PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 3 Finanse i rachunkowość | 109--118
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty użyteczności sprawozdań finansowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Aspects of the Usefulness of Financial Statements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z użytecznością informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych. Wskazano ich użytkowników, opisano cechy warunkujące użyteczność oraz ich zróżnicowanie ze względu na rodzaj podmiotu sprawozdawczego. Główne elementy sprawozdań finansowych stanowią cenne źródło informacji, ale dla pełnego ich zrozumienia konieczne są również dane zawarte w informacji dodatkowej. Pokazano na wybranych przykładach, jaka jest użyteczność sprawozdań, stwierdzając, że w praktyce około 10% badanych sprawozdań nie zawierało ujawnień w zakresie opisu zasad rachunkowości i założenia kontynuacji działalności, a w około 25-35% w badanych latach nie ujawniono podatku odroczonego i rezerw na świadczenia emerytalne. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the chosen problems associated with the usefulness of information included in financial statements were presented. Users of financial statements were appointed. Diversifying financial statements on account of the type of the entity and features conditioning their usefulness were describen. Main elements of finan cial statements constitute valuable sources of information, but other information in the notes is also necessary for understanding full of them. It is shown on chosen examples, what usefulness of reports is, stating that over the 90% of audited reports it contained disclosures in the description of accounting policy and assumption that the entity is a going concern. In about 25-35% a deferred tax liabilities or deferred tax assets, and the cost of providing employee benefits were not recognise. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. Cebrowska T., Dylematy polityki bilansowej, Prace naukowe AE Wrocław, 1994, nr 690, [za:] A. Kaczmarczyk, Sprawozdawczość finansowa a koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu, [w:] Rachunkowość, sztuka pomiaru i komunikowania, (red.) pracownic Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • 2. Gabrusewicz T., Rola systemu współczesnej rachunkowości w teorii zrównoważonego rozwoju, "Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2011, nr 174.
 • 3. Grabowski R., Karmańska A., Polityka bilansowa spółek akcyjnych - uwarunkowania skuteczności oraz skutki rozpoznania przez inwestorów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, nr 49 (105).
 • 4. Głębocka M., Użyteczność decyzyjna informacji dodatkowej - wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2013, nr 61, t. 2, [online], www.wneiz.pl/frfu, (18.02.2015).
 • 5. Kabalski P., Cele sprawozdań finansowych według projektu "Ram konceptualnych sprawozdawczości finansowej", "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, nr 48 (104).
 • 6. Karmańska A., Wielowymiarowość polityki rachunkowości i etyki z nią związanej (artykuł dyskusyjny), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2010, nr 56 (112).
 • 7. Masztalerz M., Użyteczność sprawozdań finansowych dla inwestorów giełdowych w świetle finansów klasycznych i behawioralnych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2010, nr 57 (113).
 • 8. MSSF 2007, SKwP, Warszawa.
 • 9. Samelak J., Czy nowy model sprawozdania finansowego według MSSF jest sprawozdaniem ogólnego przeznaczenia?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2011, nr 174.
 • 10. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 301/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do corocznych zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Dziennik Urzędowy UE L 90/78 28.3.2013
 • 11. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 • 12. Wierzbińska W., Wycena aktywów i pasywów a oczekiwania informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2014, vol. 2, no. 4 (265).
 • 13. Wójcik-Jurkiewicz M., Jurkiewicz R., Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych, "Studia Ekonomiczne" 2014, nr 164, s. 168-175 [online], www.ue.katowice.pl/.../13_M.Wojcik-Jurkiewicz_R.Jurkiewicz_Kierunki_ zmian....pdf, (18.02.2015).
 • 14. www.iasplus.com/en/binary/europe/1009plifrsnewsletter.pdf, [online], (18.02.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551509

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.