PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 18(33) | z. 3 | 323--331
Tytuł artykułu

Specjalizacja i konkurencyjność krajów UE w zakresie produkcji zbóż

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Specialization and Competitiveness of EU Countries in the Field of Crop Production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących specjalizacji i konkurencyjności produkcji roślinnej w krajach Unii Europejskiej. Do badań wykorzystano metodę zmiany konkurencyjności Estebana-Marquillasa. Metoda ta pozwoliła wskazać wyspecjalizowane kraje i charakter zmian strukturalnych w zakresie produkcji upraw. Badania przeprowadzono na podstawie danych dotyczących wielkości produkcji roślinnej. Wszystkie dane zostały zaczerpnięte z baz danych Głównego Urzędu Statystycznego. Badanie obejmuje lata 2005-2016. Uzyskane wyniki pozwalają na wyodrębnienie (nierozłącznych) grup krajów specjalizujących się w produkcji poszczególnych gatunków zbóż. W zakresie produkcji pszenicy specjalizują się następujące kraje: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Włochy, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja i Austria; zakresie produkcji pszenicy jęczmienia: Finlandia, Wilka Brytania, Niemcy, Włochy i Grecja; oraz żyta: Portugalia, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Rumunia, Węgry, Słowacja. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the results of research on the specialization and competitiveness of crop production in European Union countries. The Esteban-Marquillas method of competitiveness changes was used for the research. This method indicates specialized countries and the nature of structural changes in the scope of crop production. The research was carried out on the basis of data on the size of crop production. All data was taken from the databases of the Central Statistical Office. The research covers the years 2005-2016. The obtained results distinguish (inseparable) groups of countries specializing in the production of particular cereal species. The following countries specialize in the production of wheat: Poland, Germany, the Czech Republic, Slovakia, Italy, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Sweden and Austria; production of barley wheat: Finland, Great Britain, Germany, Italy and Greece; and rye: Portugal, Spain, France, Great Britain, Romania, Hungary, Slovakia. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
323--331
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Arcelus, F.J. (1984). An Extension of Shift-Share Analysis. Growth and Change, 15, 3-8.
 • Berzeg, K. (1978). The empirical content of shift-share analysis. Journal of Regional Science, 18, 463-468.
 • Domańska, K. (2013). Konkurencyjność produkcji mleka w Polsce w ujęciu regionalnym (Competitiveness of Milk Production in Poland - Regional Approach). Roczniki Naukowe SERiA, 15(4), 105-111.
 • Domańska, K., Nowak, A. (2014). Konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku Unii Europejskiej (Competitiveness of Polish Agriculture on the European Union Market). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, 29-37.
 • Dunn, E.S. (1960) A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis. Papers and Proceedings of the Regional Science Association, vol. 6, 98-112.
 • Dziewulski, M. (2012) Poziom specjalizacji produkcji żywca wieprzowego a efektywność gospodarstw rolniczych (Level of specialization and efficiency of farms producing pigs for slaughter). Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(23) 2012, 37-47.
 • Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych (Spatial Econometrics. Methods and models of spatial data analysis). (2010), red. B. Suchecki, C.H. Beck, Warszawa, 162-194.
 • Esteban-Marquillas, J.M. (1972) Shift and Share analysis revisited. Regional and Urban Economics, 2(3), 249-261.
 • Fothergill S., Gudgin G. (1979) In defence of shift-share. Urban Studies, 16, 309-319.
 • Houston, D.B. (1967) The Shift and Share Analysis of Regional Growth: A Critique. Southern Economic Journal, 33(4), 577-581.
 • Łaszkiewicz, E. (2014). Wpływ konkurencyjności na poziom wynagrodzeń w krajach Europy. Analiza z wykorzystaniem modelu trendu powierzchniowego (The Influence of Competitiveness on Wages in the European Countries: Application of the Trend Surface Analysis). Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45(1), 41-58.
 • Miłek, D., Nowak, P. (2014). Specjalizacja regionalna endogenicznym czynnikiem rozwoju polskich województw (Regional specialization endogenous factor in the development of Polish regions). Working Papers 42/2014, Institute of Economic Research, revised Dec 2014.
 • Nowak, A. (2013). Produktywność rolnictwa polskiego w kontekście jego konkurencyjności (The Productivity of Polish Agriculture in the Context of Its Competitiveness). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 70, 159-168.
 • OECD (1996). Industrial Structure Statistics 1994, Paris 1996, 17-19.
 • OECD (1996a). Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators, "STI Working Papers", no 16/1996, Paris
 • Pawlak, K. (2009). Zdolność konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu wewnątrzwspólnotowym (Competitive capacity of the polish agri-food sector in intra-community trade). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3(320), 15-32
 • Perloff, H.S., Dunn, E.S., Lampard, E.E., Muth, R.F. (1960). Regions, resources and economic growth, Johns Hopkins Press, Baltimore
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). (2016). Warszawa, GUS.
 • Słodowa-Hełpa, M. (2003). Konkurencyjność-główne wyzwanie dla polskich wspólnot lokalnych i regionalnych w zintegrowanej Europie (Competitiveness - the main challenge for Polish local and regional communities in an integrated Europe). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 16, 111-129.
 • Stankiewicz, M.J. (2000). Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa (The essence and ways of assessing the competitiveness of an enterprises). Gospodarka Narodowa, 7-8, 95-111.
 • Stevens, B., Moore, C.L. (1980). A critical review of the literature on shift-share as a forecasting technique. Journal of Regional Science, 20, 419-437.
 • Tłuczak, A. (2016a) Metoda zmian konkurencyjności Estebana - Marquillasa a specjalizacja regionu na przykładzie produkcji zwierzęcej w Polsce (Esteban - Marquillas Method of Changes in Competitiveness and Specialisation of the Region on the Example of Animal Production in Poland). Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 17(3), 152-160.
 • Tłuczak, A. (2016b) Regionalna specjalizacja produkcji rolnej w Polsce (Regional specialization of agricultural production in Poland). Studia Obszarów Wiejskich, 42, 209-216.
 • Trzpiot, G., Ojrzyńska, A., Szołtysek, J., Twaróg, S. (2013). Wykorzystanie shift share analysis w opisie zmian struktury honorowych dawców krwi w Polsce. Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka (The use of shift share analysis in the description of changes in the structure of honorary blood donors in Poland. Multidimensional modeling and risk analysis), UE Katowice, Katowice.
 • Tyson, L. (1992), Who's bashing whom: trade conflict in high technology industries, Institute for International Economics, Washington D.C.
 • Woś, A. (2001). Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa (Internal competitiveness of agriculture). Warszawa, IERiGŻ.
 • Woźniak, D. (2010). Identyfikacja przewag konkurencyjnych regionu. Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Identification of competitive advantages of the region. Commercial and non-commercial organizations in the face of increased competition and increasing consumer requirements). Vol. 9, Sowa Drukarnia Cyfrowa, Warszawa, 235-240.
 • Wysokińska, Z. (2002). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami technologicznie intensywnymi (high-tech) (Competitiveness in the International and Global Trade of High-tech Products). Studia Europejskie, 1, 127-159.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552761

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.