PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 18(33) | z. 3 | 113--133
Tytuł artykułu

System aukcyjny jako nowy sposób wspierania OZE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Auction System as a New Way to Promote Renewable Energy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy zarówno obowiązujących, jak i projektowanych aktów prawnych w zakresie promowania i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Model gospodarki energetycznej oparty na źródłach odnawialnych różnie jest realizowany w poszczególnych państwach. Przy coraz większym udziale OZE oraz poziomu celów na kolejne lata istotne jest aby osiągnięte zostały one przy jak najniższym koszcie wsparcia ze środków publicznych. Z tego względu wiele państw zdecydowało się na stopniowe przechodzenie na system aukcyjny, dający kontrolę kosztów, struktury i przyrostu mocy nowych instalacji OZE. Problemem badawczym jest ocena skuteczności systemu aukcyjnego na tle dotychczas stosowanych instrumentów, zarówno pod względem przyrostu nowych mocy wytwórczych, jak i kosztów osiągania zamierzonych celów. Zagadnienia te, ze względu na krótki okres funkcjonowania nowego systemu nie zostały jeszcze właściwie rozpoznane. W opracowaniu wykorzystano dane pochodzące z lat 2010-2018. Zakres przestrzenny obejmował głównie Polskę, ale również posłużono się przykładami pochodzącymi z innych państw na świecie. W badaniach i analizach posłużono się metodą porównawczą oraz zestawieniem poszczególnych technologii wytwarzania energii odnawialnej według analizowanych wartości. Przyjęto hipotezę, że system aukcyjny oparty na zasadach konkurencyjnych, skuteczniej i przy niższym wsparciu środków publicznych pozwoli osiągać cele związane z promocją odnawialnych źródeł energii. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowego i nowego systemu wsparcia OZE, cen uzyskiwanych w aukcjach oraz pierwszych doświadczeń z jego wprowadzenia. Materiałem badawczym były materiały statystyczne Eurostatu i GUS-u, dokumenty Komisji Europejskiej, Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki, raporty dotyczące systemów wsparcia z krajów europejskich i Polski. Metody badawcze wykorzystane w pracy to analizy dokumentów, aktów normatywnych, kolejnych nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń. Dokonano również oceny i rozpoznanie poziomu wsparcia w systemie aukcyjnym w państwach, które już od wielu lat stosują ten instrument. Analizy te pozwoliły ocenić dotychczasowe efekty przeprowadzonych aukcji, ich zalety i wady, sformułować wnioski w zakresie zmian organizacyjnych zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu aukcyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes both existing and proposed legal acts in the field of promoting and generating energy from renewable sources. The model of energy management based on renewable sources is implemented differently in individual countries. With the increasing share of renewable energy and the level of objectives for the coming years, it is essential that they are achieved with the lowest possible cost of support from public funds. For this reason, many countries have decided to gradually move to the auction system, giving control over the costs, structure and capacity increase of new RES installations. The research problem is the evaluation of the effectiveness of the auction system against the background of the instruments used so far, both in terms of the increase in new generation capacities and the costs of achieving the intended objectives. These issues, due to the short period of functioning of the new system, have not been properly identified yet. The study uses data from the years 2010-2018. The spatial range was mainly in Poland, but examples from other countries around the world were also used. The research and analysis used a comparative method and a list of individual renewable energy production technologies according to the analyzed values. It has been hypothesized that an auction system based on competitive principles, more effectively and with lower support of public funds will allow for achieving goals related to the promotion of renewable energy sources. The aim of the article is to present the current and new RES support system, prices obtained in auctions and the first experience in its implementation. The research material were Eurostat and GUS statistical materials, documents from the European Commission, the Ministry of Energy, the Energy Regulatory Office, reports on support systems from European countries and Poland. Research methods used in the work include analysis of documents, normative acts, subsequent amendments to the Act on renewable energy sources and regulations issued on their basis. The assessment and recognition of the level of support in the auction system in countries that have been using this instrument for many years was also made. These analyses allowed the assessment of the effects of the auctions carried out, their advantages and disadvantages, and helped formulate conclusions in the field of organizational changes ensuring efficient functioning of the auction system. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
113--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Aukcje OZE - fotowoltaika. (RES auctions - photovoltaic), IEO, Warszawa 2017.
 • Czysta energia (Clean energy) - nr 1/2016.
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r. (Energy from renewable sources in 2016), GUS Warszawa 2017.
 • Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii. (Renewable energy: a major player in the European energy market),(COM(2012)027).
 • Energy Statistic 2017 edition, Eurostat, Luxembourg 2017.
 • Energy balance sheets 2017 edition, Eurostat, Luxembourg 2017.
 • Gostomczyk, W. (2017). Stan i perspektywy rozwoju rynku biogazu w UE i Polsce - ujęcie ekonomiczne. (The state and prospects for the development of the biogas market in the EU and Poland - economic approach). Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 48-64.
 • Informator Federalnej Agencji Bundesnetzagentur - BnetzA (Guide of the Federal Agency Bundesnetzagentur), 2017.
 • Ocena skutków regulacji (2017) projektu rozporządzenia ME w sprawie ceny referencyjnej na 2018 r. (Regulatory Impact Assessment (2017) of the draft ME Regulation on the reference price for 2018, (70.1.17).
 • Polsce grozi scenariusz holenderski. (Poland is threatened by the Dutch scenario), interia.pl dostęp 23.01.2016 r.
 • Portal Gramwzielone.pl
 • Projekt nowelizacji ustawy o OZE. (Draft amendment to the RES Act), (druk sejmowy 2412 z kwietnia 2018).
 • Polski system wsparcia dla odnawialnych źródeł oraz ulg dla odbiorców energochłonnych. (Polish support system for renewable sources and allowances for energy-consuming customers), S.A.43697 (2015/N).
 • Przyszłość energetyki odnawialnej w Niemczech - stały trend, nowe zasady. (The future of renewable energy in Germany - a constant trend, new rules), Heinrich Boll Stiftung, Warszawa 2017.
 • Projekt rozporządzenia ME z 14 listopada 2017 r. w sprawie cen referencyjnych w 2018 r. (The draft regulation of the ME of November 14, 2017 on reference prices in 2018)
 • Raport WiseEuropa (2017). Ukryty rachunek za węgiel 2017. (Report WiseEuropa 2017, Hidden Bill for Coal 2017), Warszawa.
 • Renewable energy action, analysing 2016, IRENA 2017.
 • Regulamin Aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii. (Auction Regulations for the sale of electricity generated in renewable energy installations),Warszawa URE, 2016.
 • Rynek aukcji OZE - raport IEO. (RES auction market - IEO report), Warszawa- ieo.pl/aktualności, dostęp 2018-02-15.
 • Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku. (The state of wind energy in Poland in 2016), PSEW, Warszawa czerwiec 2017.
 • Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020. (Guidelines on State aid for environmental protection and energy related objectives in 2014-2020), (2014/C 200/01) (Dz. Urz. UE seria C, nr 200, s. 1).
 • Uzasadnienie do rozporządzenia o cenach referencyjnych na 2018 r. (Justification to the reference price regulation for 2018), ME (2017).
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. (The Act of 20 February 2015 on renewable energy sources), (Dz. U. 2015, poz. 478, z późn. zm.).
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii. (Act on renewable energy sources). (Dz. U. 2017, poz. 1148, 1213, 1593).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.