PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 536 Alert dla polityki spójności - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność | 39--48
Tytuł artykułu

Konwergencja regionalna w Unii Europejskiej w latach 2000-2016

Autorzy
Warianty tytułu
Regional Convergence in The European Union in The Period 2000-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem tego artykułu jest analiza dwóch wymiarów konwergencji regionalnej w Unii Europejskiej i w państwach członkowskich: konwergencji beta i konwergencji sigma. Konwergencja beta jest definiowana jako proces wyrównywania poziomów rozwoju regionów w UE, natomiast konwergencja sigma jako zmniejszanie nierówności regionalnych wewnątrz państw członkowskich. Celem badań jest ocena efektów konwergencji regionalnej w latach 2000-2016. W badaniach zastosowano statystykę opisową i analizę regresji. Konkluzje są następujące: 1) efekty konwergencji beta są słabe na poziomie europejskim; 2) efekty te są odmienne w państwach członkowskich; w państwach Europy Środkowo-Wschodniej wystąpiła silna konwergencja beta, podczas gdy w państwach Europy Południowej - silna dywergencja beta; 3) konwergencja sigma częściej przybierała postać dywergencji regionalnej; 4) interakcje między dwoma wymiarami konwergencji regionalnej przybierały formy konwergencji beta (lub dywergencji beta) i dywergencji sigma(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this paper is the analysis of two dimensions of the regional convergence in the European Union and the Member States: beta convergence and sigma convergence. The aim of the research is the assessment of the effects of the regional convergence in the period 2000-2016. The research employs descriptive statistics and regression analysis. The conclusions are the following: 1) effects of the beta convergence are weak on the European level; 2) these effects differ among the Member States; in the Central and Eastern European Member States exist strong beta convergence, while in the South European Member States - strong beta divergence; 3) the sigma convergence had frequently a form of regional divergence; 4) interactions between the two dimensions of the regional convergence had forms of beta convergence (or beta divergence) and sigma convergence(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Barro R., Sala-i-Martin X., 1992, Convergence, Journal of Political Economy, no 1, vol. 100, s. 223-251.
 • European Commission, 2017, Sustainable convergence in the euro area: A multidimensional process,
 • Quarterly Report on the Euro Area, vol. 16, no 3.
 • Eurostat, 2018, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_r_2gdp&lang=en (28.02.2018).
 • Eurostat, 2018a, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_2jan&lang=en (28.02.2018).
 • Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., 2004, Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Komisja Europejska, 2017, Mój region, moja Europa, nasza przyszłość. Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • Monfort P., 2008, Convergence of EU regions. Measures and evolution, European Union, Regional Policy, Working papers, no 1.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
 • Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
 • Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.U., L 343, 20.12.2013.
 • Sala-i-Martin X., 1996, Regional Cohesion: Evidence and the Theories of Regional Growth and Convergence, European Economic Review, vol. 40, s. 1325-1352.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2016), Dz.U., C 202, 7.06.2016.
 • Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2016), Dz.U., C202, 7.06.2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552515

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.