszawa 2005.
 • Frymark I., Elementy rachunkowości. Zasady rachunkowości. Uproszczone formy rachunkowości, WSiP, Warszawa 2005.
 • Gruziel K., Istota i założenia optymalizacji podatkowej - wybrane afekty, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2009, nr 77.
 • Ignatiuk S., Konkurencyjność przedsiębiorstw Z sektora MSP na rynku polskim, Wyd. PB, Białystok 2011.
 • Indywidualna działalność gospodarcza. Uproszczone formy ewidencji, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa 2017.
 • Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów ?Przewodnik dla przedsiębiorców, https://poradnik.wfirma.pl/-e-book-jak- prowadzic-podatkowa-ksiege-przychodow- i-rozchodow, Wrocław 2013.
 • Janczukowicz K., Podatki dochodowe w praktyce, ODDK, Gdańsk 2015.
 • Janiuk I., Strategiczne dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
 • Jeleńska A., Piskorz-Liskiewicz E., Czarnecki J., Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce, Wszechnica Podatkowa, Kraków 2009.
 • Jeleńska A., Ryczałt w praktyce, Wszechnica Podatkowa, Kraków 2012.
 • Jeleńska A., Własna firma 2014. Jak założyć i prowadzić?, Wyd. FDP, Kraków 2014.
 • Julien P.A., M. Marchesnay, La petite enterprise. Principes d'economie et de question, Vermette, Ottawa 1987.
 • Kaczmarek E., Matejun M., Sffplywform opodatkowania podatkiem dochodowym na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kiedrowicz-Andrzejewska M., Wybór formy opodatkowania a korzyści finansowe dla firm z sektora MSP, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2012, nr 261.
 • Kiziukiewicz T., Sawicki K., Rachunkowość małych przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2012.
 • Kubacki R., Podatek dochodowy od osób fizycznych, Unimex, Wrocław 2016.
 • Liss P., Beger T., Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, SKwP, Warszawa 2016.
 • Martyniuk T., Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo: rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk 2009.
 • Michalczyk L., Ekonomiczne i społeczne afekty konkurencji podatkowej Unii Europejskie], "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2014, R. 76, z. 1.
 • Michalczyk L., Funkcje informacyjne w inżynierii rachunkowości, "Pieniądze i Więź" 2011, nr 1.
 • Michalczyk L., Współczesne nurty rachunkowości w afekcie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 2.
 • Michalczyk L., Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2012, R.74, z. 1.
 • Mierosławska B., Księga przychodów i rozchodów krok po kroku, wyd. II, Helion, Gliwice 2015.
 • Młodzikowska D., Jednoosobowa firma: jak Założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, BL Info Polska, Gdańsk 2015.
 • Muc E., Gawryś J., Jak zorganizować własną firmę i podwoić majątek, Wyd. "ICaBe", Krosno 2011.
 • A. Sokół, P. Mućko, Funkcjonowanie własnej firmy, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Nenca A., Zawadzka D., Wybór formy opodatkowania mikro przedsiębiorstw jako metoda optymalizacji podatkowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansów, Ubezpieczenia" 2014, nr 818.
 • Nierzwicka E., Sikorska M., Od rejestracji do likwidacji: poradnik podatkowy przedsiębiorcy, ODDK, Gdańsk 2003.
 • Odorzyńska E., 'Kategoria małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 3.
 • Onak-Szczepanik B., Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu na przykładzie województwa podkarpackiego, (red.) Woźniak M. G., Spójność ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, Wyd. URz, Rzeszów 2008.
 • Pfaff J., Rachunkowość małych przedsiębiorstw, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012.
 • Poszwa M., Kryteria i procedura wyboru formy opodatkowania dochodów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2017, nr 1.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2017.
 • Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE, Wrocław 2003.
 • Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Stępniewski J., Dudek M., Kryzys naradzi Zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym w świecie, w Europie i w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw" 2004, nr 43,1.1.
 • Szlęzak-Matusewicz J., Jamroży M., Felis P., Podatki i składki w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2010.
 • Szybska-Lewandowska J., Anielska terapia Z przedsiębiorczości, "Pieniądze i Więź" 2011, nr 51.
 • Urbańska K., Wilimowska Z., Uwarunkowania działalności mikro przedsiębiorstw na rynku polskim, OW PWSZ w Nysie, Nysa 2009.
 • Wach K., Jak załóżyć własną firmę w Polsce, IWP, Kraków 2006.
 • Waluga M., Zryczałtowane formy opodatkowania, Wyd. "Jurysta", Warszawa 1989.
 • Wysocka-Fronczek M., Podatki 2015, PIT, CIT, AłT, Legis, Warszawa 2015.
 • Zachariasz K., Jak założyć i rozwinąć własną firmę, Wyd. Edgard, Warszawa 2013.
 • Zwierzyńska A., Funkcjonowanie uproszczonych form opodatkowania dochodów przedsiębiorstw osób fizycznych w latach 2004-2013, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2015, nr 864.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz.U. z 2017, poz. 2168 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j.: Dz.U. z 2017, poz. 2157 zpoźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 o podatku tonażowym, (t.j.: Dz.U. z 2014, poz. 511 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (t.j.: Dz.U. z 2016, poz. 2032,2048 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (t.j.: Dz.U. z 2016, poz. 1047,2255 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, (t.j.: Dz.U. z 2017, poz. 1221 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodowi rozchodów, (t.j.: Dz.U. Z 2017, poz. 728, 1037 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551491

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.