PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 18(33) | z. 4 | 345--358
Tytuł artykułu

Ekonomiczna dostępność żywności w państwach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Access to Food in Countries of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaspokojenie głodu i pragnienia jest podstawowym prawem przysługującym każdemu człowiekowi. Ekonomiczna dostępność żywności stanowi jeden z czterech koniecznych warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego państw i ich obywateli. Dane FAO, Parlamentu Europejskiego czy statystyki Eurostatu pokazują, że problem ekonomicznej dostępności żywności dotyczy również państw UE. Celem prezentowanego artykułu jest ukazanie wielkości problemu ekonomicznej dostępności żywności w państwach Wspólnoty. Przeprowadzone badania dowodzą, że opisywany problem nie może być lekceważony. Wydatki na żywność stanowią wciąż jedną z głównych grup wydatków gospodarstw domowych, w państwach takich jak Rumunia czy Litwa przekraczając 20% ogółu ponoszonych wydatków. Ponad połowa obywateli UE boryka się z trudnościami związanymi z pokryciem wydatków osiąganymi dochodami. Sytuację utrudnia także nierównomierny rozkład niedożywienia występujący w poszczególnych państwach. (abstrakt oryginalny)
EN
Satisfying hunger and thirst is a basic right of every human. The economic access to food is one of the four necessary conditions to provide food security of countries and their citizens. Data from FAO, European Parliament or statistics from Eurostat show that the problem of economic access to food concerns countries of the European Union as well. The aim of the paper is to present the magnitude of the problem of economic access to food in the EU countries. The conducted research proves that the described problem cannot be underestimated. The food expenditure still constitutes to be one of the main groups of households' expenditures, for instance in countries like Romania or Lithuania, where it exceeds 20% of overall expenditure. More than half of the citizens of the EU struggle to cover the expenditure with earned income. The situation is even harder because of the uneven distribution of malnutrition in particular countries. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
345--358
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Arora, V.S., Karanikolos, M., Clair, A., Reeves, A., Stuckler, D., McKee, M. (2015). Data Resource Profile: The European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). International Journal of Epidemiology, 44(2), 451-461. DOI: 10.1093/ije/dyv069.
 • Capacci, S., Mazzocchi, M., Shankar, B., Traill, B. (2013). The triple burden of malnutrition in Europe and Central Asia: a multivariate analysis. FAO Regional Office for Europe and Central Asia Policy Studies on Rural Transition 7, 7-8.
 • CFS (2012), Coming to Terms with Terminology. Committee on World Food Security, Rome.
 • Copeland, P., Daly, M. (2012). Varieties of poverty reduction: Inserting the poverty and social exclusion target into Europe 2020. Journal of European Social Policy, 22/3, 273-287. DOI: 10.1177/0958928712440203.
 • Dąbrowska, A., Ozimek, I. (2014). Bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów w Polsce - wybrane aspekty (Food Security of Consumers in Poland - the Selected Aspects). Handel Wewnętrzny, 4(351), 55-69.
 • European Commission (2009). Food security: understanding and meeting the challenge of poverty. Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI: 10.2783/28748.
 • EUROSTAT (2018a). Final consumption expenditure of households by consumption purpose. Pobrane 17 sierpnia 2018 z http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
 • EUROSTAT (2018b). Inability to make ends meet - EU-SILC survey. Pobrane 12 listopada 2018 z http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
 • FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2018). The State of Food Security and Nutrition in the World 2018. Building climate resilience for food security and nutrition. FAO, Rome.
 • Gawęcki, J. (2004). Relacje między żywnością, żywieniem a zdrowiem (Relations Between Food, Nutrition and Health). W: J. Gawęcki, T. Mossor-Pietraszewska (red.), Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu (Compendium of Knowledge about Food, Nutrition and Health). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • GUS (2013). Systemy ważenia w badaniach cen towarów i usług konsumpcyjnych (Weighing systems in price surveys consumer goods and services). Pobrane 12 listopada 2018 z http://stat.gov.pl/gfx/portalinformacyjny/userfiles/_public/wyniki_wstepne/coicop_12_2013.pdf
 • GUS (2017). Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2012-2015 (National Accounts by Institutional Sectors and Sub-Sectors 2012-2015). GUS, Warszawa.
 • GUS (2018). Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Pobrane 20 sierpnia 2018 z https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/63,pojecie.html
 • Kowalczyk, S. (2009). Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji (Food security in the era of globalization). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kapusta, F. (2016). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski i jej mieszkańców w okresie przedakcesyjnym i po akcesji do Unii Europejskiej (Food Security of Poland and Its Inhabitants During the Pre-Accession and After Accession Period to the European Union). Ekonomia XXI Wieku, 4, 68-90. DOI: 10.15611/e21.2016.4.06.
 • Kramer, J. (2011). Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń (Consumption - the evolution of roles and meanings). Konsumpcja i Rozwój, 1, 5-15.
 • Krzysztofiak, J., Pawlak, K. (2017). Ekonomiczna dostępność żywności w gospodarstwach domowych krajów Unii Europejskiej (Economic access to food in European Union households). Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7, 179-195.
 • Małysz, J. (2008). Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości (Food Security is a Strategic Need of Humanity). Wydawnictwo Druk Tur, Warszawa.
 • Marzęda-Młynarska, K. (2014), Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku (Global food security management at the turn of the 20th and 21st centuries). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Maslow, A.H. (2018). Motywacja a osobowość (Motivation and Personality). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Michalczyk, J. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu globalizacji (Food Security in The Face of Globalization). Ekonomia, 1(18), 9-23.
 • Michalczyk, J. (2013), Główne przesłanki bezpieczeństwa żywnościowego polski i próba jego pomiaru (Main Determinants of Poland's Food Security and an Attempt of its Measuring). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 315 (1), 577-591.
 • Obiedzińska, A. (2016). Wybrane aspekty zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej (Selected Aspects of Food Security in the European Union). Studia BAS, 4(48), 123-161.
 • Obiedzińska, A. (2017). Wpływ strat i marnotrawstwa żywności na bezpieczeństwo żywnościowe (Impact of Food Losses and Waste on Food Security). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 125-141. DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.12.
 • ONZ (2018). Zrównoważony rozwój i Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development and Sustainable Development Goals) Pobrane 10 listopada 2018 z http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.