PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | t. 20, z. 1, cz. 2 Zarządzanie restrukturyzacją Rozwój i efektywność w obliczu zmian | 157--169
Tytuł artykułu

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne jako szansa na niwelację problemów lokalnego rynku pracy na przykładzie wybranych miast województwa kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Revitalization Projects as a Chance for Levelling the Problems of Local Labor Market on the Example of Selected Towns from Kuyavian-Pomeranian Voivodeship and West Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rewitalizacja jest pojęciem, którego znaczenie uległo w ostatnich latach modyfikacji - od działań nakierowanych na remonty czy modernizację zaniedbanych dzielnic miast do przekształceń dotyczących wszystkich sfer problemowych gmin (nie tylko infrastrukturalnej). W poprzednim okresie budżetowym UE niewiele jeszcze było tzw. działań miękkich związanych wprost z rewitalizacją (mimo że problemy społeczne były uważane za szczególnie istotne), w obecnej perspektywie warto podjąć temat warunków realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności by określić ich znaczenie na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Zostanie to omówione na podstawie przykładów dwóch miast z województwa kujawsko-pomorskiego (Żnina) i zachodniopomorskiego (Wałcza). W opracowaniu wykorzystana zostanie krytyczna analiza piśmiennictwa, tj. literatury przedmiotu, aktów prawnych i wytycznych dla opracowania dokumentów planistycznych gmin oraz samych dokumentów źródłowych - lokalnych programów rewitalizacji. (fragment tekstu)
EN
The interest in topics related to revitalization has increased in recent years in Poland. Recently with the possibility of financing revitalization projects from the EU funds, especially from regional operational programs, it has become even more important, both in the theory of local and regional development as well as in the practice of managing local self-government units. The aim of this study is to determine the conditions of revitalization projects related to the problem of unemployment and their significance for the local labor market. This is discussed on the basis of examples of two towns from two Polish voivodeships (regions). It proves that projects related to counteracting the problems of unemployment and unemployed have significant place in revitalization programs and their successful implementation should leave to improvement of the local labor market. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Billert A. (2007), Rewitalizacja i rozwój miast w Polsce - uwarunkowania i scenariusze w świetle doświadczeń europejskich [w:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa, ss. 92-105.
 • Bryx M., Jadach-Sepioło A. (2009), Rewitalizacja miast w Niemczech [w:] Z. Ziobrowski (red.), Rewitalizacja miast polskich, Tom 3, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Czupich M., Ignasiak-Szulc A., Kola-Bezka M., Potoczek A. (2016), Instrumenty wdrażania koncepcji inteligentnego i inkluzywnego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją [online], http://www.ewaluacja.gov.pl/media/23622/rrit_176.pdf, dostęp: 10.08.2018.
 • Herbst K. (2008), Społeczny sens rewitalizacji, "Ekonomia społeczna. Teksty", 3 [online], http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/teksty2008/081007ESteskty2008Herbstv2.pdf, dostęp: 20.08.2018.
 • Ignasiak-Szulc A., Kola-Bezka M., Milejczak Ł. (2017), Realizacja koncepcji inkluzywnego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim na przykładzie Gminy Żnin, Biuletyn KPZK PAN, z. 268, ss. 132-149.
 • Kaczmarek S. (1999), Przekształcenia przestrzenne i funkcjonalne obszarów przemysłowych w miastach brytyjskich. Przykład Doków w Londynie, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", 2, ss. 125-134.
 • Kaczmarek T. (2001), Rewitalizacja miast w Polsce na tle doświadczeń europejskich [w:] A. Billert (red.), Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast, Projekt Tempus - PHARE "Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast", Collegium Polonicum UAM Poznań w Słubicach, Słubice, ss. 106-114.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałcz, Załącznik do Uchwały nr VII/SXL/280/17 Rady Miasta Wałcz z dnia 6 grudnia 2017 r. [online], http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaWalcz/document/458149/Uchwa a-VII_SXL_280_17, dostęp: 27.08.2018.
 • Minister Rozwoju (2016), Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, przygotowane przez Ministra Rozwoju z 2 sierpnia 2016 r., Warszawa, MR/H 2014- 2020/20(2)08/2016.
 • Program Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023, Załącznik do Uchwały Nr XLIII/523/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023 [online] http://bip.umznin.pl/ dokumenty/5231, dostęp: 27.08.2018.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Strategicznego (2015), Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych, Szczecin, październik 2015 [online], http://www.wzs.wzp.pl/sites/default/files/delimitacjassw07102015 .pdf, dostęp: 20.08.2018.
 • Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), tj. z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023), tj. z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398).
 • Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Załącznik nr 10 do SZOOP RPO WK-P, Toruń, 18 stycznia 2017 r. [online], http://www.mojregion.eu/files/dokumenty rpo/dokumenty_prawne/Szczegolowy Opis Osi Priorytetowych/SZOOP z 26.04.2017/Zalacznik nr 10 - Zasady programowania rewitalizacji- ze zm. z 18 stycznia 2017 r..pdf, dostęp: 14.08.2018.
 • Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (2017), Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Szczecin, styczeń 2017 r. [online], http://www.rpo.wzp.pl/sites/ default/files/pliki/rewitalizacja_rpowz2014_zasady_20170130.pdf, dostęp: 20.08.2018.
 • Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego [online], https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, dostęp: 28.08.2018.
 • Kujawsko-Pomorskie. Mój region w Europie [online], http://mojregion.eu/, dostęp: 28.08.2018.
 • Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego [online], http://www.rpo.wzp.pl/, dostęp: 29.08.2018.
 • Urząd Miasta Wałcz [online], http://www.walcz.pl, dostęp: 29.08.2018.
 • Urząd Miejski w Żninie [online], http://www.um.znin.pl, dostęp: 28.08.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.