PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 4 Security and Defence in Europe : Diverging Interests, Fragmenting Policy | 125--146
Tytuł artykułu

Energy Security Policy of the European Union Towards the Challenges, Threats and Opportunities of the Second Decade of the 21st Century

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w obliczu wyzwań, zagrożeń oraz szans początku drugiej dekady XXI w.
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej na początku XXI wieku stała się wielowymiarowym pojęciem. Obecnie możemy je rozpatrywać w kontekście wyzwań, zagrożeń oraz szans, które w sposób rzeczywisty kształtują prowadzoną przez Brukselę politykę energetyczną. Z jednej strony, brak jedności w prowadzonej polityce energetycznej, czy zwiększające się zapotrzebowanie na surowce energetyczne określają wyzwania oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego UE. Z drugiej strony polityczna wola ku uwspólnotowieniu polityki energetycznej UE, poprawa efektywności energetycznej, czy rozwój odnawialnych źródeł energii w celu ochrony klimatu określają szansę Unii Europejskiej na urzeczywistnienie wszechstronnej polityki energetycznej opartej na solidarności państw członkowskich. Celem artykułu jest próba całościowej oceny polityki energetycznej Unii Europejskiej przez pryzmat wyzwań, zagrożeń oraz szans wpływających na kształtowaną przez UE polityką energetyczną. (abstrakt oryginalny)
EN
The energy security policy of the European Union at the beginning of the 21st century has become a multi-dimensional concept. Today, we can view it in the context of challenges, threats and opportunities which effectively shape the energy policy of Brussels. On the one hand, the lack of a consensus on the current energy policy and the increasing demand for energy raw materials determine the challenges and threats for the EU's energy security. On the other hand, the political will towards an EU common energy policy, EU's improved energy efficiency, and the development of renewable energy sources to protect the climate have provided the European Union with an opportunity to establish a comprehensive energy policy based on solidarity among Member States. The purpose of this paper is to present a broad assessment of the European Union energy policy in the context of challenges, threats and opportunities affecting policy formulation. (original abstract)
Twórcy
 • Jan Kochanowski University, Kielce
Bibliografia
 • Aalto, Pami. ed. The EU-Russian Energy Dialogue. Europe's Future Energy Security. Aldershot: Ashgate, 2008.
 • Ag Imbarcaouane, Assarid. Casa, David. Dokument roboczy w sprawie politycznych skutków konfliktu libijskiego dla ościennych krajów AKP i państw UE. 2009. Retrieved May 6, 2016, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/acp/dt/882/882006/882006pl.pdf.
 • Amineh, Mehi, Guang, Yang. China's and the European Union's energy security challenges in the 21st century. 2012. Retrieved June 5, 2016, http://iias.as ia/sites/default/files/IIAS_NL62_212223.pdf.
 • Barysch, Katinka. red. Pipelines, politics and power. The future of EU - Russia energy relations. London: Centre for European Reform, 2008.
 • Belkin, Paul. The European Union's Energy Security Challenges. 2008. Retrieved 29.05.2016, http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33636.pdf.
 • Bochaczek-Trąbska Joanna. "Bezpieczeństwo energetyczne Polski u progu XXI wieku". W: Red. Henryk Ćwięka 49-58. Częstochowa: Res Politicae, 2011.
 • Budżet UE na lata 2014-2020: dotacje głównie na energetykę rozproszoną. 2014. Retrieved 10.10.2015, http://gramwzielone.pl/trendy/7944/budzet-ue-nalata-2014-2020-dotacje-glownie-na-energetyke-rozproszona.
 • The European Economic And Social Committee and The Regions, Comunication From The Commission To The European Parliament, A Budget for Europe 2020, Brussels, 29.06.2011.
 • Connecting Europe Facility. 2016. Retrieved 27.05.2016, https://ec.europa.eu/inea /en/conn ecting-europe-facility.
 • Czerniewski, Ksawery. Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Szanse, zagrożenia, zadania. 2015. Retrieved 04.06.2016, https://oaspl.org/2015/09/18/bezpieczenstwo-energetyczne-polski-szanse-zagrozenia-zadania/.
 • De Jong, Sijber, Wouters, Jan. European Energy Security Governance: Key - Challenges and Opportunities in EU - Russia Energy Relations. Leuven: Centre for Global Governance Studies, 2011.
 • Dośpiał-Borysiak, Katarzyna. Polska polityka klimatyczna - analiza czynników politycznych, społecznych i ekonomicznych. 2013. Retrieved 04.06.2016, polska_polityka_klimatyczna_analiza_czynnikow_politycznych_spolecznych_i_ekonomicznych.pdf.
 • Dreyer, Iana, Stang, Gerald. Energy Moves and Power Shifts EU Foreign Policy and Global Energy Security. Paris: European Union Institute for Security Studies, 2014.
 • Droga do eldorado łupkowego jednak daleka. 2013. Retrieved 21.12.2013 http://gielda.onet.pl/droga-do-eldorado-lupkowego-jednak-daleka,18726, 5573543,news-det al.
 • Ekstowicz, Bogdan. "Polityka energetyczna i efektywność bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i Polski". Elektroenergetyka, 4 (10), (2011): 115-124.
 • Energia. 2016. Retrieved 04.06.2016, http://europa.eu/pol/ener/index_pl.htm.
 • Europejska Unia Energetyczna. Kompromis dla rozwoju i dobrej energii. 2016. Retrieved 02.06.2016, http://napedzamyprzyszlosc.pl/files/Raport/PL_Online_light. pdf.
 • Flint, Colin. Wstęp do geopolityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Fredholm, Michael. The Russian Energy Strategy& Energy Policy: Pipeline Diplomacy or Mutual Dependence? London: Conflict Studies Research Centre, 2005.
 • Gaz łupkowy wspólnym interesem Unii Europejskiej. 2011. Retrieved 15.02.2014, http://buzek.pl/node/7343.
 • Goodrich, Lauren, Lanthemann, Marc. The Past, Present and Future of Russian Energy Strategy. Retrieved 03.06.2016, https://www.stratfor.com/weekly/pastpresent-and-future-russian-energy-strategy.
 • Gradziuk, Artur, Karaczun, Zbigniew, Wyciszkiewicz, Ernest. Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Koalicji Klimatycznej, 2011.
 • Hinc, Agata. (2012). Transformacja gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. Studia BAS, 1(29), 109-136.
 • Jartyś, Janusz. "Stosunki polsko-niemieckie w aspekcie bezpieczeństwa europejskiego". In: Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku. Ed. Jarosław Piątek, Renata. Podgórzańska, Szczecin: Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007.
 • Jędrzejewska, Sidonia. (2013). "Ochrona klimatu i kapitał ludzki - priorytety budżetowe Unii Europejskiej na lata 2014-2020". In: Budżet UE 2014-2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Ed. Sidonia, Jędrzejewska. (9-17). Gliwice: Wokół Nas, 2013.
 • Jesień, Leszek. The Future of European Energy Security. Kraków: Tischner European University, 2006.
 • Kaczmarski, Marcin. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
 • Karaczun Zbigniew. Polityka klimatyczna UE może niekorzystnie wpłynąć na konkurencyjność polskiej gospodarki. 2014. Retrieved 03.06.2016 http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/Polityka-klimatyczna-ue-konkurencyj nosc-gospodarki.html.
 • Komisja Europejska, Budżet z perspektywy 'Europy 2020' COM(2011)500 z 29 czerwca 2011.
 • Komisja Europejska, Ograniczenie globalnego ocieplenia do 2°C w perspektywie roku 2020 i dalszej, KOM(2007)2, Bruksela, 10.01.2007.
 • Koziej, Stanisław. (2008). Bezpieczeństwo energetyczne elementem większej całości. Artykuł przygotowany na Konferencję SGWP "Bezpieczeństwo energetyczne - współczesny wymiar bezpieczeństwa narodowego", 24.04.2008.
 • Kubiak, Krzysztof. W turbulentnej rzeczywistości. Polska i świat w pierwszych dekadach XXI wieku. Komandos, (2012): 1 (220).
 • Kuźniar, Roman. Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008.
 • Leal-Arcas, Rafael. "The EU and Russia as Energy Trading Partners: Friends or Foes?", European Foreign Affairs Review. (2009):14(3), 337-366.
 • Łoskot, Agata. Bezpieczeństwo dostaw rosyjskiego gazu do UE - kwestia połączeń infrastrukturalnych. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich, 2005.
 • Mellár, Balázs. Polityka energetyczna: zasady ogólne. 2016. Retrieved 29.05.2016, http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.7.1.pdf.
 • Metais, Raphaël. "Ensuring Energy Security in Europe: The EU between a Market-based and a Geopolitical Approach". EU Diplomacy, (2013): Paper 3, 1-31.
 • Miciuła, Ireneusz. "Polityka energetyczna Unii Europejskiej do 2030 roku w ramach zrównoważonego rozwoju". Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (2015): 42, T. 20, 57-67.
 • Misiągiewicz, Justyna. "Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej", In: Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, red. Edward Haliżak, Marek Pietraś, 373-392. Warszawa: Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych i Wydawnictwo Rambler, 2015.
 • Młynarski Tomasz. Uwarunkowania i dylematy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej - czyli co z tym gazem?, Brief programowy Instytutu Kościuszki, (2010): 1-8.
 • Monaghan, Andrew. "Russian Oil and EU Energy Security". Russian Series, (2005): 05/65, 1-21.
 • Müller, Jens. (2016). Nord Stream 2 selects suppliers for major pipe tender. 2016. Retrieved 28.05.2016, http://www.nord-stream2.com/media/news/press_releases/en/2016/03/nord-stream-2-selects-suppliers-for-major-pipe-tender_K7Qv 9an.pdf.
 • Müller, Kraenner Sascha. Bezpieczeństwo energetyczne, nowy pomiar świata. Szczecin: Wydawnictwo Z Naszej Strony, 2008.
 • Muszyński, Mariusz. Europejska solidarność - obowiązek czy akt woli politycznej? 2015. Retrieved 30.05.2016, https://oaspl.org/2015/09/07/europejska -solidarnosc-obowiazek-czy-akt-woli-politycznej/.
 • Ney Roman. "Niektóre uwarunkowania polskiej polityki energetycznej". Polityka energetyczna, (2009): t. 12, z. 2, 5-17.
 • Ney Roman. "Uwagi w sprawie polityki energetycznej Unii Europejskiej". Polityka energetyczna, (2007): t. 10, Zeszyt specjalny 2, 663-669.
 • Opinia merytoryczna i prawna w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument "Łącząc Europę", (KOM(2011) 665 wersja ostateczna). Warszawa: Komisja ds. Unii Europejskiej, 2011.
 • Pakiet klimatyczno-energetyczny: analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008.
 • Papanikos Gregory. Energy Security, the European Energy Union and the Mediterranean Countries. 2015. Retrieved 30.05.2016, http://www.atiner.gr/gtp/Papan ikos%20(2015)-Energy%20Security.pdf.
 • Pastuszka, Sławomir. "Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej z uwzględnieniem polityki spójności". In: Pomiędzy światem polityki a życiem naukowym. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Saletrze. Red. Jaskiernia Jerzy., Kubicki Radosław (489-500), Kielce: UJK, 2015.
 • Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 Warszawa: Ministerstwo Ochrony Środowiska, 2008.
 • Pronińska Kamila. Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych. Warszawa: Elipsa. 2012.
 • Pronińska Kamila. "Geopolityka surowców energetycznych - trendy globalne i regionalne po kryzysie finansowym". Rocznik Strategiczny, (2010/2011): 261-282.
 • Puch-Gurgul Agnieszka. (2013). Perspektywy wykorzystania gazu łupkowego w energetyce Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 21-77.
 • Raport z debaty "Perspektywa rynków energii, a unia energetyczna" pod patronatem Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki (2015). Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
 • Riley, Alan. "Europejskie złoża gazu niekonwencjonalnego jako alternatywa wobec gazowej zależności od Rosji". In: Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów - amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski.(89-100). Kraków: Instytut im. Tadeusza Kościuszki, 2012.
 • Rosicki, Remigiusz. Europejska polityka energetyczna - między solidaryzmem a egoizmem. 2007. Retrieved 30.10.2013, http://www.academia.edu/1913376/Europejska_polityka_energetyczna-miedzysolidaryzmem_a_egoizmem.
 • Ruszel, Mariusz. Kierunki rozwoju polityki energetycznej UE. 2009. Retrieved 06.06.2016, http://www.psz.pl/119-energia/mariusz-ruszel-kierunki-rozwoju-polityki-energetycznej-ue.
 • Saletra, Wojciech, Mitręga, Adrian. "Kwestia wydobycia gazu łupkowego w debacie energetycznej Parlamentu Europejskiego". Studia Humanistyczno - Społeczne, (2014): tom IX, 125-145.
 • Sherr, James. "The Russia-EU Energy Relationship: Getting It Right". The International Spectator, (2010): 45(2), 55-68.
 • Skomudek, Waldemar. (2015). Odnaleźć się na wspólnym rynku energii. 2015. Retrieved 30.05.2016, http://cse.ibngr.pl/odnalezc-sie-na-wspolnym-rynku-energii/.
 • Świeboda, Paweł. Strategiczne wyzwanie dla Unii Europejskiej. Kształtowanie zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej. Warszawa: Centrum Strategii Europejskiej, 2009.
 • Teluk, Tomasz. Perspektywy energetyki jądrowej w Polsce - raport Instytutu Globalizacji w ramach projektu "Atom dla Polski". Warszawa: Fundacja Instytut Globalizacji, 2010.
 • Towards a New Energy Strategy for Europe 2011-2020, 2010. Retrieved 30.05.2016, http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010 _07_02_energy_strategy_e n.htm.
 • Komisja Europejska. Unia energetyczna: bezpieczna, zrównoważona, konkurencyjna energia po przystępnych cenach dla wszystkich Europejczyków. Bruksela, 2015.
 • Vertrag über Europa. Verfassung für Europa. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2003.
 • Wróbel, Paweł. Wpływ Rosji na współczesne bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. 2008. Retrieved 03.05.2016, http://www.psz.pl/117-polityka/pawel-wrobel-wplyw-rosji-na-wspolczesne-bezpieczenstwo-energetyczne-uniieuropejskiej.
 • Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. 2013. Retrieved 24.05.2016, http://stosunki-miedzynarodowe.pl/bezpieczenstwo/1538-zagrozenia-i-wyzwania-dla-bezpieczenstwa-energetycznego-unii-europejskiej.
 • Zagrożenia i wyzwania dla międzynarodowej konkurencyjności polskiego przemysłu energochłonnego. Wpływ polityki państwa na obniżenie kosztów produkcji w kontekście wyzwań polityki klimatycznej UE. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, 2016.
 • Zakrzewska, Olga. Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach Rosja - Unia Europejska w kontekście współzależności eksportowo-importowych. 2016. Retrieved 04.06.2016, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/KES17OZ.pdf.
 • Zborowska Monika. (2016). Nord Stream II - implikacje dla polityki energetycznej Unii Europejskiej. Pułaski Policy Papers, 09.02.2016, 1-7.
 • Zielona Księga - Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, Bruksela, dnia 8.3.2006 KOM (2006) 105 wersja ostateczna.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553725

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.