PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 1 | 1015--1024
Tytuł artykułu

Dostosowania linii kolejowych do wymagań interoperacyjności - proponowany model oceny "MODIK"

Warianty tytułu
Adaptation of Railway Lines to the Interoperability Requirements - Proposal of the Assessment Model MODIK
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problematykę oceny dostosowania linii kolejowych do wymagań interoperacyjności w związku ze zmianami wprowadzanymi na podstawie dyrektyw Unii Europejskiej. Wprowadzenie wymagań interoperacyjności na podstawie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności dotyczy obecnie prawie całej sieci kolejowej państw członkowskich UE. Duże zróżnicowanie techniczne, eksploatacyjne i ruchowo - przewozowe na poszczególnych liniach kolejowych wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi do dokonania oceny podatności dostosowania linii kolejowych do wymagań interoperacyjności. Autorzy artykułu zaproponowali wykorzystanie do takich analiz model oceny o akronimie "MODIK". Model ten zbudowany został na podstawie analizy zmian powodowanych wdrożeniem wymagań interoperacyjności w systemie transportu kolejowego. Na podstawie zdefiniowanych determinant, sformułowano problem badawczy, wskazano zmienną decyzyjną i ograniczenia oraz ustalono wskaźniki oceny linii kolejowej. Dla potrzeb przeprowadzenia symulacji zmian macierzy tras pociągów (wprowadzenia tras pociągów interoperacyjnych) zaproponowano algorytmy, całość zaś zaimplementowano do postaci aplikacji komputerowej w środowisku SCILAB oraz, dla potrzeb wygodnego wprowadzenia danych wejściowych w programie Excel. Zaproponowane model "MODIK" może mieć szerokie zastosowanie w przypadku studiów wykonalności i analiz technicznych dla linii kolejowych, powiązania aspektów dotyczących organizacji ruchu (rozkładu tras pociągów) i przepustowości linii kolejowej, z oczekiwaną ofertą przewozową dla danego typu pociągów oraz efektu ekonomicznego z modernizacji linii kolejowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the problem of assessing the adaptation of railway lines to the requirements of interoperability in relation to the amendments introduced under European Union directives. Setting requirements for interoperability based on Technical Specifications for Interoperability concerns now almost the entire rail network EU Member States. The wide variation in technical, operational and the traffic-management aspects on particular railway lines require to use the appropriate tools to assess the vulnerability of railway lines to meet the requirements of interoperability. Authors proposed to use of such analysis the model acronym "MODIK". This model was based on the analysis of changes caused by the implementation of the interoperability requirements rail transport system. There was defined the determinants and was formulated: the research problem, a decision variable, constraints and indicators of the railway line. For the purposes of simulation was proposed the algorithms which change the matrix of train paths (routes for interoperable trains). And there were implemented into a computer application in the environment Scilab and Excel (for convenient data input). The proposed model "MODIK" can be widely used in the case of feasibility studies and technical analysis for railway lines, linking aspects of the organization of traffic (scheduled train paths) and the capacity of the railway line with the expected the number of interoperability trains and the economic effect of modernization of the railway line.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1015--1024
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • [1] Bałuch H., "Uproszczona metoda relatywnej oceny obciążeń drogi kolejowej", Instytut Kolejnictwa, praca 4511/61, Warszawa, grudzień 2011 r.
 • [2] Basiewicz T., "Projektowanie infrastruktury kolejowej", WKŁ, Warszawa, 1988 r.
 • [3] Basiewicz T., Rudziński L., Jacyna M.: "Linie kolejowe", PWarsz, Warszawa 2009 r.
 • [4] Bogdaniuk B., "Modernizacja dróg kolejowych przy ich elektryfikacji", WKŁ, Warszawa, 1988 r.
 • [5] CNTK, praca nr 4127/12, "Bieżąca analiza prac AEIF i ERA w ramach Zespołu ds. Interoperacyjności. Raport zbiorczy z prac Zespołu ds. Interoperacyjności", Warszawa, styczeń 2006 r.
 • [6] Dąbrowa-Bajon M., "Podstawy sterowania ruchem kolejowym. Funkcje, wymagania, zarys techniki", OWPW, Warszawa 2007 r.
 • [7] Jacyna M., Merkisz J: "Kształtowanie systemu transportowego z uwzględnieniem emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego", OWPW, Warszawa 2014 r.
 • [8] Jaspers: "Niebieska Księga. Sektor kolejowy. Infrastruktura i tabor.," Wrzesień 2008 r.
 • [9] Komisja UE, Biała Księga; COM (2011) 144, Bruksela, 2011 r.
 • [10] Komisja UE, rozporządzenie nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei w UE.
 • [11] Komisja UE, rozporządzenie nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
 • [12] Komisja UE, rozporządzenie nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu "Energia" systemu kolei w Unii.
 • [13] Komisja UE, rozporządzenie nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "Tabor-lokomotywy i tabor pasażerski" systemu kolei w UE.
 • [14] Komisja UE, rozporządzenie nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" systemu kolei w UE.
 • [15] Komisji UE, rozporządzenie nr 1305/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych wchodzących w skład systemu kolei w UE i uchylające rozporządzenie (WE) nr 62/2006.
 • [16] Komisja UE, decyzja nr 2012/88/UE z dnia 25 stycznia 2012 r., "w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów "Sterowanie" transeuropejskiego systemu kolei", Dz. U. L 51 z 23.2.2012 r.
 • [17] Komisja UE, decyzja nr 2015/14 z dnia 5 stycznia 2015 r. zmieniająca decyzję 2012/88/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów "Sterowanie" transeuropejskiego systemu kolei.
 • [18] MIR "Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (z późn. zm.).
 • [19] Parlament Europejski i Rady, Rozporządzenie w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, COM (2011) 650, Bruksela 2011r.
 • [20] Parlament Europejski i Rady, dyrektywa nr 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r, "w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (wraz z późn. zm)"; Dz. U. L 191 z 18.7.2008 r.
 • [21] PKP PLK S.A., CNTK, "Standardy Techniczne. Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)/250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem), Warszawa 2009.
 • [22] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. (z późn. zm.), "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie", Dz. U. nr 151, poz. 987.
 • [23] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 (z późn. zm.) w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji", Dz. U. nr 172, poz. 1444.
 • [24] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 (z późn. zm.) w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych", Dz. U. nr 212, poz. 1771.
 • [25] Siergiejczyk M., Gago S., "Zagadnienia eksploatacji systemów radiołączności kolejowej w okresie migracji", Logistyka - nauka, 2014 r.
 • [26] Towpik K., Bogdaniuk B: "Budowa, modernizacja i naprawa dróg kolejowych", PKP Polskie Linie Kolejowe, Warszawa 2010 r.
 • [27] Zabłocki W.: "Modelowanie stacyjnych systemów sterowania ruchem kolejowym", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008 r.
 • [28] Zarządu PKP PLK S.A., uchwała nr 826/2014, "Projekt aktualizacji 'Narodowego Planu Wdrażania ERTMS', Warszawa, 21 października 2014 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554461

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.