PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 2 | 149--171
Tytuł artykułu

Rentowność banków komercyjnych a ich płynność w kontekście implementacji ilościowych norm płynności rekomendowanych przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Profitability of Commercial Banks and Their Liquidity in the Context of Implementation of Quantitative Liquidity Standards Recommended by the Basel Committee on Banking Supervision
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Implementacja zaleceń Bazylei III w zakresie norm płynności i finansowania banków ma za zadanie zmniejszyć ryzyko niestabilności sektora bankowego, a tym samym prawdopodobieństwo występowania kryzysów finansowych. Spełnienie wymogów regulacji CRD IV/CRR powinno przyczynić się do ograniczenia niedopasowania terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów banków. Będzie to wymuszało zmiany w strukturze ich majątku oraz źródeł finansowania. Opracowanie ma na celu weryfikację zmian w strukturze bilansowej banków komercyjnych w zakresie płynności i źródeł finansowania oraz ich wpływu na rentowność banków w krajach europejskich w latach 2000-2016. Okres ten pozwoli na identyfikację zmian, jakie miały miejsce w okresie przed i po kryzysie finansowym 2007-2008. Dodatkowo badanie wykonano w podziale na podgrupy krajów o różnym położeniu geograficznym. Analiza dowiodła, że rentowność banków europejskich jest pozytywnie i istotnie statystycznie uzależniona od prowadzonej polityki kredytowej. Z kolei wzrost płynności sektora przekłada się na spadek rentowności. Tendencja ta nasila się po kryzysie 2007-2008 i jest istotniejsza w krajach Europy Zachodniej. (abstrakt oryginalny)
EN
The implementation of Basel III recommendations in the field of bank's liquidity and financing standards aims to reduce the risk of banking sector instability and probability of financial crises. Meeting the requirements of CRD IV/CRR regulation should help to reduce the mismatch between maturities of banks' assets and liabilities. It will force changes in the structure of their assets and sources of financing. Paper aims to verify the changes in the structure of the balance sheet of commercial banks in terms of liquidity and financing sources and their impact on the profitability of banks in European countries in the years 2000-2016. This period will allow the identification of changes that took place in the period before and after the financial crisis 2007-2008. In addition, the study was carried out by subgroups of countries with different geographical locations. Analysis has shown that the profitability of European banks is positively and significantly dependent on its credit policy. In turn, the increase in liquidity has negative effects. This tendency intensifies after the 2007-2008 crisis and is more important in the countries of Western Europe. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
149--171
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Banerjee R.N., Mio H. (2015), The impact of liquidity regulation on banks, Staff Working Papers, 536, Bank of England.
 • BCBS (2004), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard. A Revised Framework, Bank of International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision.
 • BCBS (2013), Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools, Bank of International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision.
 • BCBS (2014), Basel III: The Net Stable Funding Ratio, Basel Committee on Banking Supervision,Bank of International Settlements.
 • BCBS (2017a), The regulatory treatment of sovereign exposures, Bank of International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Discussion Paper,25 oraz 32.
 • BCBS (2017b), Guidelines. Identification and Management of Step-in Risk, Bank of International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision.
 • Bech M.L., Keister T. (2013), Liquidity regulation and the implementation of monetary policy, BIS Working Papers, 432.
 • Birn M., Dietsch M., Durant D. (2016), How to reach all the Basel III ratios at the same time?, ACPR Research seminar - 1 July 2016, https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20160701- presentation.pdf.
 • Bonner C., Eijffinger S.C.W. (2012), The impact of the LCR on the interbank money market, De Nederlandsche Bank Working Paper, 364, https://ssrn.com/abstract=2195904.
 • Bordeleau E., Graham Ch. (2010), The impact of liquidity on bank profitability, Bank of Canada WP, 2010-38.
 • Brunnermeier M. (2009), Deciphering the liquidity and credit crunch 2007-2008, Journal of Economic Perspective, 23(1), 77-100.
 • Cetina J., Gleason K. (2015), The difficult business of measuring banks' liquidity: understanding the liquidity coverage ratio, OFR Working Paper, 2015-20.
 • Cichorska J. (2010), Płynność sektora bankowego w warunkach kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 140.
 • Covas F., Driscoll J.C. (2014), Bank liquidity and capital regulation in general equilibrium, FEDS Working Paper, 2014-85.
 • Diamond D., He Z. (2014), A theory of debt maturity: the long and short of debt overhang, Journal of Finance, 69(2), 719-762.
 • Diamond D., Rajan R. (2009), The credit crisis: conjectures about causes and remedies, American Economic Review Papers and Proceedings, 99(2), 606-610.
 • Drożdż M. (2013), Wymogi kapitałowe polskich banków i płynność sektora bankowego w świetle międzynarodowych powiązań właścicielskich oraz kryzysu sektora finansowego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 9.
 • Dziwok E. (2015), Metody pomiaru ryzyka płynności w banku komercyjnym, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 238.
 • Flotyński M. (2017a), Basel III long-term liquidity standard in the context of the profitability of banks and volatility of their stock prices - quantitative analysis for the euro area, NBP Working Paper, 274, Narodowy Bank Polski.
 • Flotyński M. (2017b), Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) a zmiany w strukturze aktywów i pasywów banku, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 325.
 • Gobat J., Yanase M., Maloney J. (2014), The net stable funding ratio: impact and issues for consideration, IMF Working Paper, WP/14/106, www.imf.org.
 • Gorton G.B., Lewellen S., Metrick A. (2012), The safe-asset share, NBER WP, 17777.
 • Greene W.H. (2002), Econometric Analysis, Prentice-Hall.
 • Hellwig M. (2009), Systemic risk in the financial sector: an analysis of the subprime - mortgage financial crisis, De Economist, 157(2), 129-207.
 • Hoerova M., Mendicino C., Nikolov K., Schepens G., van der Heuvel S. (2018), Benefits and costs of liquidity regulation, Working Paper, 2169, July, European Central Bank, http://www.nber.org/papers/ w17777.
 • Huberman G., Repullo R. (2013), Moral hazard and debt maturity, Working Paper, Columbia Business School.
 • Ihrig J., Kim E., Kumbhat A., Vojtech C.M., Weinbach G.C. (2018), How have banks been managing the composition of high quality liquid assets?, FEDS Working Paper, 2017-092.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (2017), Regulacje nadzorcze w zarządzaniu ryzykiem, w: M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext.
 • Jajuga K., Karaś M., Kuziak K., Szczepaniak W. (2017), Ryzyko systemu finansowego. Metody oceny i ich weryfikacja w wybranych krajach, Materiały i Studia, 329, Narodowy Bank Polski.
 • Karkowska R. (2015), Global liquidity determinants across emerging and advanced countries, Journal of Banking and Financial Economics, 1(3), 152-169.
 • Kochaniak K. (2010), Płynność sektora bankowego w Polsce i znaczenie norm nadzorczych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 44, 2(2), 203-220.
 • Koleśnik J. (2014), Regulacyjne miary płynności w bankach jako dopełnienie miar adekwatności kapitałowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria Finanse, 10(934).
 • König P.J. (2015), Liquidity requirements: a double-edged sword, International Journal of Central Banking, 11(4), 129-168.
 • Lamoot J., Bindseil U. (2011), The Basel III framework for liquidity standards and monetary policy implementation, SFB Discussion Paper, 649, 2011-2041.
 • Lepczyński B. (2013), Konsekwencje wprowadzenia bazylejskich standardów w zakresie płynności dla polskich banków, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 760, 177-188.
 • Marcinkowska M. (2016), Regulacje sektora bankowego a wzrost gospodarczy - wyniki badań empirycznych, w: M. Marcinkowska, P. Wdowiński (red.), Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Mashamba T. (2018), The effects of Basel III liquidity regulations on banks' profitability, Journal of Governance and Regulation, 7(2), May, 35-48.
 • Mendicino C., Nikolov K., Suarez J., Supera D. (2018), Optimal dynamic capital requirements, Journal of Money Credit and Banking, 50(6), 1271-1297.
 • R. Karkowska, P. Niedziółka 170Niedziółka P. (2012), Perspektywy wdrożenia międzynarodowych norm płynności dla banków, Finanse,1(5), 35-52.
 • Niedziółka P. (2015), Analiza potencjalnych korzyści oraz negatywnych konsekwencji wdrożenia norm LCR oraz NSFR w bankach europejskich, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace", 3(1), 207-226.
 • Nowak A.K. (2017), Ryzyko struktury bilansu, w: M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext.
 • Petria N., Capraru B., Ihnatov I. (2015), Determinants of banks' profitability: evidence from EU 27 banking systems, Procedia Economics and Finance, 20, 518-524.
 • Romanowska M., Kowalik J. (2016), Analiza powiązań między rentownością a płynnością na przykładzie sektora bankowego w Polsce, Studia i Prace WNEiZ, 44(44), 243-253.
 • Roodman D. (2006), How to do xtabond2: An introduction to "difference" and "system" GMM in stata,Working Paper, 103, Center for Global Development.
 • Schmitz S.W. (2010), The Basel III liquidity standards and their implementation into EU legislation, Seminar on Basel II Enhancements, Basel, 27-29 April, https://www.univie.ac.at/ivc/mitarbeiter/schmitz/ Basel2010.ppt.
 • Schmitz S.W. (2013), The impact of the Liquidity Coverage Ratio (LCR) on the implementation of monetary policy, Economic Notes, 42(2), 135-170.
 • Schmitz S.W., Hesse H. (2014), Recent studies reinforce the case for the Liquidity Coverage Ratio, https:// voxeu.org/article/liquidity-coverage-ratios-new-evidence.
 • Stopczyński A. (2016), Zarządzanie ryzykiem płynności w banku, w: Czerwińska T., Jajuga K. (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania, CH Beck.
 • Wdowiński P. (2016), Makroekonomiczne skutki regulacji kapitałowych i płynnościowych - weryfikacja empiryczna, w: M. Marcinkowska, P. Wdowiński (red.), Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wei X., Gong Y., Wu H.-M. (2017), The impacts of Net Stable Funding Ratio requirement on banks' choices of debt maturity, Journal of Banking and Finance, 82, 229-243.
 • Wójcik-Mazur A. (2017), The effect of structural liquidity on performance in Polish commercial banks, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 482, 295-308.
 • Zygierewicz M. (2012), Normy zarządzania płynnością w świetle propozycji dyrektywy CRD IV, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, 46(4), 935-945.
 • Zygierewicz M. (2016), Charakterystyka wymogów płynnościowych, w: M. Marcinkowska, P. Wdowiński (red.), Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.