PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 33 | 5--14
Tytuł artykułu

Problem wykorzystania środków publicznych związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących procedur - analiza wybranych zagadnień

Autorzy
Warianty tytułu
Problem of Using Public Fu nds Relatedt to the Implementation of Prog rams or Projects Financed From Eu Fu nds Cont rar y to Pu r pose or in Violation of Existing Procedu res - A nalysis of Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor analizuje przepisy Ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: u.o.n.d.f.p.). Celem opracowania jest omówienie wątpliwości interpretacyjnych ww. ustawy, odnoszących się do jej art. 13 i innych powiązanych z tym przepisem. Należy mieć na uwadze, że przepisy omawianej ustawy mają charakter represyjny i niedopuszczalna jest ich wykładnia rozszerzająca, co pozwala wysnuć wniosek, że przepisy powinny być przez ustawodawcę zmienione (doprecyzowane), aby zwiększać skuteczność rozwiązań prawnych chroniących ład w finansach publicznych i prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi. Autor uznaje, że w odniesieniu do art. 13 pkt 6 u.o.n.d.f.p. zasadna jest jednak koncepcja szerokiego ujęcia "procedur", z kolei zakres pojęcia "ustawa" z art. 19 i 24 u.o.n.d.f.p. obejmuje konstytucyjne źródła prawa powszechnie obowiązującego. W opracowaniu wykorzystano prawnoporównawczą, dogmatycznoporównawczą oraz analityczną metodę badawczą i uwzględniono stan prawny na dzień 12 sierpnia 2017 roku.(abstrakt oryginalny)
EN
The author analyzes legal solutions in Polish financial law, focusing particular attention on the provisions of the Act of 17 December 2004 on liability for violation of public finance discipline. The aim of the author of the study is to discuss the interpretative doubts of the above-mentioned acts related to its Article 13 and others related to the above provision. It should be noted that the provisions of this Act has repressive nature and their broad interpretation is unacceptable. This results in the recognition that the provisions of the analyzed Act should be amended by the legislator (to be more precise) in order to increase the effectiveness of legal solutions that protect order in public finance and proper management of public funds. In relation to Article. 13 pt. 6 of the Act of 17 December 2004 the concept of a broad approach to "procedures" is justified, while the scope of the term "act" from art. 19 and 24 u.o.n.d.f.p. includes constitutional sources of universally binding law. The paper used a comparative, dogmatic, comparative, and analytical methodology and took into account the legal status at 12 August 2017.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
33
Strony
5--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Finansowego
Bibliografia
 • Borowska, K. (2012). Komentarz do art. 13 u.o.n.d.f.p. [W:] K. Borowska A. Kościńska- -Paszkowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (s. 89). Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Brysiewicz, K. (2014). Zasady odpowiedzialności beneficjentów za nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013. Monitor Prawniczy, 4, 183.
 • Cieślak, R., Zdanukiewicz, J. (2017). Komentarz do art. 184 u.f.p. [W:] W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. Warszawa: Legalis.
 • Odachowski, J. (2012). Pojęcie nieprawidłowości wykorzystania przyznanych środków w prawie UE. [W:] W. Miemiec (red.), Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce. Aspekty prawnofinansowe (s. 223). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
 • Miemiec, W. (2012). Konsekwencje nieprawidłowego wykorzystania bezzwrotnych środków unijnych. [W:] W. Miemiec (red), Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce: aspekty prawno-finansowe (s. 274, 285-286). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
 • Orzeczenie GKO z 19.05.2008 r. DF/GKO/4900-15/13/08/569. Biuletyn Orzecznictwa w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych 2008, nr 4, poz. 17.
 • Orzeczenie GKO z 21.07.2011 r. BDF1/4900/41/47/RN-13/11/1524. Legalis nr 422369.
 • Orzeczenie GKO z 24.05.2007 r. DF/GKO-4900-9/9/RN-3/07/427. Biuletyn Orzecznictwa w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych 2007, nr 3, poz. 17.
 • Orzeczenie GKO z 28.09.2015 r. BDF1.4800.108.2015. Pobrane z: www.mf.gov.pl (12.08.2017).
 • Orzeczenie GKO z 29.09. 2011 r. BDF1/4900/79/84/RN-24/11/2379. Legalis nr 422376.
 • Orzeczenie GKO z 6.09.2012 r., BDF1/4900/61/61/12/1636. Biuletyn Orzecznictwa w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych 2012, nr 4, poz. 4.
 • Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z 29.09. 2011 r. BDF1/4900/79/84/RN-24/11/2379. Legalis nr 422376.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. Dz. Urz. UE L, nr 347, s. 320.
 • Ustawa z 17.12. 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych T.j. Dz.U. 2017, poz. 1311 ze zm.
 • Ustawa z 27.08. 2009 r. o finansach publicznych. T.j. Dz.U. 2017, poz. 2077 ze zm.
 • Ustawa z 30.06. 2005 r. o finansach publicznych. Dz.U. nr 249, poz. 2104.
 • Wyrok NSA z 19.06.2012 r. II GSK 732/11. Legalis nr 779055.
 • Wyrok NSA z 8.05.2014 r. II GSK 249/13. Legalis nr 1042433.
 • Załącznik nr 4 do Sprawozdania z działalności GKO i komisji I instancji w latach 2013-2016, s. 1. Pobrane z: www.mf.gov.pl (12.08.2017)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.