PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 3 Finanse i rachunkowość | 247--257
Tytuł artykułu

Sprawozdanie zintegrowane a funkcja rozliczeniowa systemu rachunkowości - perspektywa interesariuszy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Integrated Report and the Settlement Function of an Accounting System - the Stakeholder Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomiędzy rachunkowością a rzeczywistością społeczno-ekonomiczną zachodzą relacje i aby system rachunkowości mógł dobrze wypełniać funkcję metajęzyka działalności gospodarczej musi dostosowywać swoje metody i rozwiązania, tak aby pozwalały na odzwierciedlanie coraz to nowych potrzeb informacyjnych. Rozszerzeniu ulega zakres podmiotowy i przedmiotowy realizowanych przez system rachunkowości funkcji. W szczególności dotyczy to funkcji rozliczeniowej, która jest ściśle związana z funkcją informacyjną. Jest to zauważalne w kontekście rosnącego znaczenia teorii interesariuszy, a co się z tym wiąże koncepcji społecznej odpowiedzialności. Nowe potrzeby informacyjne determinują też zakres i formę prezentacji informacji ujawnionych przez przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest analiza postrzegania funkcji rozliczeniowej systemu rachunkowości w perspektywie teorii interesariuszy. W tym aspekcie pokazanie znaczenia sprawozdania zintegrowanego w realizacji "rozszerzonej" funkcji rozliczeniowej systemu rachunkowości. Sprawozdania, które stanie się językiem "zrównoważonego biznesu" i narzędziem komunikowania zarówno informacji ekonomicznych, ale też społecznych i środowiskowych. (abstrakt oryginalny)
EN
There are relationships between accounting and the socio-economic reality but to fulfil well the function of meta-language of business activity, an accounting system must adapt its methods and solutions in order to reflect new information needs. The subjective and objective scope of performed functions of the accounting system is widened. In particular, it concerns the settlement function, which is closely related to the information function. It is noticeable in the context of growing importance of the stakeholder theory, and what goes with it the concept of social responsibility. New information needs also determine the scope and form of presentation of the information disclosed by companies. The aim of the article is to analyze the perception of the settlement function of the accounting system in the perspective of the stakeholder theory, in this aspect, showing the importance of an integrated report on the implementation of the "extended" settlement function of the accounting system. The report which will become the language of "sustainable business" and a tool to communicate both economic, but also social and environmental information. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • 1. Adamczyk J., Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w teorii i praktyce [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wiek, R. Niestrój (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 • 2. Burzym E., Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości SKwP", 2008, tom 45(101).
 • 3. Deegan C., Unerman J., Financial Accounting Theory, The McGraw-Hill Companies, London 2006.
 • 4. Eccles R.G., Krzus M.P., Integrated reporting for a sustainable strategy, "Financial Executive", 2010, March.
 • 5. Gad J., Funkcja rozliczeniowa systemu rachunkowości według Profesor Alicji Jarugowej - perspektywa nadzoru korporacyjnego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości SKwP" 2014, tom 80(136), s. 93.
 • 6. Gad J., Funkcje systemu rachunkowości a założenia teorii agencji [w:] Nauka rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, A. Karmańska (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013.
 • 7. Gray R., Owen D., Maunders K., Corporate Social Reporting - Accounting&Accountability, Prentice - Hall, UK 1987, s. ix.
 • 8. Jarugowa A. i Marcinkowski J., Uwagi do ewolucji funkcji rachunkowości w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 1989, nr 88.
 • 9. Jarugowa A., Uwagi o współczesnym rozumieniu rachunkowości, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 1985, nr 45.
 • 10. Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości, Difin, Warszawa 2009.
 • 11. Marcinkowska M., Kapitał relacyjny banku. Ocena banku w kontekście relacji z interesariuszami, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • 12. Marcinkowska M., Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 2011, nr 639, s. 861.
 • 13. Michalczuk G., Mikulska T., Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 2014, nr 69.
 • 14. Michalczuk G., Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Luka informacyjna sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013.
 • 15. Micharda B., Funkcje współczesnej rachunkowości [w:] Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, B. Michareda (red.), Difin, Warszawa 2011.
 • 16. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2004.
 • 17. Płóciennik-Napierała J., Istota kontrolnej funkcji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości SKwP" 2003, tom (12)68.
 • 18. Sunder S., Theory of Accounting and Control, Southwestern College Publishing, Cincinnati, Ohio 1997.
 • 19. Towards Integrated Reporting - Communicating Value in the 21 st Century. (2011) [online], http://theire.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (18.04.2015).
 • 20. Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.