PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 111--126
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie gospodarstw z obszarów o dużych walorach przyrodniczych na tle gospodarstw pozostałych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Functioning of Farms from Areas of High Natural Values at the Background of Other Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena funkcjonowania gospodarstw z gmin o dużych walorach przyrodniczych na tle gospodarstw z gmin pozostałych w Polsce. Za gminy o dużych walorach przyrodniczych uznano te, w których ustalony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB (IUNG-PIB ) - wskaźnik cenności przyrodniczo-turystycznej (WCPT) wyniósł co najmniej 35,6% na 100% możliwych do osiągnięcia. W analizie porównawczej wzięto pod uwagę potencjał produkcyjny gospodarstw, organizację produkcji, ponoszone koszty, produktywności czynników produkcji, dochód z gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na 1 FWU, udział dopłat operacyjnych w dochodzie z gospodarstwa rolnego oraz stopę inwestycji netto. Analizę wykonano korzystając z danych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość dla Polskiego FADN w 2015 roku i z danych IUNG-PIB . Ustalono, że gospodarstwa z gmin o dużych walorach przyrodniczych i prowadzące rachunkowość dla Polskiego FADN w 2015 roku m.in. zapewniały opłatę pracy własnej właściciela i członków jego rodziny na poziomie ponad parytetowym oraz widziały dla siebie możliwości dalszego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims at assessment of functioning of farms from gminas (municipalities) of high natural values at the background of farms from other gminas in Poland. The gminas for which the Natural and Tourism Value Index (NTVA), established by the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute, amounted to at least 35.6% out of 100% possible to be achieved were considered as gminas of high natural values. The comparative analysis took into account the production potential of farms, production organization, costs incurred, productivity of factors of production, farm income per 1 FWU, share of operating subsidies in farm income and the net investment rate. The analysis was carried out using the data of farms keeping accounting for the Polish FADN in 2015 and data of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute. It was recognized that farms from areas of high natural values and keeping accounting for the Polish FADN in 2015, for instance, provided payment for the owner's and his family members' labour costs at above the parity level and saw possibilities for further development for themselves. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
 • Habuda, A. (2017). Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim. Analiza porównawcza. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Jadczyszyn, J., Kopiński, J., Kuś, J., Łopatka, A., Madej, A., Matyka, M., Musiał, W., Siebielec, G. (2013). Rolnictwo na obszarach specyficznych. Powszechny Spis Rolny 2010. Warszawa: GUS.
 • Jadczyszyn, J., Brzezińska, K., Feledyn-Szewczyk, B., Horabik, D., Józwiak, W., Kagan, A., Krogulec, J., Kujawa, K., Piórkowski, H., Sobierajewska, J., Stalenga, J., Zieliński, M. (2018). Wyznaczenie potencjalnych obszarów HNV Farmland w oparciu o rozszerzony zakres komponentów środowiska przyrodniczego i obszary ekstensywnej produkcji rolnej. Prezentacja dla MRiRW, MRiRW, Warszawa, 24.01.2018.
 • Józwiak, W., Kagan, A., Zieliński, M. (2017). Description and results of the fine-tuning procedure's application in Poland. Raport IERiGŻ-PIB dla Komisji Europejskiej, February 2017.
 • Komisja Europejska (2017). Biuletyn o przyrodzie i różnorodności biologicznej. Natura 2000. No. 42, July 2017.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego - Społecznego i Komitetu Regionów pt. Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności. European Commision, Brussels, 29 November 2017 COM(2017) 713 final.
 • Łopatka, A., Koza, P., Siebielec, G. (2017). Propozycja metodyki wydzieleń zasięgów obszarów ONW typ specyficzny wg tzw. kryteriów krajowych. Ekspertyza dla MRiRW, January 2017.
 • GUS (2012 ). Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Warszawa: GUS.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) no. 1698/2005.
 • The future of food & farming. Protecting the environment & tackling climate change. Fact Sheet. CAP and the environment. Komisja Europejska, 29 Novwmber 2017.
 • Stanisz, A. (2007a). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTI CA PL na przykładach z medycyny. T. 2. Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: Statsoft.
 • Stanisz, A. (2007b). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTI CA PL na przykładach z medycyny. T. 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: Statsoft.
 • Wäckers, F. (2017). Increasing biodiversity and profitability. Prezentacja z konferencji "The 2017 EU Agricultural Outlook". European Commision, Brussels, 18-19 December 2017.
 • Zieliński, M., Sobierajewska, J., Kagan, A. (2017). Aktualizacja metody wyznaczania gospodarstw i obszarów o ekstensywnej produkcji rolnej w ramach HNV wraz z obszarami charakterystycznymi dla HNV (wariant II ). Ekspertyza IERiGŻ-PIB dla MRiRW, September 2017.
 • Ziętara, W., Adamski, M. (2017). Konkurencyjność polskich gospodarstw mlecznych i z chowem bydła rzeźnego na tle analogicznych gospodarstw z wybranych krajów. In: W. Józwiak (ed.), Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (3) Program Wieloletni 2015-2019, no. 51 (pp. 77-125). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Żekało, M., Abramczuk, Ł., Czułowska, M., Jabłoński, K. (2016). Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2014-2015. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Data of Eurostat: www.ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/t2020_rn130.
 • Data of Institute of Soil Science and Plant Cultivation (IUNG) in Puławy (access date: 17.03.2017).
 • Data of Polish FADN: www.fadn.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.